نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

10.22105/dmor.2021.237515.1166

چکیده

هدف: ارزیابی کارایی هزینه در یک سیستم شبکه با استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها می‌تواند از جنبه های مختلفی که در برنامه‌های واقعی وجود دارد، بهبود یابد. در این مطالعه، هدف آن است که یک مجموعه خاص از وزن‌ها را برای ارزیابی کارایی هزینه در یک سیستم شبکه دو مرحله‌ای در نظر بگیریم.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، سعی در ارائه مدلی برای ارزیابی هزینه سیستم شبکه است.
یافته ها: نتایج نشان داد که در نظر گرفتن روابط بین مراحل مختلف در یک سیستم شبکه می‌تواند مستقیماً بر نتایج بدست آمده تأثیر بگذارد. این موضوع از ارزیابی بهینه‌‌سازی هزینه بررسی شده است. در نظر گرفتن مجموعه وزنه‌ها از جنبه‌های مختلف می‌تواند در امتیازات به دست آمده تأثیر بگذارد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به مدل‌ها و روش‌های موجود در ادبیات، در این مطالعه مدلی ارائه شده است که کارایی هزینه را در یک مدل دو مرحله‌ای در نظر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Revenue efficiency evaluation with nonlinear prices in a two-stage network in data envelopment analysis

نویسندگان [English]

  • Zohreh Moghaddas 1
  • Mohsen Vaez Ghasemi 2

1 Department of Mathematics, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Department of Mathematics, Rasht Islamic Azad University, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Evaluating the cost efficiency of a network system using Data Envelopment Analysis (DEA) models can be improved from various aspects that exist in real applications. In this study, the aim is to consider a specific set of weights to evaluate cost efficiency in a two-stage network system.
Methodology: In this research, using data envelopment analysis method, an attempt is made to provide a model for evaluating the cost of the network system.
Findings: The results showed that considering the relationships between different stages in a network system can directly affect the results. This issue has been investigated from cost optimization assessments. Considering the set of weights from different aspects can affect the scores obtained.
Originality/Value: According to the models and methods in the literature, in this study, a model is presented that considers cost efficiency in a two-stage model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • Two-Step network
  • Cost efficiency
Aparicio, J., Borras, F., Pastor, J. T., & Vidal, F. (2015). Measuring and decomposing firm׳ s revenue and cost efficiency: the Russell measures revisited. International journal of production economics165, 19-28.
Ariff, M., & Luc, C. (2008). Cost and profit efficiency of Chinese banks: a non-parametric analysis. China economic review19(2), 260-273.
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research2(6), 429-444.
Delis, M. D., Koutsomanoli-Fillipaki, A., Staikouras, C. K., & Katerina, G. (2009). Evaluating cost and profit efficiency: a comparison of parametric and nonparametric methodologies. Applied financial economics19(3), 191-202.
Fare, R., & Grosskopf, S. (2000). Network DEA. Socio-economic planning sciences, 34, 35-49.
Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the royal statistical society: series A (general)120(3), 253-281.
Goleij, M. J. (2018). A new model of fuzzy two-stage data envelopment analysis with variable-return to scale. Journal of decisions and operations research, 2(2), 130-146. (In Persian). DOI: 10.22105/DMOR.2018.54145
Hassanzadeh, R., & Asghari, H. (2020). Identification and ranking of affecting factors on sales and operations planning (S&OP) process implementation by using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS approach (case study: dairy industry). Journal of applied research on industrial engineering, 7(1), 57-78. (In Persian). http://www.journal-aprie.com/article_106125_ec58396c339be2dd85e2de4a4348ea0d.pdf
Isik, I., & Hassan, M. K. (2002). Cost and profit efficiency of the Turkish banking industry: an empirical investigation. Financial review37(2), 257-279.
Jahantigh, M., Hosseinzadeh, L. F., & Moghaddas, Z. (2013). Ranking of DMUs by using TOPSIS and different ranking models in DEA. International journal of industrial mathematics, 5(3), 217-225. (In Persian). https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=312152
Lotfi, F. H., Amirteimoori, A., Moghaddas, Z., & Vaez-Ghasemi, M. (2020). Cost efficiency measurement with price uncertainty: a data envelopment analysis. Mathematical sciences14(4), 387-396. (In Persian). https://doi.org/10.1007/s40096-020-00349-2
Lotfi, F. H., Rostamy-Malkhalifeh, M., & Moghaddas, Z. (2010). Modified piecewise linear DEA model. European journal of operational research205(3), 729-733. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2010.01.002
Mao, X., Guoxi, Z., Fallah, M., & Edalatpanah, S. A. (2020). A Neutrosophic-based approach in data envelopment analysis with undesirable outputs. Mathematical problems in engineering. https://doi.org/10.1155/2020/7626102
Moghaddas, Z., Vaez-Ghasemi, M., Hosseinzadeh Lotfi, F., & Farzipoor Saen, R. (In Press). Stepwise pricing in evaluating revenue efficiency in data envelopment analysis: a case study in power plants. Scientia iranica. (In Persian). DOI: 10.24200/SCI.2020.55350.4184
Montazeri, F. Z. (2019). The survey of data envelopment analysis models in fuzzy stochastic environments. International journal of research in industrial engineering8(4), 366-383. (In Persian). DOI: 10.22105/RIEJ.2020.219518.1121
Nilforoushan, N., & Tahanian, A. R. (2017). Choose suppliers in the supply chain green (sustainable) required to purchase color surface marking case study: department of transport and engineering company Nik Andish. Journal of decisions and operations research1(2), 112-131. (In Persian). DOI: 10.22105/DMOR.2017.44886
Pantha, R. P., Islam, M., Akter, N., & Islam, E. (2020). Sustainable supplier selection using integrated data envelopment analysis and differential evolution model. Journal of applied research on industrial engineering7(1), 25-35.
Ray, S. C., & Das, A. (2010). Distribution of cost and profit efficiency: Evidence from Indian banking. European journal of operational research201(1), 297-307.
Sebt, M. V., Juybari, M. N., & Soleymanfar, V. R. (2018). Investment projects ranking with DEA method considering feasibility study results. International journal of research in industrial engineering7(3), 320-335. (In Persian). 10.22105/RIEJ.2018.147016.1058
Srairi, S. A. (2010). Cost and profit efficiency of conventional and Islamic banks in GCC countries. Journal of productivity analysis34(1), 45-62.