نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران.

2 گروه مدیریت پروژه، دانشگاه صنعت نفت آبادان، آبادان، ایران.

چکیده

صنعت ساخت و ساز سبز در پی توسعه شهرنشینی، رشد جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای سازه‌هایی با پایداری بیشتر و سازگار با محیط زیست به وجود آمده است و با توجه به مزایایی نظیر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و منابع، انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای و بهینه‌سازی سلامت ساکنین ساختمان به سرعت گسترش یافته است. توسعه و برنامه‌ریزی شهری مبتنی بر ساختمان‌های سبز نسبت به ساختمان‌های عادی بسیار پیچیده‌تر است و به همین دلیل برنامه‌ریزی دقیق و جامع برای شناسایی عوامل ایجاد ریسک در موفقیت پروژه‌های ساختمان‌های سبز ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک ساختمان‌های سبز بر اساس یک مطالعه موردی در شهر شیراز انجام شده است. در این راستا، بر اساس نظرات تیم خبرگان متشکل از مهندسین مشاور، طراحان، مجریان، پیمانکاران و همچنین پیشینه پژوهش، 17 عامل به عنوان مهم‌ترین عوامل در ریسک ساختمان‌های سبز شناسایی و در پنج گروه سیاست‌ها و استانداردها، عوامل اقتصادی، عوامل زیست‌محیطی، عوامل مدیریتی و عوامل فنی و کیفیت طبقه‌بندی شده است. ارتباط بین عوامل ریسک و زیرمعیارهای آن با روش دیمتل بررسی و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای(ANP) رتبه‌بندی عوامل ریسک صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قوانین دولتی و مراحل تصویب پیچیده، تاخیر پروژه، فقدان بیمه خاص برای مراحل ساخت ساختمان سبز و عدم برآورد دقیق میزان بازده سرمایه گذاری به ترتیب از مهم‌ترین عوامل ریسک در ساختمان‌های سبز است که باید طراحان سیستم شهری با تمرکز بر آن‌ها، موفقیت صنعت نوظهور ساخت و ساز سبز در شهرها را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The risk evaluation of green buildings using a hybrid procedure of DEMATEL and analytic network process

نویسندگان [English]

  • Naeme Zarrinpoor 1
  • Mohsen Amiri 2
  • Mohammad Hadi Nematolahi 1

1 Department of Industrial Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran.

2 Department of Project Management, Petroleum University of Technology, Abadan, Iran.

چکیده [English]

The green construction industry has been emerged with the urbanization development, the global populatation growth, and growing demand for more sustainable and eco-friendly structures and it has been expanded quickly regarding some benefits such as energy and resources saving, less greenhouse gas emissions, and optimizing the health of residents. The urban development and planning based on green buildings is more complexed compared with the one based on regular buildings, and as a result, it seems necessary to design the accurate and comprehensive planning for identifying risk factors for the success of green buildings projects. This study is presented with the objective of the identification and evaluation of the risk for green buildings based on a real case study in the city of Shiraz. To this end, based on the opinions of experts team including consulting engineers, designers, executors, contractors, and the literature review, 17 criteria are identified as the most important factors and they are classified in 5 groups including policies and standards, economic factors, environmental factors, management factors, and technical and quality factors. The relationship between risk criteria and sub-criteria is studied with DEMATEL procedure and the ranking of risk criteria is done by applying the analytic network process (ANP). The results show that government policies and complicated approval procedures, the project delay, the lack of specific insurance for green buildings and the lack of accurate estimation of investment returning are the most important risk factors of green buildings that urban designers must focus on them to increase the successes of the new emerging green construction industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green building
  • Environment
  • Risk assessment
  • Multi-criteria decision-making approaches
Chen, J. X., & Chen, J. (2017). Supply chain carbon footprinting and responsibility allocation under emission regulations. Journal of environmental management188, 255-267.
Chiu, W. Y., Tzeng, G. H., & Li, H. L. (2013). A new hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR to improve e-store business. Knowledge-based systems37, 48-61.
Donghwan, G., Yong, K. H., & Hyoungsub, K. (2015). LEED, its efficacy in regional context: Finding finding a relationship between regional measurements and urban temperature. Energy and buildings86, 687-691.
Franco, M. A. J. Q., Pawar, P., & Wu, X. (2020). Green building policies in cities: A a comparative assessment and analysis. Energy and buildings, 231. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110561
Frontczak, M., & Wargocki, P. (2011). Literature survey on how different factors influence human comfort in indoor environments. Building and environment46(4), 922-937.
Ghobadi, J., Rezaeian, J., &Haji Aghaei Keshteli, M. (2019). Identification and prioritization the risks of green building projects based on the combination of FANP and FDEMATEL: (Case case study: Savadkooh County). Amirkabir journal of civil engineering, 51(3), 599-616.(In Persian). https://ceej.aut.ac.ir/article_2768_en.html
Girma, Y., Terefe, H., Pauleit, S., & Kindu, M. (2019). Urban green infrastructure planning in Ethiopia: tThe case ofemerging towns of Oromia special zone surrounding Finfinne. Journal of urban management, 8(1), 75–88.
Glavinich, T. E. (2008). Contractor’s guide to green building construction: management, project delivery, documentation, and risk reduction. America: John Wiley & Sons, Inc.
GBCA. (2013). Green Star project directory. Retrieved May 29, 2021, from https://www.gbca.org.au/green-star-project-directory/
Guan, L., Abbasi, A., & Ryan, M. J. (2020). Analyzing green building project risk interdependencies using Interpretive structural modeling. Journal of cleaner production, 256. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120372
Hasnain, M., Thaheem, M. J., & Ullah, F. (2018). Best value contractor selection in road construction projects: ANP-based decision support system. International journal of civil engineering, 16, 695-714.
Ignatius, J., Rahman, A., Yazdani, M., Šaparauskas, J., & Haron, S. H. (2016). An integrated fuzzy ANP–QFD approach for green building assessment. Journal of civil engineering and management, 22(4), 551-563.
Khoshnava, S. M., Rostami, R., Valipour, A., Ismail, M., & Rahmat, A. R. (2018). Rank of green building material criteria based on the three pillars of sustainability using the hybrid multi criteria decision making method. Journal of cleaner production173, 82-99.
Lu, Y., Cui, Q., & Le, Y. (2013). Turning green to gold in the construction industry: fFable or fact?. Journal of construction engineering and management139(8), 1026-1036.
Mahmoudkelaye, S., Taghizade Azari, K., Pourvaziri, M., & Asadian, E. (2018). Sustainable material selection for building enclosure through ANP method. Case studies in construction materials, 9. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2018.e00200
Mavi, R. K., & Standing, C. (2018). Critical success factors of sustainable project project management in construction: aA fuzzy DEMATEL-ANP approach. Journal of cleaner production194, 751-765.
Mohanty, R. P., Agarwal, R., Choudhury, A. K., & Tiwari, M. K. (2005). A fuzzy ANP-based approach to R&D project selection: a case study. International Journal journal of production research43(24), 5199-5216.
Nilashi, M., Zakaria, R., Ibrahim, O., Abd, M. Z., Zin, R. M., & Farahmand, M. (2015). MCPCM: A a DEMATEL-ANP-based multi-criteria decision-making approach to evaluate the critical success factors in construction projects. Arabian journal for science and engineering, 40, 343-361.
Poveda, C. A., & Young, R. (2015). Potential benefits of developing and implementing environmental and sustainability rating systems: Making making the case for the need of diversification. International journal of sustainable built environment4(1), 1-11.
PMBOK. (2000). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) (Vol. 2). Retrieved from https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
Qin, X., Mo, Y., & Jing, L. (2016). Risk perceptions of the life-cycle of green buildings in China. Journal of cleaner production126, 148-158.
Robichaud, L. B., & Anantatmula, V. S. (2011). Greening project management practices for sustainable construction. Journal of management in engineering, 27(1), 48–57.
Santibanez-Gonzalez, E. D. (2017). A modelling approach that combines pricing policies with a carbon capture and storage supply chain network. Journal of cleaner production167, 1354-1369.
Song, Y., Li, C., Zhou, L., Huang, X., Chen, Y., & Zhang, H. (2021). Factors affecting green building development at the municipal level: a crosssectional study in China. Energy and buildings, 231. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110560
Talebi, A., Zahedi, E., Hassan, M. A., & Lesani, M. T. (2019). Locating suitable sites for the construction of underground dams using the subsurface flow simulation (SWAT model) and analytical network process (ANP) (case study: Daroongar watershed, Iran). Sustainable water resources management,5, 1369-1378.
Tulacz, G. J. (2008). Insurers worry about green-building risks. Engineering News Record.
USGBC. (2014). LEED V4 for building design and construction. Retrieved May 29, 2021, from https://www.usgbc.org/guide/bdc
USGBC. (2015). About LEED. Retrieved May 29, 2021, from http://www.usgbc.org/articles/about-leed
Xu, P., Chan, E. H. W., Visscher, H. J., Zhang, X., & Wu, Z. (2015). Sustainable building energy efficiency retrofit for hotel buildings using EPC mechanism in China: analytic network process (ANP) approachapproach. Journal of cleaner production, 107, 378-388.
Yadegaridehkordi, E., Hourmand, M., Nilashi, M., Alsolami, E., Samad, S., Mahmoud, M., Alarood, A. A., Zainol, A., Majeed, H. D., & Shuib, L. (2020). Assessment of sustainability indicators for green building manufacturing using fuzzy multi-criteria decision makingcriteria decision-making approachapproach. Journal of cleaner production, 277. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122905
Yang, R. J., & Zou, P. X. (2014). Stakeholder-associated risks and their interactions in complex green building projects: A social network model. Building and environment73, 208-222.
Yang, R. J., Zou, P. X. W., & Wang, J. (2016). Modelling stakeholder-associated risk networks in green building projects. International journal of project management, 34(1), 66-81.
Zhang, X., & Mohandes, S. R. (2020). Occupational health and safety in green building construction projects: A a holistic Znumbers-based risk management framework. Journal of cleaner production, 275. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122788
Zou, P. X. W., Rischmillier, S., & Xu, A. Y. X. (2010, December). Risk identification and assessment in green retail building development. First international conference on sustainable urbanization (ICSU) (pp. 15-17). Hong Kong, China. https://www.polyu.edu.hk/fclu/ICSU2010/
Zou, P. X., & Couani, P. (2012). Managing risks in green building supply chain. Architectural engineering and design management8(2), 143-158.