نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از جذاب‌ترین حوزه­های تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان بهینه­سازی پرتفوی سهام است. در تصمیم‌گیری به‌منظور سرمایه‌گذاری، دو عامل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه­گذاری می‌باشد. این دو عامل ریسک و بازده هستند و در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه‌گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه‌گذاری با توجه به میزان ریسک و بازده آن انجام می‌شود. پرتفوی به ترکیبی از دارایی‌ها گفته می‌شود که توسط یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که موردتوجه محققین زیادی بوده است. هدف این تحقیق ایجاد سبد بهینه سهام با استفاده از داده‌های پیش‌بینی‌شده می‌باشد. نمونه آماری تحقیق شامل داده­های مالی شرکت‌های بورس ایران طی سال‌های 1390 تا 1397 می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم رگرسیون لبه اقدام به پیش‌بینی بازده سهام شده است و درنهایت با استفاده از روش مارکوف و الگوریتم خوشه‌بندی طیفی فیلتر لازم جهت انتخاب داده‌های اولیه مناسب انجام شد و روش فراابتکاری فرهنگی با داده‌های پیش‌بینی، سبد بهینه سهام را برای گروه سرمایه‌گذار با تمایلات ریسک‌پذیر و همچنین ریسک گریز ارائه کرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که الگوریتم فراابتکاری فرهنگی با توجه به روش شارپ توانایی ایجاد سبد بهینه سهام با استفاده از داده‌های پیش‌بینی‌شده را با روش مارکویتز برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و ریسک گریز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting the optimal stock portfolio approach of meta-heuristic algorithm and Markov decision process

نویسندگان [English]

  • Sasmiran Khaje zadeh 1
  • Shadi Shahverdiani 2
  • amir Daneshvar 3
  • Mahdi Madanchi zaj 4

1 PhD student in Financial Engineering, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. ,

2 Assistant Professor of Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Department of Information Technology Management, Management Faculty, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Department of Financial Management, Management Faculty, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the most attractive areas for decision-making in the face of uncertainty is optimal stock portfolio. In decision making for investment, two factors are very important and are the basis of investment. These two factors are risk and return, and in this regard, the study and study of investors to select the best investment portfolio is done according to the amount of risk and its return. A portfolio is a combination of assets formed by an investor to invest. The process of selecting a stock portfolio is one of the issues that have been the focus of many researchers. The aim of this study is to create an optimal stock portfolio using the predicted data. The statistical sample of the research includes the financial data of Iranian stock exchange companies during the years 1390 to 1397. In this study, using stock regression algorithm to predict stock returns, and finally using Markov method and spectral clustering algorithm, the necessary filter to select the appropriate initial data was performed and cultural meta-processing method with prediction data, It provided the optimal portfolio of stocks for the investor group with risk-taking as well as risk-averse. The research results show that the cultural transcendental algorithm, according to Sharp's method, has the ability to create an optimal stock portfolio using predicted data using the Marquis method for venture capitalists and risk averse investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal stock portfolio
  • Stock return
  • Meta-heuristic metacognitive algorithm
  • Spectral clustering algorithm
  • Markov method
Ajdari, F., Rahnamay roodposhti, F., Hamidian, M., Jafari, S., & Baghani, A. (2019). Select a stock portfolio to invest and identify top companies with the limitations of L and using the machine learning method. Financial management strategy. (In Persian). https://dx.doi.org/10.22051/jfm.2019.24505.1968
Aliu, F., Nuhiu, A., Krasniqi, B., & Aliu, F. (2020). Modeling the optimal portfolio: the case of the largest European stock exchanges. Comparative economic research. Central and eastern Europe, 23(2), 41-51.
Bahri Sales, J., Pakmaram, A., & Valizadeh, M. (2018). Selection and portfolio optimization by Mean–Variance Markowitz model and using the different algorithms. Financial knowledge of securities analysis, 11(37), 43-53. (In Persian). http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_11512.html
Barkhordari, M. H., & Rezaei, M. (2015). Optimal portfolio determination of stuck efficient industry using cover analysis of data from the perspective of institutional investors (case study: Ansar Bank). Journal of development in monetary and banking management, 2(5), 53-72. (In Persian). https://journal.ansarbank.ir/article_14109.html
Behnamian, J., & Moshrefi, M. (2017). Hybrid meta-heuristic algorithm for multi-objective portfolio optimization by fuzzy programming. Financial engeneering and portfolio management, 8(30), 33-53. (In Persian). http://fej.iauctb.ac.ir/article_529579.html
Chen, C. H., Lu, C. Y., & Lin, C. B. (2020). An intelligence approach for group stock portfolio optimization with a trading mechanism. Knowledge and information systems62(1), 287-316.
Deng, G. F., Lin, W. T., & Lo, C. C. (2012). Markowitz-based portfolio selection with cardinality constraints using improved particle swarm optimization. Expert systems with applications, 39(4), 4558-4566.
Ho, C. H., & Lin, C. J. (2012). Large-scale linear support vector regression. The journal of machine learning research, 13(1), 3323-3348.
Kryzanowski, L., Zhang, J., & Zhong, R. (2018). Currency hedging of international bond portfolios: effects of unconventional monetary policy regimes. Available at SSRN 3123960: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3123960
Kumar, D., & Mishra, K. K. (2017). Portfolio optimization using novel co-variance guided Artificial Bee Colony algorithm. Swarm and evolutionary computation, 33, 119-130.
Lale Sajjadi, S., Vakili, S., & Ebrahimi, S. (2019). Designing automatic re-balancing model using technical analysis concept of divergence. Financial knowledge of securities analysis, 12(41), 45-56. (In Persian). http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_13976.html
Lamoureux, C. G., & Zhang, H. (2018). An empirical assessment of characteristics and optimal portfolios. Available at SSRN 3018499: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3018499
Levy, H., & Levy, M. (2014). The benefits of differential variance-based constraints in portfolio optimization. European journal of operational research, 234(2), 372-381.
Mahmud, I. (2020). Optimal portfolio construction using Sharpe’s single-index model: evidence from Chittagong stock exchange. International journal of commerce and finance, 6(1), 127-142.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of finance, 7(1), 7-91.
Masom Alishahi, P., & Azimi, M. (2018). Stock portfolio optimization based on the Markowitz model. The first international conference on management, accounting and knowledge- based economics. (In Persian). https://civilica.com/doc/773470/
Mishra, S. K., Panda, G., & Majhi, B. (2016). Prediction based mean-variance model for constrained portfolio assets selection using multiobjective evolutionary algorithms. Swarm and evolutionary computation, 28, 117-130.
Paytakhti oskooe, S., Hadipour, H., & Aghamiry, H. (2019). The stock optimal portfolio using value at risk: Evidence from Tehran Stock Exchange. Empirical studies in financial accounting, 15(61), 157-178. (In Persian). https://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.43203.2012
Rahmani, M., Khalili Araghi, M., & Nikoomaram, H. (2020). Portfolio selection by means of artificial bee colony algorithm and its comparison with genetic algorithm and ant colony algorithm. Financial knowledge of securities analysis, 13(45), 31-46. (In Persian). http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_15408.html
Ramooz, N., Akbari, Agmashhadi, Z., & Atefatdoost, A. (2020). Optimal portfolio selection using the compromise-programming model in the Tehran stock exchange. Financial management strategy, 8(1), 21-37. (In Persian). https://dx.doi.org/10.22051/jfm.2019.14649.1322
Rezaei, S., Baghjari, M., & Mazaherifar, P. (2019). The comparison of neural network, ANFIS and AR model in expected return prediction and comparison of memetic and symbiotic organism search in constrained portfolio optimization. Financial knowledge of securities analysis, 12(43), 109-119. (In Persian). http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_14612.html
Taghizadeh Yazdi, M. A., Alavi, S. A., & Zare Nasi Abedi, M., M. (2015). Ranking of companies listed on the Tehran Stock Exchange using VIKOR and ANP decision-making techniques. International conference on management, economics and industrial engineering. https://doi.org/10.48084/etasr.1252
Tehrani, R., Fallah Tafti, S., & Asefi, S. (2018). Portfolio optimization using krill herd metaheuristic algorithm considering different measures of risk in Tehran stock exchange. Financial research journal, 20(4), 409-426. (In Persian). https://dx.doi.org/10.22059/frj.2019.244004.1006538
Vasiani, V. D., Handari, B. D., & Hertono, G. F. (2020). Stock portfolio optimization using priority index and genetic algorithm. Journal of physics: conference series, 1442(1), 1-5.