مدل های بهینه سازی ریاضی
مدل تقریب بهینه و تصمیم گیری با وجود ریسک مدل در بازارهای مرتبط با اختیارات

لیلا ترک زاده

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 489-495

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.295645.1446

چکیده
  هدف: ارائه رهیافت تحلیلی به‌منظور حداقل‌سازی ریسک برای موقعیتی که معامله‌گران با ریسک مدل به‌عنوان یک ریسک مالی منتج از انتخاب مدل تقریب، برای فضای وضعیت اوراق بهادار مبنا در برآوردهای مالی، روبرو هستند.روش‌شناسی پژوهش: بهبود مناسب مدل قیمت‌گذاری اختیار دوجمله‌ای استاندارد و استفاده از سازوکار پرتفوی معادل‌ساز در وضعیت خاصی ...  بیشتر