مدل‌های زمان‌بندی
بهینه‌سازی چند‌هدفه مساله بالانس خط مونتاژ U شکل و تخصیص کارگران با در‌نظر‌گرفتن زمان‌های آماده‌سازی و مهارت کارگران

علی حسین زاده کاشان؛ سعید افخمی؛ پریسا معروفخانی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 283-306

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.281601.1376

چکیده
  هدف: در این مطالعه با توجه به اهمیت مساله بالانس خطوط مونتاژ U شکل و از سوی دیگر اهمیت فاکتورهای انسانی و زمان‌های آماده‌سازی، یک مدل ریاضی دو‌هدفه با اهداف کاهش زمان چرخه و کاهش مجموع هزینه‌های کارگران تخصیص داده‌شده به ایستگاه‌های ‌کاری توسعه داده شده ‏است.روش‌شناسی پژوهش: ازآن‌جا‌که مساله مورد‌نظر ازلحاظ پیچیدگی جزو مسایل ...  بیشتر