• عبدالحمید رضایی رکن آبادی؛ گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد|، مشهد، ایران.
 • حمیدرضا فیلی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • عرفان مهمانچی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
 • امیر عباس نجفی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیف تهران، ایران.
 • رضا برادران کاظم زاده؛ استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • امیر احمدی جاوید؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.
 • مریم اسماعیلی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • حسین سید اصفهانی؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عطاء‌الله طالعی زاده؛ دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • ابوالفظل کاظمی؛ دانشکده مهندسی صنایع ومکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران.
 • حسین امینی خواه؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • بهرام صادقپور؛ گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • ماشاالله ماشین چی؛ گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • رضا رمضانیان؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.
 • مهدی کریمی نصب؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • محمد محمدی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.
 • حمیده رنجبر؛ گروه ریاضی، واحد یاسوج، دانشگاه ازاد اسلامی، یاسوج، ایران.
 • آرمان بهاری؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنعت و معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، خاش، ایران.
 • رضا بابا زاده؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • سلیمان منصوری محمد آبادی؛ گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • مجتبی صالحی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران ایران.
 • سیده اسماء حسینی؛ مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • علی مروتی شریف آبادی؛ گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • مرضیه خاکستری؛ گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • سعید کتابچی؛ دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • فرید خوشالحان؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.
 • سید حمید میر محمدی؛ مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • هیرش گل پیرا؛ گروه صنایع، دانشکده فنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سسندج، ایران. 
 • حامد آراد؛ گروه حسابداری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
 • مازیار یزدانی؛ گروه مهندسی صنایع،  سیدنی، استرالیا.
 • علی سبزعلی یمقانی؛ دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
 • محمد ابراهیم شیری احمد آبادی؛ دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، ایران.
 • محمد سعدی مسگری؛ دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران.
 • هادی روشن؛ گروه کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
 • سعید غلامی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران ،ایران.
 • محمد مهدی مردانشاهی؛  کارآفرینی، مرکز کارآفرینی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • محسن باقری؛ دانشکده‌ مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران.
 • مجید آزادی؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران.
 • صابر ساعتی؛ گروه ریاضی کاربردی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رضا ذوالفقاری؛ گروه ریاضیات، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • هاشم صابری نجفی؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • مهرداد سلیمی؛ گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • محسن شفیعی نیک آبادی؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • سلطانعلی شهریاری؛ استادیار مدیریت کسب وکار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • محمد علی کرامتی؛ گروه مدیریت صنعتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • سهراب کرد رستمی؛ گروه ریاضی کاربردی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
 • رضا کاظمی متین؛ گروه ریاضی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
 • محمدرضا مظفری؛ گروه ریاضی کاربردی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. 
 • رضا سپهوند؛ گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
 • سید حسین قدسی پور؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.
 • ایمان نوربخش؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • مرضیه باباییان پور؛ ستادیار  مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور.
 • رشادی بلوریان؛ مرکز آکادمیک فرهنگ و تحقیقات آموزش ایران، مشهد، ایران.
 • احمد جعفریان؛ دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبا یی، تهران، ایران.
 • رکسانا فکری؛ استادیار رشته مهندسی صنایع، بخش فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور، شهر ری، ایران.
 • حسن هادی پور؛ گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • سعید سرآبادان؛ گروه ریاضی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران.
 • محمد شیرازیان؛ گروه ریاضی و آمار ، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.
 • علی حسین زاده؛ گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • زینب ارادویی؛ مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
 • محمد مهدی پایدار؛ دانشکده صنایع، دانشگاه نوشیروانی بابل، بابل، ایران.
 • محمد علی پیرایش؛ مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
 • عبدالستار صفائی؛ دانشکده صنایع، دانشگاه نوشیروانی بابل، بابل، ایران.
 • علیرضا عرب؛ دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • ایمن قاسمیان صاحبی؛ گروه مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قهرمان محمودی؛ دانشیار گروه خدمات بهداشتی و درمانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
 • حسام سعیدی؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه کار قزوین، قزوین، ایران.
 • پرویز فتاحی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • راحله خاندوزی؛ گروه ریاضی و آمار، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • مجتبی اکبریان؛ گروه مهنسی صنایع، موسسه آموزش عالی روزبهان ساری، ساری، ایران.
 • رویا سلطانی؛ گروه مهنسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • ندا معنوی زاده؛ استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه خاتم، تهران، ایران.
 • ابراهیم رضایی نیک؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سجاد، مشهد، ایران.
 • فرانک حسین زاده سلجوقی؛ گروه ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • علی اصغر فروغی؛ گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم،  قم، ایران.
 • امین مصطفائی؛ گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران.
 • وحید رضایی؛ گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد یاسوج، یاسوج، ایران.