• عبدالله هادی وینچه؛ گروه ریاضی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران.
 • امیر رحیمی؛ گروه ریاضی، دانشکده ریاضیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • عرفان بابایی تیرکلائی؛ دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران.
 • مصطفی حسین نژادی؛ گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
 • مریم خدادادی؛ گروه ریاضی کاربردی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
 • محمد حسین درویش متولی؛ گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • مهناز احدزاده نمین؛ گروه ریاضی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سید احمد عدالت پناه؛ گروه ریاضی موسسه آموسسه آیندگان، تنکابن، ایران.
 • مریم خدادادی؛ گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • علی محمودی راد؛ گروه ریاضی، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران.
 • حسن میش مست نهی؛ گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 • صادق نیرومند؛ گروه مهندسی صنایع، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، فیروزآباد، فارس، ایران.
 • عباس جهانگیری؛ گروه مهندسی صنایع، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.
 • سید هادی ناصری؛ گروه ریاضی  کاربردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • جاوید جوزدانی؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی گلپایگان، گلپایگان، ایران.
 • رضا دبستانی؛ گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • سید هادی ناصری؛ دانشیار دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • آیدا اسمعیلی دوکی؛ گروه مهندسی صنایع، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • محمد فلاح؛ دانشیار گروه مهندسی صنایع، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 
 • حدیث دریکوند؛ گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • سید اسماعیل نجفی؛ گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
 • روشنک متفکر فرد؛ گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • مصطفی شیری؛ گروه  مهندسی صنایع، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
 • میثم عظیمیان؛ کارشناس آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان، ایران.
 • محمد مهدی توکلی؛ دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • هادی شیرویه زاد؛ دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.