نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

فرهنگ سازمانی از ارزش‌های اصلی است که در یک سازمان وجود دارد و سبب تمایز سازمان‌ها از هم می‌شود. فرهنگ سازمانی در ارتقا کیفیت ارائه خدمات نقش زیر‌بنایی ایفا می‌کند و موجب تقویت انسجام، افزایش بهره‌وری و نوآوری در سازمان می‌شود. پژوهش فعلی با ‌‌هدف تعیین سطح فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور با استفاده از الگوی دنیسون انجام شده‌ است. تحقیق حاضر از‌نوع نظری و کاربردی است و داده‌های مورداستفاده از نوع کمی است که برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی فرهنگ سازمانی دنیسون استفاده گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت گلنور استان اصفهان تشکیل می‌دهد. داده‌های پژوهش به‌روش تحلیل جمعیت شناختی با آزمون کراسکال والیس و رسم نمودارهای هیستوگرام فراوانی و تحلیل تمرکز و پراکندگی داده‌ها و هم‌چنین آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل‌وبررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد تمامی شاخص‌ها و گویه‌ها با هم ارتباط قوی دارند و عدم توجه به عملکرد ضعیف در هریک از شاخص­ها، سایر ابعاد فرهنگ سازمانی را نیز متاثر نموده و پیامدهای نامطلوب درون سازمانی و برون سازمانی را در ابعاد مختلف به‌دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The evaluation of effective factors on organizational culture by using the denison model in Golnour company

نویسندگان [English]

  • Zahra Danesh 1
  • Hadi Shirooye Zad 2
  • Negin Berjis 2

1 Department of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Engineering, Faculty of Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University , Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Organizational culture is one of the core values in an organization and it makes organizations different .Organizational culture plays an underlying role in enhancing the quality of service delivery, and enhances cohesion and increases productivity and innovation in the organization. The main purpose of this study is to determine the organizational culture level at Golnour Company by using Denison's model. The research is of theoretical and applied type and the data used are of quantitative type, the Denison organizational culture questionnaire was used for data collection. The statistical population of the study consists of managers and staff of Glenour Company in Isfahan province. The research data were analyzed by Kruskal-Wallis test, plotting histograms, concentration and dispersion data analysis and Spearman correlation test. The results show that all indicators and items are strongly correlated and neglecting the poor performance in each of the indicators will affect other aspects of organizational culture and will lead to undesirable intra-organizational and extra-organizational outcomes in different dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • Statistical analysis
  • Denison model
البرزی، ا؛ آذری، ک؛ تقوائی، م. (1396). تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8(3)، 55-78
بنی مهد، ب؛ نجاتی، ا. (1395). رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 8(30)، 119-137.
حریری زاده، م؛ سید احمدی زاویه، س؛ گودرزی، ر. (1396) . تاثیر فرهنگ سازمانی برتوانمند سازی کارکنان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28(1)، 88-100.
خوارزمی، ا. ع؛ باخرزی، س. م؛ هزاره، و. (1397). ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون. نشریهپژوهشوبرنامهریزیشهری، 9(33).
رحیم نیا، ف؛ علیزاده، م. (1387). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون ازنظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 10(1)، 147-170.
عبداللهی، ب؛ هداوندی، م؛ ابراهیمی، ا. (1395). شناسایی فرهنگ سازمانی جمعیت هلال احمر براساس مدل کامرون و کوئین. فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات، 8(1و2)،121- 133.
گودرزی، ر؛ سیدین، س. ح؛ حریری زاده، م. ( 1394). فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بررضایت شغلی کارکنان. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(4)، 45-54.
هادیان نسب، ع؛ ابراهیم پور، م؛ نوع پسنداصیل، س. م. (1397) . بررسی تاثیر رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی سازمان باتوجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی. مدیریت فرهنگ سازمانی ، 1، 117- 148.
Eskandari, M., Payedarfard, D., & Mahdavinik, M. (2019). Relationship between organizational culture and citizenship organizational behavior in Tabriz University of medical sciences. Depiction of health9(4), 292-298.
Belias, D., Koustelios, A., Vairaktarakis, G., & Sdrolias, L. (2015). Organizational culture and job satisfaction of Greek banking institutions. Procedia-social and behavioral sciences175, 314-323.
Bowers, M. R., Hall, J. R., & Srinivasan, M. M. (2017). Organizational culture and leadership style: The missing combination for selecting the right leader for effective crisis management. Business horizons60(4), 551-563.
Silla, I., Navajas, J., & Koves, G. K. (2017). Organizational culture and a safety-conscious work environment: the mediating role of employee communication satisfaction. Journal of safety research61, 121-127.
Desselle, S. P., Raja, L., Andrews, B., & Lui, J. (2018). Perceptions of organizational culture and organizational citizenship by faculty in US colleges and schools of pharmacy. Currents in pharmacy teaching and learning10(4), 403-412.
Delgoshaei, B., Tofighi, S., & Kermani, B. (2009). The relationship between organizational climate and organizational commitment in teaching hospitals of Hamedan University of medical sciences. The horizon of medical sciences14(4), 60-68.