نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

چکیده

یکی از روش‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تشکیل پورتفویی از دارایی‌هاست. دراین تحقیق روشی چند معیاره برای انتخاب سهام برای تشکیل سبد با به‌کارگیری فرآیند تحلیل شبکه­ای به‌کار رفته است. به‌این‌منظور، از داده‌های سال 1395، تعداد 185 شرکت بورسی که در شش گروه صنعتی مختلف و نسبت‌های مالی محاسبه‌شده‌ی آن‌ها و نیز روش دیمتل و ANP جهت رتبه­بندی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، ابتدا اثرگذاری و اثرپذیری نسبت‌های مالی مهم نسبت‌‍‍‍‍‍‌به یکدیگر با استفاده‌از روش دیمتل مورد‌بررسی قرار گرفته و پس‌از مشخص‌شدن اهمیت شاخص­ها در مرحله‌ی بعد جهت تعیین وزن این شاخص­ها از روش ANP استفاده شده است. در‌نهایت، پس‌از جمع­آوری داده­های مربوط‌به شاخص­های مالی انتخابی و با‌توجه ‌به اوزان به‌دست‌آمده، شرکت‌های مورد‌‌بررسی توسط نرم‌افزار Excel رتبه­بندی شده و اولویت آن‌ها، هم در کل شرکت‌ها و هم در صنایع تفکیکی مشخص شده است. بر اساس نتایج حاصله، گروه صنعتی «خودرو و ساخت قطعات» به‌عنوان بهترین صنعت برای سرمایه‌گذاری با بالاترین رتبه مشخص شد و بعد از آن گروه صنعتی «فرآورده­های غذایی و مبلمان و منسوجات» قرار گرفت. با‌این نتایج، تمام شرکت‌های انتخابی اولویت‌بندی شدند و استفاده کننده­های از تحقیق می­توانند به‌راحتی با‌توجه به بودجه‌ی خود، پورتفوی انتخابی خود را از‌میان صنایع و شرکت‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Forming optimal portfolio based on financial ratios in industries of Tehran stock exchange using analysis network process and DEMATEL techniques

نویسنده [English]

  • Abdorreza Asadi

Department of Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

چکیده [English]

One way to reduce investment risk is to form assets portfolio. In this study, a multi-criteria analysis is employed to select equities using ANP method. For this purpose, listed firms in Tehran Stock Exchange were divided into six industrial groups and their data collected between 2016 and 2017 to calculate financial ratios and then two ranking methods such as DEMATEL and ANP were employed. The aim of this study is to use financial ratios as key indicators to find out their interactions using DEMATEL method, and then to recognize the importance of identifying indicators, we have used ANP techniques to determine weight of the variables. Finally, after collecting data related to selected financial indices and obtained weights, number of 185 companies in six separated industries were ranked by Excel software and their priority in both total companies and related industries was identified. The results can be used by investors, investment funds and financial advisors to determine the optimal portfolio and help to identify superior companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Portfolio
  • DEMATEL Techniques
  • Network Analysis Process
  • Financial Ratios
Agha Ebrahimi, Samani, B., & Makui, A. (1387). Evaluation of challenges faced by Iranian companies in oil and gas projects based on the DEMATEL method. Sharif journal, 45, 129-121. (In Persian)
Pakize, K., Rahmani, M., & Azizzade, F. (1396). Style investing and portfolio composition based on fundamental ratios and technical indicators. Journal management system, 6 (21), 79-59. (In Persian)
Taqavi, M., & Khalili Iraqi, M. (1384). Factors affecting financial suppression and hierarchy of their impact on the Iranian economy using group decision making models. Iranian journal of economic research, 22, 113-93.(In Persian)
Haleh, H., & Karimian, H. (1389). Select the most appropriate structure to improve system capability using the network analysis process (ANP). International journal of industrial engineering & production management, 3, 24-24.(In Persian)
Rabiei, Q., & Shahandeh, A. (1390). An extension to balanced scorecard. International journal of industrial engineering & production management, 1 (22), 51-40.(In Persian)
Setayesh, M. H., Kazemnejad, M., & Zolfaghari, M. (1388). The effect of working capital management on the  profitability of the firms listed in Tehran stock exchange. Empirical studies in financial accounting, 6 (23), 56-43.(In Persian)
Sokhkian, M. A., Valipour, H., & Fyazi, L. (2010). Multi-criteria method (MCDM) for stock selection in Tehran stock exchange using financial variables. Journal of financial engineering and portfolio management, 5, 53-35.(In Persian)
Shibet al-Hamadi, S. A., Hemati, M., & Esfandiar, M. (1393). Application of nondominated sorting genetic algorithm II (NSGAII) in optimal portfolio selection in the stock exchange. Quarterly scintific journal of management, 11 (34), 21-34.(In Persian)
Alam Tabriz, A., & Bagherzadeh Azar, M. (1389). Decision model of fuzzy network analysis process for strategic supplier selection. Iranian journal of trade studies, 54, 86-57.(In Persian)
Atai, M. (1389). Multi-criteria decision making. Shahroud University of Technology Publications, Shahroud.(In Persian)
Fallah poor, S., & Abdollahi, Gh. (1390). Determining and prioritizing behavior biases of investors  in Tehran stock exchange market: a fuzzy AHP approach. Financial research journal, 13 (120), 31-99.(In Persian)
Fallahpour, S., & Pirayesh Shirazinejad, H. (1397). Formation of stock portfolios using the quadratic diagonal discriminant model and weighting based on the posterior probability. Journal of financial engineering and securities management, 34, 103-85.(In Persian)
Najafi, A. (1389). Structure and environmental challenges analysis in projects management using analytical. International journal of industrial engineering and production management, 1 (21), 63-76.(In Persian)
Lee, W. S., Huang, A. Y., Chang, Y. Y., & Cheng, C. M. (2011). Analysis of decision making factors for equity investment by DEMATEL and Analytic Network Process. Expert systems with applications38(7), 8375-8383.
Li, J., & Xu, J. (2007). A class of possibilistic portfolio selection model with interval coefficients and its application. Fuzzy optimization and decision making6(2), 123-137.
Saaty, T. L. (1996). Decision making with dependence and feedback: The analytic network process (Vol. 4922). RWS Publ.
Yang, X. (2006). Improving portfolio efficiency: A genetic algorithm approach. Computational economics28(1), 1.