نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

چکیده

درک از حسابداری رفتاری ارتباط زیادی با مطالعات جوانب انسانی در امور مالی دارد. این موضوع به این دلیل مهم است که تحقیق با تمرکز بر کاربران گزارش‌های مالی و خصوصیاتشان اغلب فرض می‌گیرد که اطلاعات مالی، بی‌طرف، بدون تبعیض و عاری از ارزش هستند. با این حال، اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی بکار می‌گیرند توسط حسابدارانی تهیه می‌شود که با بکارگیری استانداردهای حسابداری از قضاوت‌های حرفه‌ای‌شان بهره می‌گیرند. هدف این مقاله بررسی تأثیر نقش حسابداری بر رفتار مالی است. به منظور استنباط فرضیه‌های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد، که این پرسشنامه بین 288 نفر از سرمایه‌گذاران در سال 1396 توزیع گردید. فرضیه اصلی رابطه بین ادراک استانداردهای حسابداری و رفتار مالی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد بین ادراک استانداردهای حسابداری و رفتار مالی ارتباط مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The perception of financial reporting standards and their impact on financial behavior

نویسندگان [English]

  • Aitak kor dordaei 1
  • Parviz Saeidi 2

1 Department of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan , Iran.

2 Department of Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Mazandaran, Iran.

چکیده [English]

Understanding behavioral accounting has a lot to do with studying human aspects of finance. This is because the research focuses on users of financial reports and their characteristics often assumes that financial information is in impartial, non-discriminatory and worthless. However, the information that investors and stakeholders in the capital market use to make economic decisions are provided by accountants who use their professional judgments when interpreting and applying accounting standards. The purpose of this paper is to examine the effect of accounting role on financial behavior. A questionnaire was used to infer the research hypotheses. This questionnaire was distributed among 288 investors in 1396. The main hypothesis of the relationship between the perception of accounting standards and financial behavior was investigated. Findings show that there is a positive and significant relationship between the perception of accounting standards and financial behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The role of accountants
  • Financial behavior
  • Professional judgment
  • Financial reporting
  • Economic decisions
Seifollahi, R., Kordlui, H., & Dashti, N. (1394). A comparative study of behavioral factors in financial assets investing . Journal of investment knowledge research, 4 (15). (In persian)
Kianoush, M., Jalili, M., Ahmadi, M., & Hossein Abadi Simad, d. (1393). Students 'understanding and recognition of personal finance supply knowledge (analyzing students' behavior according to personal finance supply knowledge). Journal of investment knowledge, 3 (12), 41-53. (In persian)
Khast Khodaei, S. (1394). Understanding professional parts interested in accounting and auditing regarding the acceptance of international financial reporting standards (Master thesis in Accounting, Faculty of Humanities, Department of Accounting, Islamic Azad University, Marvdasht Branch). (In persian)
 Saei, M. G., Larry Dasht Biaz, M., & Rostami, A. (1396). Investigating the perspectives of financial statement users on adoption and application of international standards of financial reporting. Accounting and auditing research, 36, 64-51. (In persian)
 Accounting standards editing committee. (1395). Iranian Accounting Standards. Tehran: Audit Organization Publications. (In persian)
 Mukhtari, M. (1394). Investigating the impact of utilizing international financial reporting standards on increasing the efficiency of the tax system in Iran from the perspective of accounting and tax experts in South Khorasan (Master thesis in Accounting, University of Sistan and Baluchestan). (In persian)
 Nazari, A. R., Fadaei, A., & Taghi Molaei, S. (1392). Tips on the importance of financial reporting international standards and their advantages and disadvantages. Journal of economics, 1 (2), 52-45. In persian)
 Nassihifar, v. (1385). Consumers behavior of financial services. Journal of management studies, 13 (50), 96-81. (In persian)
Mahmoudi, M., & Hadian, S. A. (1391). International financial reporting standards, interpretation and comparability of companies. First national conference on accounting and management. Islamic Azad University of Noor Branch. (In persian)
 Ball, R. (2006). IFRS: pros and cons for investors: accounting & business research. International accounting policy forum (2006) (pp. 5-27).
Bozkurt, O., & Öz, Y. (2013). Perceptions of professionals interested in accounting and auditing about acceptance and adaptation of global financial reporting standards. Journal of economics finance and administrative science18(34), 16-23.
Doupnik, T. S.& Perera, H. (2015). International accounting, 4th edition. MeGraw-Hill: New Yor.
Fiksenbaum, L., Marjanovic, Z., & Greenglass, E. (2017). Financial threat and individuals’ willingness to change financial behavior. Review of behavioral finance9(2), 128-147.
Hellmann, A., Perera, H., & Patel, C. (2010). Contextual issues of the convergence of International Financial Reporting Standards: the case of Germany. Advances in accounting26(1), 108-116.
Hellmann, A. (2016). The role of accounting in behavioral finance. Journal of behavioral and experimental finance9, 39-42.
Jeanne, M. H., Sondra G. B., Hilgert, M. (2003). Patterns of financial behaviors: implications for community educators and policy makers. 2003 federal reserve system community affairs research conference.
Martin, J. (2001). Organizational culture: mapping the terrain. Sage publications.
Wingwon, B., & Piriyakul, M. (2010, July). Determinants of perceived performance perceived CSR, perceived product and service quality, customer citizenship behavior of modern trade in Northern region Thailand. Proceedings of the international conference on toward enhancement of economic, social, technological and environmental development for welfare implications in the greater mekong sub-region and asia-pacific (pp. 1-18).
Strömbäck, C., Lind, T., Skagerlund, K., Västfjäll, D., & Tinghög, G. (2017). Does self-control predict financial behavior and financial well-being? Journal of behavioral and experimental finance14, 30-38.
Xiao, J. J., Tang, C., & Shim, S. (2009). Acting for happiness: financial behavior and life satisfaction of college students. Social indicators research92(1), 53-68.