نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

یکی از مهم‎ترین مسائلی که مدیران مالی باید برای حداکثر کردن ثروت سهامداران در نظر بگیرند، تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه‎ است؛ به‌گونه‌ای که در آن ترکیب، منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک، نرخ بازده بیشتری را تحصیل نماید و ادعا می‎شود ساختار سرمایه‎ای که ارزش شرکت را افزایش می‎دهد و یا هزینه سرمایه کل را به حداقل می‎رساند، ساختار سرمایه بهینه می‎باشد. امروزه توجه به تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه به قدری است که پژوهشگران با استفاده از مدل‎ها و بکارگیری تکنیکهای کمی سعی در ایجاد ترکیب بهینه دارند. از اینرو یکی از علومی که تاکنون در علم مالی بسیار مورد استفاده قرار گرفته و منشأ توسعه پژوهش‎های مالی شده، استفاده از مدل‎های پژوهش عملیاتی (OR) بوده است، به طور یکه نقش تعیین‌کننده در توسعه تئوری‎های مالی و سرمایه‌گذاری نیز داشته است و منجربه به رابطه دوسویه بین امور مالی و تکنیک‌های پژوهش عملیاتی گردیده است. لازم به ذکر است که همان‌طور که تکنیک‌های مختلف پژوهش عملیاتی برای مسائل مالی بکار گرفته‌ شده، ا نظریه‌های مالی نیز نیازمند توسعه و بهبود تکنیک‌های راه‌حل پژوهش عملیاتی بوده‌ است. ازاین‌رو مقاله حاضر به صورت مروری و به‌طور خلاصه به برخی از کاربرد تکنیک‎های پژوهش‎های عملیاتی در ساختار سرمایه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of operational research techniques in capital structure decisions

نویسندگان [English]

  • neda khajehfard 1
  • Morteza Kaviani 2
  • Ali Samdaliri 3

1 Department of Accounting, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Department of Accounting, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

3 Department of Accounting, Chaloos Branch, Islamic Azad University, Chaloos, Iran.

چکیده [English]

Determining the best combination of corporate resources or capital structure is one of the most important issues that financial managers must consider maximizing shareholder wealth; combination of financial resources with characteristics such as low cost of capital can produce higher yields, and it claimed that optimal capital structure could increase the value of company and minimize the cost of capital. As regard to operational research (OR) research has played a decisive role in the development of financial theory and investment, this has led to a two-way relationship between finance and operational research techniques. As the various techniques of operational research have been used for financial affairs; therefore, financial theories require the development and improvement of the operational research solution techniques. Therefore, present study focus on application of operational research technique, which exist in structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital structure
  • cost of capital
  • operational research
پناهی،ح ؛ اسدزاده، ا ؛ جلیلی مرند، ع . (1393). پیش ‏بینی پنج‌ساله ورشکستگی مالی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 16(1)،  57-76.
حسینی، س. م؛ رشیدی، ز. (1392). پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 5(3)، 105-128
رﻫﻨﻤﺎی رودﭘﺸﺘﻲ، ﻓ؛ ﻋﻠﻲﺧﺎﻧﻲ، ر؛ﻣﺮانﺟﻮری، م. (1388). ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪلﻫﺎی پیش بینی ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آﻟﺘﻤﻦ و ﻓﺎﻟﻤﺮ ‫در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﺑﺮرسیهای ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، 16(55)، 34-19.
غضنفری، م؛ رحیمی کیا، ا؛ عسکری، ع. (1397). پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها مبتنی بر سیستم‌های هوشمند ترکیبی. فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)، 159-194.
مقدم، عبدالکریم و مصطفی تقی ملایی. (1392). بررسی مدل‌های مالی فالمر و زیمسکی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها، فصلنامه پژوهشهای نوین درحسابداری، دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 11-25.
نبوی چاشمی، س. ع؛ احمدی، م؛ مهدوی فرح آبادی، ص. (1389). پیش بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لاجیت. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 1(5)، از 55 - 81 .
وظیفه دوست، ح؛ زنگنه، ط. (1394). ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‎های بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل ترکیبی شبکه عصبی گروهی دستکاری داده‎ها و الگوریتم ژنتیک. فصلنامه پژوهشهای مدیریت راهبردی، 21(57)، 83-100.
انواری رستمی، ع. ا. (1381). طراحی مدل ریاضی چند دوره ای مختلط اعداد صحیح برنامه‌ریزی آرمانی برای تأمین مالی بهینه شرکت‌ها. دوماهنامهعلمیپژوهشیدانشوررفتار، 10(42)، 26-17.
ایزدی نیا، ن؛ رسائیان، ا. (1388). "بررسی رابطه اهرم مالی و نقد شوندگی دارایی‎ها در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، 1(2)، 41-18.
خدامرادی، س؛ راعی عزآبادی، م. ا. (1393). طراحی مدل ریاضی تامین مالی بهینه در شرکت های هلدینگ صنعتی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(19)، 18-1.
خدامرادی، س؛ راعی عزآبادی، م. ا. (1395). مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد کاهش هزینه سرمایه. دانش سرمایه گذاری، 4(13)، 62-43.
صلواتی، ش؛ رسائیان، ا. (1386). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام در ایران". نامه اقتصادی مفید، 13(63)، 163-143.
غیوری مقدم، علی؛ ستایش، محمدحسین. (1388). تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 1، شماره 1، صص 52-33.
کاویانی، م. (1390). بررسی و تبیین رابطه بین اهرم مالی و روش‎های ارزیابی عملکرد نوین (EVA, MVA, REVA, SVA, CVA) در صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران ( پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران).
کریمی، ن؛ مؤیدفر، ر. (1395). بهینه‌سازی روش‌های تأمین ‌مالی شهرداری ایلام: رهیافت MCDM و برنامه‌ریزی خطی. اقتصاد شهری، 1(1)، 98-77.
کنعانی امیری، م. (1384). تعیینرابطهبینمخارجسرمایهایباضریب Q وبازدهآتیسهام درشرکت‌هایپذیرفتهشدهدرسازمانبورس اوراقبهادار بااستفادهازاطلاعاتحسابداری ( رساله ی دوره دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس).
مختاری، ب. (1380). نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت (گرایش مدیریت مالی) دانشگاه امام صادق(ع)).
Baker, K. R., & Vander Weide, J. H. (1982). The bond scheduling problem of the multi-subsidiary holding company. Management science28(7), 738-748.
Ben-Horim, M., & Silber, W. L. (1977). Financial innovation: a linear programming approach. Journal of banking & finance1(3), 277-296.
Boquist, J. A., & Moore, W. T. (1983). Estimating the systematic risk of an industry segment: a mathematical programming approach. Financial management, 11-18.
Brick, I. E., Mellon, W. G., Surkis, J., & Mohl, M. (1983). Optimal capital structure: a multi-period programming model for use in financial planning. Journal of banking & finance7(1), 45-67.
Consiglio, A., & Zenios, S. A. (1997). High—Performance computing for the computer aided design of financial products. Advances in high performance computing (pp. 273-301). Springer, Dordrecht.
Dempster, M.A.H. and Hutton, J.P. (1996). Pricing American stock options by linear programming, Working Paper, Department of Mathematics, University of Essex.
Elton, E. J., & Gruber, M. J. (1971). Dynamic programming applications in finance. The journal of finance26(2), 473-506.
Hong, H.K. (1981) Finance mix and capital structure. Journal of business finance and accounting, 8(4), 485-491.
Kornbluth, J. S., & Vinso, J. D. (1982). Capital structure and the financing of the multinational corporation: a fractional multiobjective approach. Journal of financial and quantitative analysis17(2), 147-178.
Kraus, A. (1973). The bond refunding decision in an efficient market. Journal of financial and quantitative analysis8(5), 793-806.
Lee, S. M., & Eom, H. B. (1989). A multi-criteria approach to formulating international project-financing strategies. Journal of the operational research society40(6), 519-528.
Iyer, K. C., Yadav, S. S., & Agarwal, Y. (2010). Multi objective capital structure modelling: a goal programming approach. Retrieved fromhttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1572689
Ness Jr, W. L. (1972). A linear programming approach to financing the multinational corporation. Financial management (pre-1986)1(3), 88.
Schauten, M., & Spronk, J. (2006). Optimal capital structure: reflections on economic and other values. ERIM report series reference No. ERS-2006-074-F&A.
Shahalizade, M., & Memariani, A. (2007), A portfolio management model for the holding companies. International journal of computational science, 1(3), 271-285.
Shyam-Sunder, L., & Myers, S. C. (1999). Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure. Journal of financial economics51(2), 219-244.
Tsai, W. H., Yang, C. C., Leu, J. D., Lee, Y. F., & Yang, C. H. (2013). An integrated group decision making support model for corporate financing decisions. Group decision and negotiation22(6), 1103-1127.
Weingartner, H. M. (1967). Optimal timing of bond refunding. Management science13(7), 511-524.
Zenios, S. A., Holmer, M. R., McKendall, R., & Vassiadou-Zeniou, C. (1998). Dynamic models for fixed-income portfolio management under uncertainty. Journal of economic dynamics and control22(10), 1517-1541.