نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه توسعه کسب و کار، سازمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت.

چکیده

با‌توجه‌ به ‌این‌که وجود انحراف در برآوردهای اولیه از اندازه، زمان و بهای تمام‌شده‌ی پروژه با مقادیر واقعی آن پس‌از اجرای پروژه، دشواری‌های متعددی را برای مناقصه‌گران فراهم می‌آورد، این امر ضرورت به‌کارگیری روش‌هایی را برای افزایش دقت برآوردهای اولیه نمایان می‌کند. به روش‌های مختلفی می‌توان بهای تمام‌شده‌ی پروژه را محاسبه کرد که یکی از آن‌ها مدل‌سازی الگوریتمی بهای تمام‌شده می‌باشد. در این تحقیق تلاش شده تا با الگوبرداری از مدل هزینه‌ی سازنده، که یک مدل تجربی برای محاسبه‌ی بهای تمام‌شده نرم‌افزار است، یک مدل الگوریتمی برای محاسبه‌ی بهای تمام‌شده‌ی پروژه‌های خدمات مهندسی توسعه یابد. این مدل، با محاسبه‌ی اندازه‌ی پروژه و تعدیل آن بر‌مبنای محرک‌های اندازه و هزینه، به‌دنبال ارتقاء دقت برآوردهای اولیه از بهای تمام‌شده‌ی پروژه می‌باشد. مدل توسعه‌یافته برای یک مطالعه‌ی موردی به‌اجرا درآمده و با‌استفاده‌از اطلاعات تاریخی مورد اعتبار‌سنجی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Benchmarking of COCOMO to estimating size, time and cost of engineering projects for tender pricing

نویسنده [English]

  • Reza Bandarian

Commercialization and Business Development Department, Technology Management Division, Research Institute of Petroleum Industry.

چکیده [English]

The deviation between the raw estimation of size, time, and cost of projects and the real amount of them after execution projects, will lead to several difficulties for contractors. This fact demonstrates an essential to apply scientific methods to increase the accuracy of the early estimations. There are several approaches to calculate the cost of projects and one of them is algorithmic modeling. This study developed an algorithmic cost model to estimate size, time, and cost of engineering services project by benchmarking from Constructive Cost Model (COCOMO), which is an empirical model for calculating the cost of the software. This model uses size and cost drivers to increase the accuracy of estimation.
The developed model has been run for a case study and by historical data from previous projects validated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Projects cost & time estimate
  • COCOMO
  • Maximum and minimum of cost
  • Tender pricing
Shokuhi, M. R. (2016). Earnings on the contracting economy in the Iranian oil industry: A review of the construction or purchase approach. Pajueshnameye Eghtesad Enerjy Iran, 4(16), 31-84.
Alvani, S. M.,& Mirshafiei, N. (2009). Production management. Astan Qods Publisher.
Black, F. (1976). The pricing of commodity contracts. Journal of financial economics, 3(1-2), 167-179.
Boehm, B., Clark, B., Horowitz, E., Westland, C., Madachy, R., & Selby, R. (1995a). Cost models for future software life cycle processes: COCOMO 2.0. Annals of software engineering, 1(1), 57-94.
Boehm, B., Clark, B., Horowitz, E., Madachy, R., Selby, R., & Westland, C. (1995b). An overview of the COCOMO 2.0 software cost model. Software technology conference (p. 21).
Johnson, K. (1998). Software cost estimation: metrics and models. Department of Computer Science, University of Calgary.
Jørgensen, M., & Sjøberg, D. I. (2004). The impact of customer expectation on software development effort estimates. International journal of project management, 22(4), 317-325.
Laaksolahti, A. (2005). Measuring organizational capabilities in the engineering and consulting industry (Master’s Thesis, Department of Industrial Engineering and Management, Lappeenranta University of Technology). Retrieved from http://lutpub.lut.fi/handle/10024/34680
Longstaff, F. A. (1990). The valuation of options on yields. Journal of financial economics, 26(1), 97-121.
Longstreet, D. (2004). Function points analysis training course. SoftwareMetrics
Mann, S. V., & Powers, E. A. (2007). Determinants of bond tender premiums and the percentage tendered. Journal of banking & finance, 31(3), 547-566.
Valerdi, R., Boehm, B. W., & Reifer, D. J. (2003, July). 3.1. 1 COSYSMO: a constructive systems engineering cost model coming of age. INCOSE international symposium (pp. 70-82). Washington, DC.