نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ایران.

چکیده

انقلاب اسلامی در ایران، همواره به دنبال رسیدن به یک جامعه اسلامی واقعی، جامعه ای بر محور عدالت، پیشرفت و معنویت بوده است. برای رسیدن به این آرمان، برنامه ها و سیاستهای کلی زیادی تدوین و به اجرا در آمده است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته برای رسیدن به آرمانهای مذکور می باشد. الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم و به علت مشکلات ناشی از آن در یک دهه اخیر پی ریزی و ارائه شده است. اما تفکر حاکم بر این الگو، یک دید جامع نگر و دارای سیاستهای بلندمدت و راهبردی بوده و فقط مربوط به دوران تحریم اقتصادی نیست. هدف از این مقاله، ارائه یک چارچوب مفهومی است که در آن وظایف حوزه های مختلف جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تعیین می شود. این تحقیق به دنبال تعیین نقش افراد و سازمانها در تدوین برنامه استراتژیک به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی است. با استفاده از مدل مفهومی ارائه شده نقش افراد و سازمانها در تدوین برنامه استراتژیک تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conceptual Model of Strategic Planning of Resilience Economics Approach

نویسندگان [English]

  • Yousef Babazadeh 1
  • Reza Babazadeh 2

1 Department of management, Azad University, Tabriz branch, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Urmia University, Iran.

چکیده [English]

The Islamic Revolution in Iran, always seeking a real Islamic society, has been a community centred on justice, progress and spirituality. To achieve this goal, a great deal of programs and policies have been developed and implemented. The general policies of resilient economies are the continuation and completion of past policies to achieve these aspirations. The pattern of resistance in the context of sanctions and due to its problems in the last decade has been elaborated and presented, but the thinking of this model is a comprehensive vision with long-term and strategic policies that are not just about economic sanctions. The purpose of this paper is to create a conceptual framework in which the tasks of different domains are determined to realize the resistance economy. This research seeks to answer the question of how the individual program or strategic plan of organizations and institutions is designed to achieve the goal of realizing a resilient economy? In this regard, it has been attempted on the basis of the general policies of the resistance economy, the message of the Supreme Leader and the study of the statements of leadership over the past seven years as well as the articles presented in the subject literature; the nature, requirements, characteristics and framework governing this template have been clarified that can be applied to use them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Economic Model
  • Strategic Planning
جعفری، ا ؛ آهنگری، م. (۱۳۹۱). استراتژی اقتصاد مقاومتی، همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی. رشت، دانشگاه گیلان.
ملک علیپور، غ ؛  پورپیر، م. (۱۳۹۱). تبیین مقایسه ای سیاست اقتصاد مقاومتی با سایر مکاتب اقتصادی. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی. رشت، دانشگاه گیلان.
نوفرستی، م. (1395). اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی(4) ، 157-168.
میرمعزی، س. ح. (1392). اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری). فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 12(47) ، 49-76.
سلیمانی، ی؛ سید حسین زاده یزدی، س. (1395). تبیین رویکردها و مؤلفه‏ های سیاست های کلی‏ اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست‏ها: مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی). فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی (4)، 91-114.
راثی، ن ؛ محسنی زنوزی، س. ج. (1395). بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی (4)، 115-132.
محسنی زنوزی، س. ج؛ صادق‌وند، ب. (1396). تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 17(67)، 39-63.
مقتدایی، ع؛ یاوران بخشایش، ع. (1395). تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی (4)،  33-62.
حسینی خامنه‌ای، س. ع. (1389). دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور. دریافت 1389/06/16از http:// farsi.khamenei.ir
حسینی خامنه‌ای، س. ع. (1391). دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان. دریافت 1391/05/08ازhttp:// farsi.khamenei.ir
حسینی خامنه‌ای، س. ع. (1392). سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. دریافت ‌1392/11/29 از http:// farsi.khamenei.ir
حسینی خامنه‌ای، س. ع. (1393). دیدار مسئولان نظام. دریافت 1393/04/16ازhttp:// farsi.khamenei.ir
 http:// farsi.khamenei.ir
حسینی خامنه‌ای، س. ع. (1394). دیدار مردم آذربایجان شرقی. دریافت  ‌1394/11/28 ازhttp:// farsi.khamenei.ir
حسینی خامنه‌ای، س. ع. (1395). دیدار بسیجیان. دریافت1395/09/03از http:// farsi.khamenei.ir
حسینی خامنه‌ای، س. ع. (1396). حرم مطهر رضوی. دریافت1396/01/01از http:// farsi.khamenei.ir