نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران.

چکیده

این مقاله نشان می‌دهد که تکنیک‌های تحقیق‎ در عملیات، نقش مهمی در توسعه تحقیقات مالی و سرمایه‎گذاری دارد. در سال‌های اخیر با بهبودهای چشمگیر درزمینه‌ی در دسترس بودن زمان واقعی داده‌ها و افزایش سرعت رایانه، این نقش بیشتر شده و در راستای آن با ایجاد فرصتی بیشتر برای این تکنیک‌ها، اهمیت بیشتری در تحقیقات و خروجی‎ها به آن‌ها داده‌شده است. با توجه به اهمیت موضوع، امروزه رابطه دوسویه بین مفاهیم مالی و سرمایه‎گذاری با تکنیک‌های تحقیق‎ در عملیات وجود دارد؛ یعنی همان‌طور که تکنیک‌های مختلف تحقیق‎ در عملیات برای مسائل مالی بکار گرفته‌شده‌اند، نظریه‌های مالی نیز نیازمند توسعه و بهبود تکنیک‌های راه‌حل تحقیق‎ در عملیات بوده‌ هستند. مقاله حاضر نشان می‎دهد که بسته به نوع تصمیم‎گیری در حوزه مالی و سرمایه‎گذاری، از طریق نتایج تحقیقات، این تکنیک‎ها علاوه بر بالا بردن دقت نتایج تحقیقات مالی می‎تواند باعث تنوع بیشتر این تحقیقات خصوصاً برای رشته‎های مهندسی مالی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Operations Research techniques in financial research

نویسندگان [English]

  • Meysam Kaviani 1
  • Seyed Fakhreddin Fakhrehosseini 2

1 Department of Financial Management, Islamic Azad University, Branch of Aliabad, Iran.

2 Department of Business Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

This article shows that Operations research techniques play an important role in the development researches of financial and investment, and in recent years, with significant improvements in terms of the availability of real-time data and the speed of computer, this role has increased and in line with it by creating more opportunities for these techniques, more importance has been given to research and output. Given the importance of the issue today, there is a two-way relationship between financial concepts and investment with operational research techniques, that is, as various techniques of research in operations for financial affairs have been used, financial theories also require the development and improvement of solution Operations research techniques.The present paper shows that depending on the type of decision making in the field of finance and investment through research results, these techniques, in addition to raising the accuracy of the results of financial research, can lead to a greater variety of research, especially for the fields Financial engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Research
  • Financial Researches
  • Portfolio
ابزری، مهدی، کتابی، سعیده، عباسی، عباس. (1384). بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی خطی و ارائه یک مدل کاربردی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(2)، 1-17.
امیرحسینی، زهرا و قبادی، معصومه. (1393). ارائه مدل برنامه‌ریزی خطی بر مبنای تئوری تصمیم‌گیری فازی برای انتخاب پرتفوی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(21)،  1-12.
راعی، رضا. (1381). تشکیل سبد سهام برای  سرمایه‎گذار مخاطره‎پذیر: مقایسه شبکه‎های عـصبی و مـارکوویتز. چشم انداز  مدیریت بازرگانی (چشم‌انداز مدیریت (پیام مدیریت))، 2(2)، 96-78.
رهبر، نوید. (1396). حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران. مطالعات حقوق تطبیقی، 8(1)، 179-202.
شاه علیزاده، محمد و معماریانی، عزیزاله. (1382). چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چندگانه، بررسی‎های حسابداری و حسابرسی.  بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 10(32)،102-83.
صافی، محمدرضا، باقری، امین و فولادی، پردیس. (1391). استفاده از  برنامه‎ریزی کسری- خطی برای حل مسئله‌ی پرتفوی، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها. سمنان، دانشگاه سمنان: سیویلیکا. 
فخرحسینی، سیدفخرالدین و کاویانی، میثم. (1397). مدل‎های تصادفی پیشرفته، ارزیابی ریسک و بهینه‎سازی پرتفوی، ترجمه کتاب راشف و همکاران، 2008، تهران، انتشارات کتاب مهربان.
کاظمی میان گسکری، مینا، یاکیده، کیخسرو و قلی زاده، محمدحسن. (1396). بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش در معرض ریسک بر روی کارایی متقاطع). راهبرد مدیریت مالی، 5(2)، 183-159.
کاویانی، میثم، فخرحسینی، سیدفخرالدین، منتظری، امین و یزدانی، رضا. (1395). بررسی موارد خاص در مدیریت مالی:رویکرد تحقیقات تجربی. تهران، انتشارات آرون.
معافی، سیده ‌فاطمه. (1388). آشنایی با اوراق قرضه ارزی. دینای اقتصاد. دریافت شده از
بخش-اندیشه-اقتصاد-23/573172-آشنایی-با-اوراق-قرضه-ارزی https://donya-e-eqtesad.com/  
مقصود، امیری، محبوب قدسی، مهسا. (1394). مدل برنامه‌ریزی خطی فازی برای مسئله انتخاب سبد سهام بهینه. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(23)، 105 - 118 .
نبوی چاشمی، علی، رحمان، یوسفی کرچنگی. (1390). تعیین پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک  برنامه‎ریزی آرمانی فازیFGP . مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 3(9)، 107-131.
نجفی، امیرعباس و خراسانی، صبا. (1396). توسعه یک مدل چندهدفه برای بهینه‌سازی سبد ردیاب شاخص با در نظرگیری بتا، ریسک غیر سیستماتیک و خطای ردیابی. دانش سرمایه‎گذاری، 6(21)،  128-113.
نمازی، محمد و ناظمی، امین. (1384). بررسی تحلیلی تحقیقات انجام‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 7(1)، ١٦٦ ـ ١٣٥.
همائی‌فر، ساغر و روغنیان عماد. (1395). به‌کارگیری الگوهای بهینه‎سازی پایدار و برنامه‎ریزی آرمانی در مسئله انتخاب سبد سرمایه‎گذاری چند دوره‎ای.  مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(28)،  153-167 .
 
Ahmadi, H. (1993) Testability of the Arbitrage Pricing Theory by Neural Networks. Proceedings of the 1990 IJCNN international joint conference on neural networks. San Diego, CA, USA: IEEE.
Bauer, P. W., Berger, A. N., Ferrier, G. D., & Humphrey, D. B. (1998). Consistency conditions for regulatory analysis of financial institutions: a comparison of frontier efficiency methods. Journal of economics and business50(2), 85-114.
Ben-Horim, M., & Silber, W. L. (1977). Financial innovation: a linear programming approach. Journal of banking & finance1(3), 277-296.
Bertsimas, D., & Lo, A. W. (1998). Optimal control of execution costs. Journal of financial markets1(1), 1-50.
Bierwag, G. O. (1976). Optimal TIC bids on serial bond issues. Management science22(11), 1175-1185.
Chandy, P. R., & Kharabe, P. (1986). Pricing in the government bond market. Interfaces16(5), 65-71.
Co. Incorporated.
Dahl, H., Meeraus, A., & Zenios, S. A. (1993). Some financial optimization models: II. Financial engineering. Financial optimization, 37-71.
Del Angel, G. F., Diez-Canedo, J. M., & Gorbea, E. P. (1998). A discrete Markov chain model for valuing loan portfolios. The case of Mexican loan sales. Journal of banking & finance22(10-11), 1457-1480.
Dryden, M. M. (1968). Short‐term forecasting of share prices: An information theory approach. Scottish journal of political economy15(1), 227-249.
Dryden, M. M. (1969). Share price movements: A Markovian approach. The journal of finance24(1), 49-60.
Dutta, P. K., & Madhavan, A. (1997). Competition and collusion in dealer markets. The journal of finance52(1), 245-276.
Elimam, A. A., Girgis, M., & Kotob, S. (1996). The use of linear programming in disentangling the bankruptcies of Al-Manakh stock market crash. Operations research44(5), 665-676.
Elimam, A. A., Girgis, M., & Kotob, S. (1997). A solution to post crash debt entanglements in Kuwait's al-Manakh stock market. Interfaces27(1), 89-106.
Goonatilake, S., & Treleaven, P. C. (1995). Intelligent systems for finance and business. John Wiley & Sons, Inc.
Gupton,G.M.,Finger,C.C., &Bhatia,M.(1997).CreditMetrics-TechnicalDocument. NewYork: J.P.Morgan&
Hodges, S. D., & Schaefer, S. M. (1977). A model for bond portfolio improvement. Journal of financial and quantitative analysis12(2), 243-260.
J.P. Morgan & Reuters (1996). RiskMetricsTM--Technical Document. New York: Morgan Guaranty Trust Company. Companies. 
Jiménez, M., Bilbao‐Terol, A., & Arenas‐Parra, M. (2018). A model for solving incompatible fuzzy goal programming: an application to portfolio selection. International transactions in operational research25(3), 887-912.
Keim, D. B., Ziemba, W. T., & Moffatt, H. K. (Eds). (2000). Security market imperfections in worldwide equity markets. Cambridge University Press.
Lwin, K. T., Qu, R., & MacCarthy, B. L. (2017). Mean-VaR portfolio optimization: A nonparametric approach. European Journal of operational research260(2), 751-766.
Mulvey, J. M., & Vladimirou, H. (1992). Stochastic network programming for financial planning problems. Management science38(11), 1642-1664.
Nauss, R. M. (1986). True interest cost in municipal bond bidding: An integer programming approach. Management science32(7), 870-877.
Nauss, R. M., & Keeler, B. R. (1981). Minimizing net interest cost in municipal bond bidding. Management science27(4), 365-376.
Powers, I. Y. (1987). A game-theoretic model of corporate takeovers by major stockholders. Management science33(4), 467-483.
Pritsker, M. (1997). Evaluating value at risk methodologies: accuracy versus computational time. Journal of financial services research12(2-3), 201-242.
Refenes, A. P. (1994). Neural networks in the capital markets. John Wiley & Sons, Inc.
Rudd, A. (1980). Optimal selection of passive portfolios. Financial management, 57-66.
Sharda, R. (1987). A simple model to estimate bounds on total market gains and losses for a particular stock. Interfaces17(5), 43-50.
Speranza, M. G. (1996). A heuristic algorithm for a portfolio optimization model applied to the Milan stock market. Computers & operations research23(5), 433-441.
Trippi, R. R., & Turban, E. (1992). Neural networks in finance and investing: Using artificial intelligence to improve real world performance. McGraw-Hill, Inc.
Wong, B. K., & Selvi, Y. (1998). Neural network applications in finance: A review and analysis of literature (1990–1996). Information & management34(3), 129-139.
Xidonas, P., Hassapis, C., Bouzianis, G., & Staikouras, C. (2018). An Integrated Matching-Immunization Model for Bond Portfolio Optimization. Computational Economics, 51(3), 595-605.
Zenios, S. A. (1993). A model for portfolio management with mortgage-backed securities. Annals of operations research43(6), 337-356.
Zhu, W., Zhang, C. H., Liu, Q., & Zhu, S. S. (2018). Incorporating Convexity in Bond Portfolio Immunization Using Multifactor Model: A Semidefinite Programming Approach. Journal of the operations research society of china6(1), 3-23.
Zipkin, P. (1993). Mortgages and Markov chains: a simplified evaluation model. Management science39(6), 683-691.