نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران.

چکیده

هنگام بررسی بازارهای بین‌المللی و برون‌مرزی، مدیران شرکت‌ها با وظایف استراتژیک نسبتا پیچیده‌ای مواجه می‌شوند که با ریسک، ثبات و بازده بالقوه موجود در بازارهای کشورهای جهان در رابطه می باشد. انتخاب از میان بازارهای بین‌المللی گوناگون برای صادرات، اعطای امتیاز، سرمایه‌گذاری مشترک و ... نیازمند اطلاعات از کشور و بازار هدف است. ارزیابی اطلاعات در انواع مختلف عوامل بازار، میزان موفقیت در عرصه بین‌المللی را تعیین می‌کند. اطلاعات بازار خارجی می‌تواند از ترکیبی از صنعت، بازار و انواع معاملات به دست بیاید. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر و اولویت‌بندی آن‌ها بر تصمیم‌گیری بر صادرات کارت‌های هوشمند شرکت صاایران به کشورهای بین‌المللی پرداخته‌شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش و به دست آوردن نتایج، از نرم‌افزار SPSS و آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری صادرات شرکت صاایران به کشورهای بین‌المللی به ترتیب عبارت‌اند از: 1) محیط قانونی؛ 2) عامل سیاسی؛ 3) فرهنگ؛ 4) عامل اقتصادی؛5) زیرساختار.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating and prioritizing factors affecting export decision making

نویسندگان [English]

  • Hossein Ahmadi 1
  • Amir Najafi 2

1 Department of Commerce Management, Islamic Azad University, Boyeen Zahra Unit, Boyen Zahra, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Iran.

چکیده [English]

When dealing with international and overseas markets, corporate executives face somewhat complex strategic tasks related to the risk, stability, and potential returns of markets in the world. Selection from various international markets for export, concessions, joint venture and ... needs information from the country and the target market. The evaluation of information in different types of market factors determines the extent of success in the international arena. Foreign market information can be derived from a combination of industry, market, and types of transactions. In this research, efforts have been made to investigate the effective factors and their prioritization on the decision-making on the export of Smart Cards of Sa-Iran to international countries. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey nature. To test the research hypotheses and obtain the results, SPSS software, one sample T test and Friedman test were used. The results of the hypothesis test showed that the factors affecting the decision making of exports by Sa-Iran to international countries are as follows: 1) legal environment; 2) political factor; 3) culture; 4) economic factor; 5) infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exports
  • political factors
  • economic factors
  • infrastructure
  • culture
کیگان، وارن جی. (1383). مدیریت بازاریابی جهانی. (ترجمه و تلخیص عبدالحمید ابراهیمی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بهبودی، بابک. (1395). بازارهای نوظهور و اهمیت استراتژی‌هایمؤثر برای آن‌ها.
Albaum, G., Strandskov, J., & Duerr, (2002). International Marketing and Export Management. Prentice Hall.
Brouthers, K. D., Brouthers, L. E., & Werner, S. (2002). Industrial sector, perceived environmental uncertainty and entry mode strategy. Journal of business research55(6), 495-507.
Cateora, P., & Graham, J. (2002). International Marketing. The McGraw-Hall Companies.
Gripsrud, G., & Benito, G. R. (2005). Internationalization in retailing: Modeling the pattern of foreign market entry. Journal of business research58(12), 1672-1680.
-Kantapipat, W.(2011). The Determinants of Successful Export Marketing Strategy. RU International Journal, Vol. 3, pp. 91-102.
Kotabe, M., & Helsen, K. (1998). Global marketing management. New York.
Leonidou, C. N., & Hultman, M. (In press). Global marketing in business-to-business contexts: Challenges, developments, and opportunities. Industrial and marketing management.doi: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.04.016
López-Duarte, C., & Vidal-Suárez, M. M. (2010). External uncertainty and entry mode choice: Cultural distance, political risk and language diversity. International business review19(6), 575-588.
Onkvisit, S. and Shaw, J. J. (1993). International Marketing: Analysis and strategy. Prentice hall of India.
Pehrsson, A. (2008). Strategy antecedents of modes of entry into foreign markets. Journal of business research61(2), 132-140.
Quer, D., Claver, E., & Andreu, R. (2007). Foreign market entry mode in the hotel industry: The impact of country-and firm-specific factors. International business review16(3), 362-376.
Reijonen, H., Hirvonen, S., Nagy, G., Laukkanen, T., & Gabrielsson, M. (2015). The impact of entrepreneurial orientation on B2B branding and business growth in emerging markets. Industrial marketing management51, 35-46.
Slangen, A. H., & Van Tulder, R. J. (2009). Cultural distance, political risk, or governance quality? Towards a more accurate conceptualization and measurement of external uncertainty in foreign entry mode research. International business review, 18(3), 276-291.
Tsang, E. W. (2005). Influences on foreign ownership level and entry mode choice in Vietnam. International business review14(4), 441-463.
Urde, M., Baumgarth, C., & Merrilees, B. (2013). Brand orientation and market orientation—From alternatives to synergy. Journal of business research66(1), 13-20.
Wood, V. R., & Robertson, K. R. (2000). Evaluating international markets: The importance of information by industry, by country of destination, and by type of export transaction. International marketing review17(1), 34-55.