نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران.

چکیده

میزان تحقق اهداف از طریق سنجش عملکرد و همچنین کارایی و اثربخشی هر سازمانی از اصول پویایی سازمان است. ازاین‌رو، تحقیق کنونی، به اولویت‌بندی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری مازندران به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته است. ازآنجاکه ارزیابی معیارها ماهیتاً ذهنی و به‌طور کیفی است، برای کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان دشوار است که قضاوت‌ها و ترجیحات خود را در قالب ارزش‌های دقیق عددی بیان کنند. ازاین‌رو، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی که بر مبنای مفهوم تئوری فازی بنیان نهاده شده است، در این تحقیق به کار گرفته می‌شود. در این روش، مقایسات زوجی بر اساس واژه‌های زبانی و اعداد فازی انجام می‌شود. بر این اساس، جداول مقایسات زوجی فازی شاخص‌ها و زیر‌شاخص‌ها طراحی و جهت تکمیل بین خبرگان توزیع‌شده است. ابتدا، ناسازگاری هر یک از جداول مقایسات زوجی تکمیل‌شده توسط ارزیابان بررسی می­شود؛ سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی و نرم‌افزار Expert Choice، وزن‌های فازی هر یک از شاخص‌ها و زیر‌شاخص‌ها تعیین و با استفاده از یکی از روش‌های کارا در رتبه‌بندی کمیت‌های فازی، مقایسه می‌گردند. نتایج نشان می‌‌دهد که در بین شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد کارکنان، شاخص ابتکار و خلاقیتاولویت اول را کسب نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritize employee performance evaluation indicators of Mazandaran Province by use of fuzzy AHP

نویسندگان [English]

  • ali ebrahimnejad 1
  • Morteza Hossein Nataj 2

1

2 Department of Management, Faculty of Science, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran.

چکیده [English]

The extent to which the goals are achieved through the measurement of performance as well as the efficiency and effectiveness of each organization are the principles of organization's dynamism. Therefore, current research has focused on the prioritization of public indicators of performance evaluation of Mazandaran province's employee through the fuzzy hierarchy analysis process. Since the evaluation of criteria is essentially subjective and qualitative, it is difficult for experts and decision-makers to express their judgments and preferences in terms of exact numerical values. Hence, the fuzzy hierarchical process analysis process, based on the concept of fuzzy theory, is used in this research. In this method, paired comparisons are performed based on linguistic words and fuzzy numbers. Accordingly,, the fuzzy pair comparisons were designed and sub-indices and were distributed to completion between experts. Then, using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process and Expert Choice software, the fuzzy weights of each of the indices and sub-indices were determined and compared using one of the effective methods for ranking fuzzy quantities. The results show that among the general indicators of employee performance evaluation, the index of initiative and creativity was the first priority

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Fuzzy hierarchy process analysis
  • General Indicators
  • Mazandaran Province
ابطحی، ح. (1381). مدیریت منابع انسانی اداره امور کارکنان در سازمان‌های دولتی، صنعتی و بازرگانی. کرج، انتشارات موسسه تحقیقات آموزش مدیریت، چاپ اول، ص 226.
ایزدی یزدان آبادی، آ، ابراهیم نژاد، م و صادقی، ز. (1393). اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری کرمان با استفاده از AHP. همایش بین‌المللی مدیریت.
فضلی، ص و آذر، ع. (1381). طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA). فصلنامهمدرس،6 (3)،102.
پورظهیر، ت و علی ناصری، ن. (1385). تدوین استاندارد‌های عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطۀ شهر تهران و ارائۀ یک الگوی مناسب جهت کاربرد آن. مجلۀاقتصادومدیریت، 70.
کاظمی، ب. (1380). مدیریت امور کارکنان و اداره امور استخدامی و منابع انسانی با نگرش کاربردی به بخش دولتی در ایران. تهران،مرکزآموزشمدیریتدولتی،چاپسوم، ص242.
کریمیان، م، صفری، س و خسروی، ع. (1394). سنجش عملکرد سازمان بر اساس شاخص‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از تکنیک‌های MADM فازی (مطالعة موردی: سازمان‌های وابسته به شهرداری اصفهان). مدیریت دولتی، 7(1)، 153-183.
متفکرفرد، ر، راست قلم، ن و شیرویه زاد، ه. (1396). انتخاب استراتژی مناسب طراحی شبکه توزیع در زنجیره تأمین شرکت elphy اصفهان با استفاده از روش‌های TOPSIS و SAW. مجله تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، 2(1)، 1-16.
محمد شفیعی، م، کتابی، س، اردکانی، م. ش و محمد شفیعی، م. (1391). انتخاب بهینه‌ی کانال‌های ابزارهای ارتباطات بازاریابی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی گروه تولیدی لوازم‌خانگی). مجله‌ی تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 9(3)، 13-26.
موجودی، س، امین دوست، ع و نیکبخت، م. (1396). رتبه‌بندی راهکارهای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در سیمان سپاهان اصفهان با استفاده از تکنیک AHP فازی. مجله تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، 2(1)، 17-34.
موسی‌خانی، م، حمیدی، ن و نجفی، ز. (1389). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزش‌وپرورش با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندگانه (تجزیه‌وتحلیل سلسله مراتبی و تخصیص خطی بردا). فصلنامه‌ی نوآوری‌های آموزشی، 34، 127-156.
میرغفوری، س. ح، رجبی‌پور میبدی، ع و فرید، د. (1388). کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه سهامداران. مجله توسعه و سرمایه، 2(3)، 111-130.
Beşikçi, E. B., Kececi, T., Arslan, O., & Turan, O. (2016). An application of fuzzy-AHP to ship operational energy efficiency measures. Ocean engineering121, 392-402.
Cakir, O., & Canbolat, M. S. (2008). A web-based decision support system for multi-criteria inventory classification using fuzzy AHP methodology. Expert systems with applications35(3), 1367-1378.
Celik, E., & Akyuz, E. (2018). An interval type-2 fuzzy AHP and TOPSIS methods for decision-making problems in maritime transportation engineering: The case of ship loader. Ocean engineering155, 371-381.
Sun, C. C. (2010). A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods. Expert systems with applications37(12), 7745-7754.
Dožić, S., Lutovac, T., & Kalić, M. (2017). Fuzzy AHP approach to passenger aircraft type selection. Journal of air transport management, 68, 165-175.
Fattahi, R., & Khalilzadeh, M. (2018). Risk evaluation using a novel hybrid method based on FMEA, extended MULTIMOORA, and AHP methods under fuzzy environment. Safety science102, 290-300.
Gumus, A. T. (2009). Evaluation of hazardous waste transportation firms by using a two step fuzzy-AHP and TOPSIS methodology. Expert systems with applications36(2), 4067-4074.
Hsieh, T. Y., Lu, S. T., & Tzeng, G. H. (2004). Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings. International journal of project management22(7), 573-584.
Van Laarhoven, P. J. M., & Pedrycz, W. (1983). A fuzzy extension of Saaty's priority theory. Fuzzy sets and systems11(1-3), 229-241.
Leung, L. C., & Cao, D. (2000). On consistency and ranking of alternatives in fuzzy AHP. European journal of operational research124(1), 102-113.
Li, X., Liu, Y., Wang, Y., & Gao, Z. (2016). Evaluating transit operator efficiency: An enhanced DEA model with constrained fuzzy-AHP cones. Journal of traffic and transportation engineering (english edition)3(3), 215-225.
Pan, N. F. (2008). Fuzzy AHP approach for selecting the suitable bridge construction method. Automation in construction17(8), 958-965.
Sambasivan, M., & Fei, N. Y. (2008). Evaluation of critical success factors of implementation of ISO 14001 using analytic hierarchy process (AHP): a case study from Malaysia. Journal of cleaner production16(13), 1424-1433.
Tavana, M., Zareinejad, M., Di Caprio, D., & Kaviani, M. A. (2016). An integrated intuitionistic fuzzy AHP and SWOT method for outsourcing reverse logistics. Applied soft computing40, 544-557.
Tyagi, S., Agrawal, S., Yang, K., & Ying, H. (2017). An extended Fuzzy-AHP approach to rank the influences of socialization-externalization-combination-internalization modes on the development phase. Applied soft computing52, 505-518.
Wang, T. C., & Chen, Y. H. (2008). Applying fuzzy linguistic preference relations to the improvement of consistency of fuzzy AHP. Information sciences178(19), 3755-3765.
Vincent, F. Y., & Dat, L. Q. (2014). An improved ranking method for fuzzy numbers with integral values. Applied soft computing14, 603-608.