نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان ، تنکابن، مازندران.

چکیده

یکی از بهترین ابزارها برای بررسی عملکرد واحدها، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها است. تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، ابزاری برای رتبه‌بندی و شناسایی واحدهای کارا و ناکارا است. ازآنجایی‌که در بسیاری از موارد واحدهای تصمیم‌گیرنده در یک سازمان دارای مقادیر میانی هستند و همچنین در برخی مواقع مقادیر موجود در دنیای واقعی برای ورودی‌ها و خروجی‌ها مبهم و غیرقطعی هستند، استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های کلاسیک، ما را به نتیجه قطعی نمی‌رساند. در این مقاله، ما یک مدل جدید برای تحلیل پوششی داده‌ها دومرحله‌ای فازی ارائه ‌می‌دهیم و برای ارزیابی عملکرد آن به مطالعه کارایی کارگاه‌های صنعتی بین 10 تا 49 نفر کارکن می‌پردازیم. کارایی کارگاه‌های صنعتی برحسب استان مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرند. نتایج به‌دست‌آمده، اهمیت مدل پیشنهادی را مشخص‌ می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A new model of fuzzy two-stage data envelopment analysis with variable-return to scale

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Goleij

Department of Industrial Engineering, Ayandegan Institute of Higher Education, Iran

چکیده [English]

One of the best tools to evaluate the performance is DEA technique. Data envelopment analysis technique is a tool for ranking and identifying efficient and inefficient units. Since, in many cases, the decision-making units in organization have an intermediate (middle values) and also in some cases the real world, available values for inputs and outputs are obscure (ambiguous) and uncertain, and using classic data envelopment model does not reach us to a certain result. Also, return on the scale is a very important argument in data envelopment analysis and economics and can provide us with useful information about the status of the decision-maker units.In this paper, we present a new model for fuzzy two-stage data envelopment analysis and to evaluate this efficiency, we study the efficiency of industrial workshops between 10 and 49 employees. The efficiency of industrial workshops is evaluated by province. The results are the importance of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • fuzzy two-stage data envelopment analysis
  • industrial workshops
احمدی، غلامرضا و نورا ،عباسعلی. (1390).  بررسی کارایی فرآیندهای چند مرحله ای با ساختار سری به روش تحلیل پوششی داده ها. سومین همایش تحلیل پوششی داده ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، 8-1.
نجفی، سید اسماعیل و عاشور، ندا. (1390). اندازه‌گیری  عملکرد هتل های ایران با کمک تحلیل پوششی داده های دومرحله ای. سومین همایش تحلیل پوششی داده ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
رستمی مال خلیفه، محسن و آقابابازاده، زینب. (1390). مدل هایی جهت ارزیابی کارایی کل یک شبکه بازه‌ای دو مرحله ای. سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
عمرانی، هاشم، قاری زاده بیرق، رامین و سلیمانپور، مقصود. (1392). طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای. بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق تهران-ایران.
سالاری، مصطفی، زندیه، مصطفی. (1395). ارزیابی کارایی فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از مدل دو مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها. پژوهش‌های مدیریت در ایران 20(3)، 127-152.
رضایی، صادق، رستمی مال خلیفه، محسن، پایان، علی و اویسی، صالح. (1391). محاسبه کارایی واحدهای تصمیم‌گیرنده دومرحله‌ای با داده های فازی. چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، دانشگاه مازندران.
فرحناک رودسری, منا، حاله، حسن و حسین زاده لطفی، فرهاد. (۱۳۹۴). رتبه بندی شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای با ورودی و خروجی فازی (مطالعه موردی: شعب بانک ملت تهران). کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
حسین زاده لطفی، فرهاد و رضوی، مریم. (1390). ارزیابی عملکرد شرکت‌های  برق منطقه ای کشور با استفاده از DEA فازی، سومین همایش تحلیل پوششی داده‌هادانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
 
Tone, K., & Tsutsui, M. (2009). Network DEA: A slacks-based measure approach. European journal of operational research197(1), 243-252.
Charnes, A., Cooper, W. W., Golany, B., Seiford, L., & Stutz, J. (1985). Foundations of data envelopment analysis for Pareto-Koopmans efficient empirical production functions. Journal of econometrics30(1-2), 91-107.
Kao, C., & Hwang, S. N. (2008). Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan. European journal of operational research185(1), 418-429.
Chen, Y., Cook, W. D., Li, N., & Zhu, J. (2009). Additive efficiency decomposition in two-stage DEA. European journal of operational research196(3), 1170-1176.
Wang, Y. M., & Chin, K. S. (2010). Some alternative DEA models for two-stage process. Expert systems with applications37(12), 8799-8808.
Forghani, A., & Najafi, E. (2015). Sensitivity Analysis in Two-Stage DEA. Iranian journal of optimization7(2), 857-864.
Khalili-Damghani, K., Taghavi-Fard, M., & Abtahi, A. R. (2012). A fuzzy two-stage DEA approach for performance measurement: real case of agility performance in dairy supply chains. International journal of applied decision sciences5(4), 293-317.
Beigi, Z. G., & Gholami, K. (2014). Allocating the fuzzy resources to two-stage systems. Journal of soft computing and applications2014(unknown), 1-11.
Tavana, M., & Khalili-Damghani, K. (2014). A new two-stage Stackelberg fuzzy data envelopment analysis model. Measurement53, 277-296.
Nabahat., M. (2014). Two-stage DEA with Fuzzy Data. International journal of applied operational research, 5(1), 51-61.Retrieved from http://ijorlu.liau.ac.ir/.
Zhou, X., Luo, R., Lev, B., & Tu, Y. (2017, July). Two-Stage Fuzzy DEA Models with Undesirable Outputs for Banking System. Proceedings of eleventh international conference on management science and engineering management, 1604-1615. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59280-0_135.
Najafi, H. S., & Edalatpanah, S. A. (2013). An improved model for iterative algorithms in fuzzy linear systems. Computational mathematics and modeling24(3), 443-451.
Najafi, H. S., & Edalatpanah, S. A. (2013). A note on “A new method for solving fully fuzzy linear programming problems.” Applied mathematical modelling37(14-15), 7865-7867.