نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه ارتقای مستمر کیفیت به یک مساله مهم و حیاتی برای رقابت در بازار های داخلی و جهانی تبدیل شده است. شرکت های قطعه سازی نیز از این امر مستثنی نبوده و به دلیل ارتباط با صنایع بزرگ تولیدی نظیر شرکت های نفتی و نیرو گاه ها ناچار به رعایت استاندارد بالا هستند. در این تحقیق، یک رویکرد تلفیقی از تکنیک‌های FAHPو FMEA ارائه می‌گردد تا براساس نظر متخصصان تیم تصمیم گیری و شناسایی گروه محصولات بحرانی توسط آنها یک اولویت بندی مناسب از تجهیزات با هدف برنامه ریزی تعمیراتی دقیق تر و موثرتر ارائه شود. در نهایت با بررسی مجموعه صنایع آذراب که یکی از طرح های زیر بنایی و مهم کشور می باشد به عنوان مطالعه موردی، کارایی و موثر بودن روش ارائه شده، تایید شده است، طبق نتایج به دست آمده رتبه بندی شاخصها در روش FAHP از لحاظ اولویت و دقت با دیدگاه خبرگان و تیم تصمیم گیری انطباق بسیار بالایی دارد،که نتایج حاصل از شاخص MSE نیز گویای همین مطلب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Risk assessment and grading equipment with integrated approaches Fuzzy AHP and FMEA Case study(Arak set Azarab)

نویسندگان [English]

  • parisa bolhasani 1
  • ayda esmaili dooki 2
  • mohammad fallah 3

1 Department of Industrial Engineering, Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University

2 Department of Industrial Engineering, firouzkouh Branch, Islamic Azad University

3 School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran Markaz, Tehran, Iran

چکیده [English]

The continuous quality improvement is a critical to compete in domestic and international markets has become. Tooling companies are not exempt from this and because productive relationship with major industries such as oil companies and power plants are forced to adhere to a high standard. In this study presented a combination approach from FMEA and FAHP techniques. According to the experts to decide and identify products by their critical A suitable priority of the equipment with the aim of building a closer and more effective plan to be presented. Finally, the review of AzarAb one of the country's most important infrastructure projects As a case study, the efficiency and effectiveness of the proposed method is confirmed. The results are ranked in terms of priority indicators in FAHP method and accuracy with expert opinion and the decision is very high compliance, MSE Index also indicates that the results of this point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "ranking"
  • "Risk Priority Number"
  • "fuzzy analytical hierarchy process "
  • "Traditional Failure modes and effects analysis"
رضایی،ک،سیدی،م،نوری،ب.(1384).تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن،انتشارات آتنا،چاپ دوم.
ودایع خیری،ح،دبیری،غ.(1383)،آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن،انتشارات ساپکو.
امینی فسخودی، عباس .(1384)، کاربرد استنتاج منطق فازی در مطالعات برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، مجله دانش و توسعه، سال ششم، شماره 17 .
صادقی صادق آبادی، زینب؛ ساعتی،صابر، محرابیا،سعید و خدادوست،عاطفه، (1388). "ترکیب AHP و DEAفازی برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری"، مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان، سال ششم، شماره 20.
صفری, سعید؛ بینشیان، ملیحه و صفری، مجتبی.( ۱۳۹۴)." توسعه روش تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی(FMEA) با بکارگیری مدلی تلفیقی از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی"، اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد، اصفهان.
فاروقی، هیوا،بدریان، مهدی و منصورپور، ساجده.(1391)." ارائه مدل تلفیقی AHP و FMEA ،QFD فازی برای بهبود تصمیم گیری در برون سپاری لجستیک"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، سال چهاردهم، شماره38.
بریمانی، فرامرز و همکاران.(1393)، "بررسی تطبیقی میزان دقت روشهای FAHP وAHP برای رتبه بندی شاخصهای مؤثر بر کیفیت زندگی"، جغرافیا و توسعه شماره 34 ،صص 3-11.
محسن شفیعی نیک آبادی و همکاران.(1394)." بهبود روش FMEA با استفاده از ترکیب روش های دیمتل، تاگوچی و تحلیل رابطه خاکستری"، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، سال پنجم، شماره12، صص 1-31.
محسن امیدوار و همکاران.( 1395)، "ارایه الگویی جهت ارزیابی سطح عمل کرد سازمان مبتنی بر مهندسی رزیلینس و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی"، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، شماره 3، جلد 6.
آذر، عادل و حجت فرجی، (1389). علم مدیریت فازی ،تهران، انتشارات مهربان.
فهرست ۳۰۰ شرکت برتر ایران در سال 1391،(1392)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ایران.
سروری، علی اکبر،صدرالاشرافی، سیدمهریار ،دانشورکاخکی، محمود و هاتف، حکیمه. (1386)". تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصر ف کنندگان و پیش بینی آن"، مجله اقتصاد کشاورزی ، شماره 1.
شیشه بری، داود؛ سیدرضا حجاز.(1388)،" به کارگیری تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی با هدف انتخاب کاراترین روش ارتقاء بهره وری"، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 43 ، شماره 1.
خورشید، صدیقه؛ قانع، حمیده. (1388). "رتبه بندی چالشهای بانکداری الکترونیکی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی"، مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد سنندج. سال چهارم. شماره 9.
Zadeh, L.A. (1965)," Fuzzy sets.Information and Control". VOL .8, PP. 338-353 .
Chen, S. J. and Hwang, C. L. (1992)". Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods andApplications". Springer, Berlin.
Zimmermann, H. J .(1996).".Fuzzy set theory and  its application.Kluwer Academic Publishers", Boston.
Stamatis, D.H. (1995)." Failure Mode and Efect Analysis FMEA from Theory to Execution", New York, ASQC Quality Press.
Kuei-Hu, C., Yung-Chia, C. and I-Tien, T. (2013). "Enhancing FMEA assessment by integrating grey relational analysis and the decision making trial and evaluation laboratory approach", Engineering Failure Analysis, VOL .31, pp. 211- 224.
Seyed-Hosseini, S.M., Safaei, N. and Asgharpour, M.J. (2006). "Reprioritization of failures in a system failure mode and e_ects analysis by decision making trial and evaluation laboratory technique", Reliability Engineering & System Safety,VOL .91, pp. 872-881 .
Ozcan Kilincci, Suzan Aslõ Onal, (2011)," Fuzzy  AHP Approach forSupplier Selection in a Washing Machine Company", Expert Systems with Applications, Vol. 38, PP. 9656-9664.
Sankar, N.R. and Prabhu, B.S. (2001). "Modi_ed approach for  prioritization of failures in a system failure mode and e_ects analysis", Int J Qual Reliab Manage,VOL. 18 ,NO. 3, PP. 324-35 .