نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

2 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

شرکت‌های مشاوره مدیریت نمونه‌ای از سازمان‌های متمرکز بر دانش هستند که مشکلات هر یک از مشتریان خود را بر اساس نیازی که دارند، حل می‌کنند. از آنجا که این مشتریان دارای حرفه، موقعیت و مسائل مختلف هستند و از طرفی الگوی موثری نیز برای مدیریت، انتقال و جمع‌آوری دانش در این‌گونه شرکت‌ها ارائه نشده است، بنابراین ضرورت برای ارزیابی و انتخاب بهترین شرکت در میان این شرکت‌ها احساس می‌شود. هدف از این مطالعه تلفیق تئوری با عمل و بحث در مورد ارزیابی و انتخاب شرکت برتر در میان شرکت‌های مشاوره مدیریت برای استقرار مدیریت دانش در صنعت بانکداری است. بدین منظور، با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی، به ارزیابی و انتخاب شرکت‌ مشاور برتر در پروژه استقرار مدیریت دانش در بانک شهر پرداخته شده است. بر این اساس، ابتدا با بکارگیری روش ANP فازی به اولویت‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری جهت انتخاب شرکت برتر مشاور در پروژه استقرار مدیریت دانش پرداخته شده و سپس با استفاده از تکنیک مالتی‌مورای فازی به اولویت‌بندی و انتخاب شرکت برتر در میان 4 شرکت منتخب، در پروژه استقرار مدیریت دانش در بانک شهر پرداخته شده است. نتایج نشان داد، شرکت مشاوران توسعه آینده شرکت برتر در حوزه استقرار مدیریت دانش در بانک شهر می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Selection of consulting corporation in establishment of knowledge management project in banking industry by applying multi-criteria decision-making fuzzy-hybrid (A case study: Bank Shahr)

نویسندگان [English]

  • ehsan vaezi 1
  • mehdi memarpour 2
  • mohammad khalilzadeh 3

1 Islamic Azad University of Parand

2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

3 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

Management consulting firms focused on student organizations are an example of the difficulty of each of our customers that are based on the need to resolve addressing.Since these customers with professional, location and different issues are also effective model for management, knowledge transfer and collection is not provided in these firms,Therefore, to evaluate and select the best companies among the firms felt.The aim of this study integrating theory with practice and discuss the evaluation and selection of top management consulting firms for establishment of knowledge management in the banking industry.For this purpose, multi-criteria decision making using a combination of techniques, evaluation and selection of top consulting firms in projects of knowledge management in the Bank Shahr.Accordingly, the ANP method by using fuzzy decision-making Prioritization criteria for selecting the top consultant in the project is the establishment of knowledge management And then using the technique of multi-Murray Fuzzy Prioritization and selection of top 4 companies among elected in the establishment of knowledge management projects in the city's banks. The results showed that the future development of the top consultants in the field of knowledge management at Bank Shahr

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Criteria Decision Making
  • Fuzzy
  • Knowledge Management
  • Bank Shahr
اخوان­صراف، احمدرضا و کافی، فریناز و گل­گویی آمنه(1387). "مدیریت دانش در شرکت­های مشاور مدیریت". ماهنامه تدبیر، شماره 194، صفحات 36 تا40
Alan, W. (1992), Million Dollar Consulting, McGraw-Hill, Inc.
B. Asady(2010), The revised method of ranking LR fuzzy number based on deviation degree, Expert Systems with Applications, 37, 5056-5060.
C.C. Chou(2007), A fuzzy MCDM method for solving marine transshipment container port selection problems, Applied Mathematics and Computation, 186 (1), 435-444.
Chien, S.H. (1989), “The visiting report of Japanese consulting business,” Small and Medium Enterprise Administration, ROC.
Chien, S.H. (1989), “The development and strategy of support of Taiwanese consulting business,” Small and Medium Enterprise Administration, ROC,
Chung Chu, TA(2011),”Evaluating consulting firms using a centroid ranking approach based fuzzy MCDM method”,EUSFLAT-LFA, Aix-les-Bains, France
Davenport, T. and Prusak, L. (1999), ”Knowledge management,” translated by Chinese Productivity Center, ROC, 1999/11
FIDIC,(2001), Guidelines for Integrity Management n Consulting Engineering Industry, Laussane.
Gogus O., Boucher T. 1998. Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pairwise comparisons, Fuzzy Sets and Systems , Volume 94, Issue 1, Pages 133–144
Lin, H. (2009). “An application of fuzzy AHP for evaluating course website quality.” Computers & Education.
M. Saremi, S.F. Mousaui and A. Sanayei(2009), TQM consultant selection in SMEs with TOPSIS under fuzzy environment, Expert Systems with Application, 36 (2), 2742-2749.
S. Önüt, S.S. Kara and E. Işik(2009), Long term supplier selection using a combined fuzzy MCDM approach: A case study for a telecommunication company, Expert Systems with Applications, 36, 3887-3895.
Saaty, T. (1980). The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation. New York;London: McGraw-Hill International Book Co.
Saaty, T. (1996). Decision making with dependence and feedback: the analytic network process: the organization and prioritization of complexity (1st ed.). Pittsburgh PA: RWS Publications.
Saaty, T. (2014). Decision making with the analytic network process: economic, political, social and technological applications with benefits, opportunities, costs and risks. New York: Springer.
Semih O, Soner K, Selin, Isik, Elif, 2009. Long Term Supplier Selection Using a Combined Fuzzy MCDM Approach: A Case Study for a Telecommunication Company. Journal of Expert Systems with Applications. 36: 3887 -3895
Shaw, P.R. (1998), “Verification of business consultant,” Master’s Thesis, National Taiwan University, ROC.
T.G. Wang and H.F. Chen(2016), Effects of internal support and consultant quality on the consulting process and ERP system quality, Decision Support Systems, 42 (2), 1029-1041.
X.W. Liu and S.L. Han(2005), Ranking fuzzy numbers with preference weighting function expectations, Computers and Mathematics with Applications, 49 (11-12), 1731-1753.
Y.J. Wang and H.S. Lee(2008), The revised method of ranking fuzzy numbers with an area between the centroid and original points, Computers & Mathematics with Applications, 55 (9), 2033-2042.
Zadeh, L.A., 1965. Fuzzy sets. Information and Control 8, 338–353.
Zadeh, L.A., 1975. The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning–I. Information Sciences 8, 199–249.
Zadeh, L. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), PP. 338-353.