نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 مهندسی،صنایع،نجف آبار،اصفهان،ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

چکیده:
مدیریت مصرف انرژی مجموعه ای از روشها و راهبردهاست که به منظور بهینه سازی مصرف انرژی به کار گرفته می شود. به دلیل کاربرد گسترده انرژی الکتریکی در زندگی بشر قسمت عمده فرآیندهای مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی است. هدف اصلی آنست که چگونه می توان راهکارها و شاخصهای کاهش مصرف انرژی را در صنعت سیمان شناسایی نمود و با استفاده ازروشAHP فازی راهکارها را رتبه بندی نمود. در ابتدا به جمع آوری 23 راهکار و 7 شاخص از طریق پیشینه، مصاحبه و طوفان مغزی با خبرگان، متخصصان و کارشناسان سیمان سپاهان پرداخته شد. سپس با تنظیم پرسشنامه و توزیع آنها در بین 100 نفر خبره و کارشناس، ماتریس تصمیم گیری وماتریس مقایسات زوجی بدست آمد. پس از آن با طیف ساعتی داده ها ی ماتریس ها به اعداد فازی تبدیل شد و با میانگین داده ها ماتریسهای تصمیم فازی و مقایسات زوجی 23 راهکار و 7 شاخص تشکیل شدند. در پایان 23 راهکار با استفاده از AHP فازی رتبه بندی شدند. نتایج رتبه بندی حاکی از آنست که پس از شناسایی و رتبه بندی، راهکار «بازیافت حرارت از گازهای داغ خروجی و تولید برق» و راهکار«جایگزینی آسیابهای غلطکی به جای آسیابهای گلوله‌ای» به عنوان بالاترین رتبه ها بدست آمد.
واژگان کلیدی: رتبه بندی، کاهش مصرف انرژی الکتریکی، AHP فازی، صنعت سیمان

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ranking of the Approaches to Reduce Electrical Energi Consumption using AHP Topsis in Esfahan Sepahan Cement Co

نویسندگان [English]

  • saeid mojody 1
  • Atefeh Amindoost 2
  • Mehrdad Nikbakht 2

1 iran

2 Department of Industrial engineering, najafabad branch, Islamic azad university, najafabad, iran.

چکیده [English]

Power management set of methods and strategies that can be used to optimize energy consumption. Due to the widespread use of electric energy in human life the bulk of consumption management processes associated with managing electric power consumption. The main objective is how strategies and measures to reduce energy consumption in cement industry solutions identified using fuzzy AHP method ranked. The solution is to collect 23 7 Index of literature, interviews and brainstorming with experts, specialists and experts were Sepahan Cement. The questionnaire and distribute them among 100 experts and professionals, decision matrix Vmatrys was paired comparisons. Then the whole matrix hourly data are converted into fuzzy numbers and fuzzy decision and paired comparisons with average data matrices 23 and 7 indicators were formed solution. At the end of 23 strategies were ranked using fuzzy AHP. Results indicate that after identifying ratings and rating solutions, solutions "of hot exhaust gases heat recovery and power generation," as the highest rank, respectively. Innovation of this study is to see the phased approach of decision-making, to identify and rank the strategies and measures to reduce electrical energy consumption is in cement Sepahan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • reduce electrical energy consumption
  • AHP fuzzy
  • cement industry
اسدبلند، محمد، اسدبلند، رقیه،1390، بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در بخش‌ها‌ی صنعت(با تاکید بر صنایع تولید سیمان)، کشاورزی و روشنایی معابر، همایشهای تخصصی چشم انداز، (انرژی در‌ایران1404)منطقه شش، دانشگاه آزاد واحد اهواز، از صفحه 573-564.
اوشال،فرزین،اوشال،فرخنده،1390، ممیزی انرژی تفضیلی ابزاری جهت مدیریت بهینه مصرف انرژی در صنایع، همایش‌های تخصصی چشم انداز، (انرژی در‌ایران1404) منطقه شش، دانشگاه آزاد واحد اهواز، از صفحه 344-349.
نجابت خواه، فرزام، حسینی، سیدحسین، دانیالی، سعید،1391، بهسازی مصرف انرژی الکتریکی: چالش‌ها‌ و راهکارها. کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران،1391دوره 1 شماره1، از صفحه 45-38.
شرکت سامان انرژی اصفهان، پروژه ممیزی انرژی و الکتریکی مربوط به خطوط 2،1و3 کارخانه سیمان سپاهان اصفهان 1393. 
صفایی، بهزاد، باصولی، امیر، آقاجانی، حسنعلی، ،1391، شناسایی و اولویت بندی راهکارهای بهبود مصرف انرژی در صنعت، مجله تحقیق و عملیات و کاربردهای آن،سال دهم، شماره دوم(پیاپی37)، تابستان92، صفحه21-1
نجابت خواه، فرزام، حسینی، سیدحسین، دانیالی،سعید،1391، بهسازی مصرف انرژی الکتریکی: چالش‌ها‌ و راهکارها، کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران،1391دوره 1 شماره1، از صفحه 45-38.
Atmaca, A. and R. Yumrutaş (2014). "Analysis of the parameters affecting energy onsumption of a rotary kiln in cement industry." Applied Thermal Engineering 66(1): 435-444.
Alves, O., et al. (2014). "Optimization of Energy Consumption in Cold Chambers in the Dairy Industry." Energy Procedia 50: 494-503.
Chontanawat, J., et al. (2014). "Decomposition analysis of the change of energy intensity of manufacturing industries in Thailand." Energy 77: 171-182.
Ghadiri, F. and M. Rasti (2014). "The effect of selecting proper refrigeration cycle components on optimizing energy consumption of the household refrigerators." Applied Thermal Engineering 67(1): 335-340.
Hepbasli, A. & N. Ozalp(2003), Development of energy efficiency and management implementation in the Turkish industrial sector", Energy Conversion and Management, Vol.2, No.44, p.231
Mrad, M. and L. Hidri (2015). "Optimal consumed electric energy while sequencing vehicle trips in a personal rapid transit transportation system." Computers & Industrial  gineering 79: 1-9.Pareshkumar, A. V. and V. B. Purnanad (2014). "Experimental Investigation on Energy Efficiency of Electrical Utilities in Process Industries through Standard Energy Conservation Practices." Energy Procedia 54: 199-210
Saboohi, Y. (2001),"An evaluation of the impact of reducing energy subsidies on living expenses of households", Energy Policy, Vol.29 No.3, pp. 245- 252.
Uson AA, Lopez-Sabiron AM, Ferreira G, Sastresa EL. (2013). “Uses of alternative fuels and raw aterials in the cement industry as sustainable waste management options”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 23, No. 1, pp. 242–260.
Zhao, Y., et al. (2014). "A comparative study of energy consumption and efficiency of Japanese and Chinese manufacturing industry." Energy Policy 70: 45-56. J.Pearl, "Heuristic: Intelligent search strategies for computer problem solving", New York: Addison-Wesley Publishing Company, 1984