نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

صنایع، فنی و مهندسی، آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

ارزیابی وضعیت سیستم فعلی توزیع کشور، طراحی مدل شبکه ای تهیه و توزیع کالا و انتخاب استراتژی آن با بهره وری مناسب جهت کاهش هزینه های توزیع فیزیکی کالاها، موضوعی است که ضروری به نظر می رسد و یکی از عوامل مهم در سودآوری شرکت ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش آنست که چگونه می توان استراتژی مناسب را جهت طراحی شبکه توزیع با استفاده از روشهای TOPSIS و SAW ارائه نمود. به این منظور، ابتدا به جمع آوری داده ها پرداخته شد، سپس بر روی داده ها تحلیل صورت گرفته و نتیجه گیری حاصل شد. شرکت elphy استان اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شد و الگو در آن آزمون شده است. برای جمع آوری داده ها از روش پرسشنامه استفاده شد. به این منظور پرسشنامه ای با 10 معیار و با نظر چند نفر از خبرگان و کارشناسان این شرکت طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شرکت تهیه و توزیع مواد غذایی elphy بوده است. روش تجزیه و تحلیل، TOPSIS و SAW بوده است. یافته های عمده حاکی از آنست که استراتژی های طراحی شبکه توزیع با سطوح 2، 3، 4، 5، 1 و 6 در روش TOPSIS و با سطوح 2، 1، 3، 5، 6 و 4 در روش SAW به ترتیب برای برنامه های توسعه به مدیران پیشنهاد شدند. بنابراین هر دو روش استراتژی 2 را به عنوان بهترین استراتژی انتخاب نموده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Choose a design appropriate strategies in supply chain distribution network in the company elphy of using TOPSIS and SAW

نویسندگان [English]

  • roshanak motofakerfard
  • nadereh rastghalam
  • hadi shirooyehzad

industries, technical and engineering, Islamic Azad, Najaf Abad, Iran

چکیده [English]

Evaluation of the current system of national distribution, design network model of production and distribution of product and strategy with efficiency in order to reduce the cost of physical distribution of goods, something essential seems to be one of the most important factors in corporate profitability is .The main objective of this research is how to design appropriate strategies using TOPSIS and SAW presented distribution network. For this purpose, the data were first collected, then the data was analyzed and the conclusion was reached. Company elphy Isfahan province was chosen as the model is tested. A questionnaire was used to collect data. For this purpose, a questionnaire with 10 criteria and the opinion of several experts and experts of the company was developed. The study population was elphy food production and distribution company.Analysis method, TOPSIS and SAW, respectively. Major Findings indicate that design strategies distribution network levels 2, 3, 4, 5, 1 and 6 in the methods TOPSIS and levels 1, 2, 3, 5, 6 and 4. In the SAW in order for development programs to managers were proposed . So both methods, two strategies have chosen as the best strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • distribution network design strategy
  • TOPSIS
  • Saw
  • now elphy
ایگاه اینترنتی شرکت صنایع غذایی الفی   http://www. http://elphyfamily.com
تیموری، ابراهیم. احمدی، مهدی. (1394). مدیریت زنجیره تامین، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
رضاییان، ع. حسینی، س.ا. (1394)، « انتخاب سیستم ساختمانی بهینه با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش AHP, SAW,TOPSIS »، نشریه علمی - پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، سال دوم، شماره 2 ، صص16-27.
شیرویه زاد، هادی. توکلی، محمد مهدی. (1393). مباحثی در تصمیم گیری با معیارهای چند گانه، چاپ اول، اصفهان، انتشارات مؤسسه علمی دانش پژوهان برین.
عطایی، محمد. (1389). تصمیم گیری چند معیاره ، چاپ اول ، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.
میرزایی، ع. جوادی، ب. نخعی، ع. (1385)، « طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین با معیارهای چندگانه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی»، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده فنی و مهندسی.
Baky, I. Abo-Sinna, M. (2013). " TOPSIS for bi-level MODM problems", Applied Mathematical Modelling 37, PP. 1004–1015.
Bian, J. Guo, X. Li, K.  (2015). " Distribution channel strategies in a mixed market", Int. J. Production Economics 162 , PP. 13–24.
Erenguc S.S. Simpson N.C. Vakharia A.J. (1999). “Integrated production/distribution planning in supply chains:an invited review”, European Journal of Operational Research, 115, pp. 219-236.
Esmaelian , M. (2009). Excel application in mathematical modeling and statistical analysis. Isfahan: Islamic Azad University of Najaf Abad.
Hax A.C.  Candea D.  (1984). Production and inventory management, Prentice-Hall Inc., USA, New Jersey.
Hwang, C.L.& Yoon, K. )1981 .(“Multiple Attribute Decision Making methods and applications”.springer.
Igoulalene, I. Benyoucef, L. (2014). " Consensus-based Fuzzy TOPSIS Approach for Supply Chain Coordination: Application to Robot Selection Problem", Proceedings of the 19th World Congress, The International Federation of Automatic Control Cape Town, August 24-29, South Africa.
Jang Y.J.  Jang S.Y.  Chang B.M., Park J.  (2002). “A combined model of network design and production/distribution planning for a supply network” .Computers and Industrial Engineering, 43,pp. 263-281.
Paksoy, T. Pehlivan, N. Kahraman, C. (2012). “Organizational strategy development in distribution channel management using fuzzy AHP and hierarchical fuzzy TOPSIS”. Expert Systems with Applications 39, pp. 2822–2841.
Rehme, J. Nordigården, D. Ellstrom, D. Chicksand, D. (2016). " Power in distribution channels — Supplier assortment strategy for balancing power", Industrial Marketing Management 54 , PP. 176–187.