نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

2 استادیار ،دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

در این مقاله ابتدا متغیرهای اساسی جهت احداث نیروگاه خورشیدی را شناسایی می کنیم سپس با استفاده از روش topsis به رتبه بندی شهرهای کشور جهت احداث نیروگاه خورشیدی می پردازیم.روش topsis به هر شهر عددی را بر حسب فاصله از گزینه ایده آل مثبت و منفی نسبت می دهد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و با استفاده از مدل مضربی CCR ورودی ـ محور و با توجه به خروجی روش topsis و نیز متغیرهای ورودی هر شهر به ارزیابی نسبی شهرهای کشور جهت احداث نیروگاه خورشیدی یا به بیان دیگر ظرفیت احداث نیروگاه خورشیدی در هر یک از شهرها را مقایسه نسبی می کنیم و نقاط کارا را بدست می آوریم. با مشخص شدن مرز کارایی شهرهایی که دارای کارایی پارتو هستند را جهت سرمایه گذاری و احداث و بهره برداری از انرژی خورشیدی پیشنهاد می دهیم . نتایج بدست آمده نشان می دهد شهر اهواز مستعدترین شهر جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A hybrid approach to assess the relative DEA and TOPSIS in the country to build solar power plant

نویسندگان [English]

  • ehsan vaezi 1
  • ismail najafi 2

1 Islamic Azad University of Parand

2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

In this paper, we identify the basic variables to build solar power plant using methods MCDM FOR Ranking in the country for the construction of solar power plant deal.THE topsis method Each of the numeric distance from the ideal option in terms of positive and negative attributes. Then, using data envelopment analysis And using a multiple model CCR and according to the output topsis method As well as input variables every city in the country to assess relative Solar power plant construction or in other words the capacity to build solar power plant In each of the cities we compare the relative efficiency and obtains points.Revealing the efficient frontier are Pareto efficient cities for investment and the construction and operation of solar power offer. The results show Ahvaz city to take advantage of solar energy is the most talented.In this paper, we identify the basic variables to build solar power plant using methods MCDM FOR Ranking in the country for the construction of solar power plant deal.THE topsis method Each of the numeric distance from the ideal option in terms of positive and negative attributes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solar power plant
  • ratings
  • Performance Evaluation
  • Data Envelopment Analysis
  • input-oriented CCR model
Amir Maghsoodi, Master of Science Thesis “Solar Power Plant Placement Using Multiple Analytic Methods”, University of Tehran, pages 120-130.
Grotz, C., 2014. Germany. In: Reiche, D. (Ed.), Handbook of Renewable Energies in the European Union. Frankfurt am Main, Peter Lang, pp. 107–121.
WEC Conservation and studies committee. globol energy perspectievs 2000-2020. london،uk:14TH congress of the world energy conference، montral، Canada ، September ،1989.
Ender, C., Molly, J.P., 2005–2006. Value added by the German industry within the global wind energy market for 2004, 2005. DEWI Magazine no. 27, August 2005, DEWI Magazine no. 29, August 2006.
WEC Conservation and Studies Committee. Globol Energy Perspectives 2000-2020. London, UK: 14th Congress of the World Energy Conference, Montral, Canada, September,1989.
Martin D.H., G.Kocher and M. Sutter, (2000), “Measuring Efficeincy of German Football Teams by DEA”, University of Innsbruck, Australia, 4-5. 
Charnes A., W.W.Cooper and E.Rhodes, (1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, (2), 429-444.
Sexton.T.R., Silkman, R.H., Hogan, A.J, (1986), “Data envelopment Analysis: Critique and Extention.In: Silkman, R.H. (ED), Measuring Efficiiency: An Assessment of Data envelopment Analysis.” Jossey-Bass, San Francisco, CA, .73-105.
Sexton.T.R., Silkman, R.H., Hogan, A.J, (1986), “Data envelopment Analysis: Critique and Extention.In: Silkman, R.H. (ED), Measuring Efficiiency: An Assessment of Data envelopment Analysis.” Jossey-Bass, San Francisco, CA, .73-105.