نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 صنایع، فنی و مهندسی، آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 عضو هیئت علمی

چکیده

با درنظر گرفتن روند رو به رشد مصرف و تقاضای سیمان در کشور، احداث کارخانه های سیمان متناسب با توسعه بازار ضروری به نظر می رسد و یکی از عوامل مهم در سودآوری شرکت ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش آنست که چگونه می توان محلی مناسب را جهت احداث کارخانه سیمان با استفاده از روش  LINMAP ارائه نمود. در ابتدا به جمع آوری داده ها و تحلیل بر روی آن ها پرداخته شد. سه حوزه صنعتی از استان اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شد و الگو در آن آزمون شده است. به این منظور پرسشنامه ای با 8 معیار و با نظر چند نفر از خبرگان صنعت سیمان طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل محل های کاندید جهت احداث کارخانه سیمان بوده است. یافته های عمده حاکی از آنست که معیارهای شرایط زیست محیطی و دسترسی به نیروی کار به ترتیب با وزنهای 0.862 و 0.138 برای تصمیم گیری انتخاب شده اند. همچنین، حوزه‌های مهیار با رتبه 1 و امین آباد و نطنز با رتبه 2 به ترتیب برای برنامه های توسعه به مدیران پیشنهاد شده اند. در پایان این پژوهش بحث تحلیل حساسیت نیز، انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Selecting a site for construction of Cement factory using LINMAP a case study in three areas of Isfahan Industry

نویسندگان [English]

  • roshanak motofakerfard 1
  • hadi shirouyehzad 2

1 industries, technical and engineering, Islamic Azad, Najaf Abad, Iran

2

چکیده [English]

The main objective of this research is, how can suitable place to build a cement factory using LINMAP provided. At first, data collection and analysis was performed on them. Industrial three areas of Isfahan province were selected as the test model was. For this purpose, a questionnaire with 8 standard was designed with a few experts cement industry. The study population consisted of a candidate site for the construction of a cement factory was. Major Findings indicate that measures environmental conditions and access to the labor force weights respectively 0.862 and 0.138 have been selected for decision-making. Also, Mahyar areas with Rank 1 and Rank 2 in the order of Aminabad and Natanz has been proposed for development programs to managers. Finally, our study also discussion of sensitivity analysis was performed.
The main objective of this research is, how can suitable place to build a cement plant using the method presented LINMAP

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factory location
  • MCDM
  • LINMAP
مهندسین مشاور کانی کاوان شرق(1381). پروژه خدمات مهندسی انتخاب مقدماتی ساختگاه کارخانه تولید آلومینا از نفلین سینیت.
عطایی ، م. (1387)، « انتخاب محل مناسب برای احداث کارخانه آلومینا –سیمان با استفاده از روش الکتره»، مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران ، ویژه نامه مهندسی مواد، معدن و عمران، جلد 19 ، شماره 9، صفحات 73-65.
آگهی، ح. عبدی، ف. (1388)، « مکان یابی و ظرفیت سنجی کارخانه قند سوم استان کرمانشاه»، مجله بین المللی اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفدهم، شماره 68.
اصغرپور، محمدجواد. (1388). تصمیم گیری های چند معیاره، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
آذر، عادل؛ رجب زاده، علی. (1389). تصمیم گیری کاربردی: رویکرد MADM (ویرایش اول). چ 4. تهران: نگاه دانش.
عطایی، محمد. (1389). تصمیم گیری چند معیاره ، چاپ اول ، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود.
پایگاه اینترنتی مقالات سیمان، نشریه فناوری سیمان-کتاب تخصصی سیمان. http://www.cementechnology.ir
مؤمنی ، منصور. (1389). مباحث نوین تحیق درعملیات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
الیاسی، س.ف. (1390). مکان یابی کارخانه سیمان در استان کردستان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و GIS. مقطع کارشناسی ارشد، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت.
عطایی، م. حیاتی، م. رنجبر، ز.(1392)، «انتخاب سامانه مناسب نگهداری از تونل های دسترسی معدن گوشفیل با روش LINMAP»، مجله علمی-پژوهشی«عمران مدرس»، دوره سیزدهم، شماره 2.
شیرویه زاد، ه. کاویانی باغبادرانی، ط. (1392)، « مکان یابی یک واحد تولیدی محصولات فولادی در شهرک های صنعتی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری با استفاده از AHP و TOPSIS»، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها، 6 - 7 اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
جعفری، د. کلانتری، س.(1393)، « مکان یابی کارخانه سیمان با رویکرد فازی»، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن21، 16-17 مرداد، ایران.
جوزی ،س. ع. عطایی ص.(1394)، «بررسی آثار محیط زیستی کارخانه ایران خودرو دیزل به روش تلفیقی Entropy و LINMAP »، مجله محیط شناسی، دوره 41، شماره2، صفحه 387-373.
اسماعیلیان ، م. محمدی شاهیوردی ، س. علی محمدی کمال آبادی ، م.(1395)، «مکان یابی چند معیاره پیوسته با استفاده از PROMETHEE-IV  و LINMAP »، مجله مدیریت تولید و عملیات، دوره هفتم، پیاپی  12 ، شماره 1.
موسوی، س. م. قربانی کیا، آ. «مدیریت و تحلیل ریسکهای تدارکات پروژه های احداث با استفاده از تکنیک LINMAP »، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، ایران.
Hwang, C.L.& Yoon, K. )1981 .(“Multiple Attribute Decision Making methods and applications”.springer.     
Hwang C,L. Paul Yoon, K.)1981(. “Lecture Notes in Economics and Mathematical System”, pp154-168.
Ross, T. J. (1995). Fuzzy logic with engineering applications (International ed.). New York: McGraw-Hill.
Saati ,T.L. (2001),” Decision Making for Leaders”, Rws Publication ,P.315
Esmaelian , M. (2009). Excel application in mathematical modeling and statistical analysis. Isfahan: Islamic Azad University of Najaf Abad.
Berketli, I., Genevois, M. E., Albayrak, Y. E. and Ozyol, M. (2011). "WEEE treatment strategies' evaluation using fuzzy LINMAP method". Expert systems with Applications, Vol. 38, No. 36, pp. 71-79.
Uson AA, Lopez-Sabiron AM, Ferreira G, Sastresa EL. (2013). “Uses of alternative fuels and raw aterials in the cement industry as sustainable waste management options”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23:242–60
Zhang, X., Xu, Z. and Xing, X.(2015). "Hesitant fuzzy programming technique for multidimensional analysis of hesitant fuzzy preferences". Springer- verlag, Berlin, Heidelberg.
Qin, J., Liu, X. and  Pedrycz, W.(2016). "A multiple attribute interval type-2 fuzzy group decision making and its application to supplier selection with extended LINMAP method". Springer- verlag, Berlin, Heidelberg.