نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

در مدیریت پروژه‌های ساختمانی، پروژه‌ی موفق، پروژه ای است که در بازه زمانی تعیین شده و در چارچوب بودجهی مصوب، بدون حادثه و با ویژگی‌های کیفی معین، انجام شود و منجر به حصول رضایت مشتری می‌گردد. مسئله‌ی زمان، در این‌ پروژه‌ها از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است. از‌ این‌ رو در پژوهش پیش‌ رو، عوامل موثر بر برآورد زمان پروژه‌های ساختمانی شناسایی شده و با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره اولویت بندی شده است. به این منظور، ابتدا ادبیات پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از نظر خبرگان، از بین مجموعه‌ عوامل موثر بر زمان پروژه‌های ساختمانی، 27 عامل شناسایی شده و با تنظیم پرسشنامه، توسط خبرگان، ارزیابی شد. داده‌های مزبور، از چهار شرکت ساختمانی، دسته‌بندی، وزن‌‌دهی و با استفاده از روش های تاپسیس، وزن دهی ساده و ویکور، اولویت‌بندی شد و در نهایت با روش تلفیقی کپ لند رتبه بندی نهایی ارائه شد. طبق نتایج حاصل، مهم‌ترین عامل کارایی تیم اجرایی پروژه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritizing important factors in determination of construction project by multi-criteria decision making-with a case study

نویسندگان [English]

  • mohammad reza koleini 1
  • negin berjis 2
  • ahmad reza nematolahi 3

1

2

3

 اصغر پور، م.  (1377). تصمیم گیری و تحقیق در عملیات مدیریت. انتشارات دانشگاه تهران.
خانزادی, م؛ دبیریان، ش؛ یونس زاده مطلبی، ح. (1388). ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر برروی زمان، هزینه و کیفیت پروژه های انبوه سازی مسکن در ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
سبزه پرور، م. (1388). کنترل پروژه به روش گام به گام. تهران: انتشارات ترمه.
شاه قلی، الف؛ شیرویه زاد، ه. (1391). اولویت بندی عوامل موثر بر صحت زمان بندی پروژه با استفاده از    MCDM مطالعه موردی شرکت طرح و توسعه نوید اسپادانا. اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها. دانشگاه نجف آباد، اصفهان.
شیرویه زاد، ه. و؛ توکلیف م. م. (1393). مباحثی در تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه. انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین.
صفوی، س. ع؛ شایانفر، م؛ نصرآزادانی، س. م؛ اشتهاردیان، الف. (1398). بررسی علل تاخیر زمان اجرای پروژه های عمران شهری با توجه به عوامل پروژه. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه. تهران.
عطایی، م. (1389). تصمیم‌گیری چند معیاره. انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود.
Chan. D, Kumaraswamy, (1996), “An Evaluation Of Construction Time Performance In
The Building Industry”, Building And Environment, Vol.31, No.6, PP:569-578
Chan. D, Kumaraswamy,(2002), “Compressing Construction Duration: Lessons Learned
From Hong Kong Building Projects”, International Journal Of project Management, Vol.20,
No.1, PP 23-35
Chan. D, Kumaraswamy, (2002), “Compressing Construction Duration: Lessons Learned
From Hong Kong Building Projects”, International Journal Of project Management, Vol.20,
No.1, PP 23-35
Demeulemeester. E, Herroelen. W, (2002), Project Scheduling- A Research Handbook,
International Series In Operation Research And Management Science, Kluwer Academic
Publisher
Dursun. O, Stoy. C, (2012), “Determinates Of Construction Duration For Building Projects
In Germany”, Engineering Construction And Architectural Management, Vol.19, No.4, PP
444-468
Duy Long N, Ogunlana S, Quang T, Lam KC, (2004), "Large construction projects in
developing countries: a case study from Vietnam." International Journal of Project
Management ,Vol.22, No.7, PP:553–561
Shannon.C.E, (1948),” A mathematical theory of communication”, Bell System Technical
Journal, Vol.27, No.3, PP 379–423
Frimpong, Y., Olywoye, J, Crawford L.(2003), „Causes of delay and cost overruns in
construction of groundwater projects in a developing countries‟, Ghana as a case study”,
International Journal of Project Management, Vol.21. No.5; PP: 321-326
Soleimani- Damaneh. J, Hamidi. M, Sajadi. N, (2011), “Evaluating The Performance Of
Irainian Football Teams Utilizing Linear Programming”, American Journal Of Operation
Research,Vol.1, No.2, PP:65-72
Swies. G, Swies. R, (2008), “Delays In Construction Projects: The Case Of Jordan”,
International Journal Of project Management, Vol.26, NO.6, PP 665-674
Swies. G, Swies. R, (2008), “Delays In Construction Projects: The Case Of Jordan”,
International Journal Of project Management, Vol.26, NO.6, PP 665-674