نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کوثر بجنورد

10.22105/dmor.2023.314708.1525

چکیده

هدف: در این مقاله، مقدار مورد نیاز برای افزایش قابلیت اعتماد اجزای یک سیستم منسجم تعیین شده است، به‌‌گونه‌ای‌که هزینه حاصل از این افزایش به حداقل برسد و قابلیت اعتماد کل سیستم از مقدار از پیش‌تعیین‌شده‌ای کمتر نشود.

روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش، بعد از معرفی توابع هدف و محدودیت در مساله بهینه‌سازی، روش لاگرانژ مورد استفاده قرار می‌گیرد و سپس با ارایه یک الگوریتم مساله حل می‌شود. در این مقاله، چند تابع هزینه در نظر گرفته می‌شوند و در ادامه نتایج در حالت کلی برای یک سیستم منسجم و سپس برای دو حالت خاص سیستم‌های سری-موازی و موازی–سری ارایه می‌شوند.

یافته‎ها: در این مقاله، دو مثال عددی بیان و حل می‌شوند. در مثال اول یک سیستم شبکه پل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در مثال دوم یک سیستم سری–موازی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در هر دو مثال، مقادیر مورد نیاز برای افزایش قابلیت اعتماد اجزای سیستم تعیین می‌شوند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش، با استفاده از یک مدل ریاضی و محاسبات عددی با کمک نرم‌افزار R، مساله بهینه‌سازی برای یک سیستم منسجم بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a one-objective optimization model to determine the reliability of the components of a coherent system

نویسنده [English]

  • Elham Basiri

Kosar University of Bojnord

چکیده [English]

Purpose: In this paper, the amount required to increase the reliability of the components of a coherent system is determined, so that the cost of this increase is minimized and the reliability of the whole system is not less than the predetermined value.

Methodology: In this research, after introducing the objective and constraint functions in the optimization problem, the Lagrange method is used and then the problem is solved by presenting an algorithm. In this article, several cost functions are considered and then the results are presented in the general case for a coherent system and then for two special cases as series-parallel and parallel-series systems.

Findings: In this article, two numerical examples are presented and solved. In the first example, a bridge structure is evaluated and in the second example, a series-parallel system is studied. In both examples, the required values are determined to increase the reliability of the system components.

Originality/Value: In this research, using a mathematical model and numerical calculations with the help of R software, it examines the optimization problem for a coherent system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lagrangian Method
  • Coherent System
  • Reliability