نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات

3 گروه مهندسی صنایع - دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

چکیده

در این مقاله به مدل سازی یک شبکه زنجیره تامین پایدار صنعت برق تحت عدم قطعیت پرداخته شده است. هدق از ارائه این شبکه زنجیره تامین، برآورده سازی تقاضای مشتراین از پنل های خورشیدی به منظور تولید انرژی پاک می باشد. در این مدل تصمیمات مهمی از جمله انتخاب تامین کننده، احداث مراکز تولید، تخصیص بهینه جریان محصول و قیمت گذاری پنل خورشیدی اتخاذ گردید. نتایج مدل نشان داد با افزایش قابلیت اطمینان در شبکه، میزان ارزش خالص فعلی در شبکه کاهش و میزان انتشار گازهای گلخانه ای در شبکه افزایش یافته است. همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که با افزایش نرخ عدم قطعیت در شبکه، ارزش خالص فعلی و قابلیت اطمینان در شبکه کاهش و میزان انتشار گازهای گلخانه ای افزایش یافته است. از سوی دیگر تحلیل های بیشتر برروی 15 مثال عددی نشان از کارایی بالای دو الگوریتم MOALO و MOWOA نسبت به روش اپسیلون محدودیت بود. در نهایت نتای ازمون اماری نیز نشان داد که هیچ گونه اختلاف معنادار یبین میانگین های تعداد جواب کارا، بیشترین گسترش و فاصله متریک بین دو الگوریتم وجود نداشته و تنها بین زمان حل دو الگوریتم اختلاف معنادار وجود دارد. نتایج روش های حل ارائه شده نشان از کارایی بالای آنها در حل مدل شبکه زنجیره تامین پایدار صنعت برق را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Feasibility Robust Optimization Model for the Design of a Sustainable Supply Chain Network of the Electricity Industry Considering Reliability

نویسندگان [English]

  • Javad Mohammadghasemi 1
  • esmaeil najafi 2
  • mohammad fallah 3
  • mohammad reza nabatchian 1

1 1Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Islamic Azad University, Science and Research BranchDepartment of industrial engineering

3 1Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

In this paper, the modeling of a sustainable supply chain network of the electricity industry under uncertainty is discussed. The purpose of providing this supply chain network is to meet the customers' demand for solar panels in order to produce clean energy. In this model, important decisions were made, including supplier selection, construction of production centers, optimal allocation of product flow and solar panel pricing. The results of the model showed that with increasing reliability in the network, the amount of net present value in the network has decreased and the amount of greenhouse gas emissions in the network has increased. Also, the analysis of the results showed that with the increase in the uncertainty rate in the network, the net present value and reliability in the network decreased and the amount of greenhouse gas emissions increased. On the other hand, further analysis on 15 numerical examples showed the high efficiency of two algorithms, MOALO and MOWOA, compared to the epsilon constraint method. Finally, the results of the statistical test also showed that there was no significant difference between the averages of the number of effective answers, the maximum spread and the metric distance between the two algorithms, and there was only a significant difference between the solving time of the two algorithms. The results of the presented solution methods show their high efficiency in solving the sustainable supply chain network model of the electricity industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power industry supply chain
  • robust feasibility optimization
  • reliability
  • sustainability
  • meta-heuristic algorithm