نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

10.22105/dmor.2023.339666.1602

چکیده

هدف: مسئله مسیریابی تولید از ترکیب دو مسئله تعیین اندازه انباشته و مسیریابی وسایل نقلیه ایجاد شده است. در تحقیقات گذشته اثر بخشی این ترکیب در کاهش هزینه ها بررسی شده است. در این مقاله، مسئله مسیریابی تولید با هدف حداقل سازی ریسک تولید و توزیع مواد خطرناک، در نظر گرفته شده است. توجه به معیارهای اجتماعی و زیست محیطی مربوط به پایداری امروزه توسط محققین بیش از پیش مد نظر قرار دارد. مواد خطرناک، موادی مضر برای سلامت انسان‌ها و محیط زیست هستند و معمولا حوادث مرتبط با این مواد پیامدهای ناگوار گسترده‌ای دارد. ریسک معیاری برای سنجش میزان خطرناک بودن عملیات مرتبط با این مواد است.

روش‌شناسی پژوهش: مسئله مورد نظر به شکل یک برنامه ریزی مختلط عدد صحیح، مدل سازی شده است. تابع ریسک در مدل پیشنهادی، غیر خطی بوده و وابسته به میزان بارگذاری ماشین، جمعیت در معرض خطر و نوع ماده خطرناک بیان گردیده است. با توجه به اینکه غیر خطی بودن تابع هدف بر دشواری حل مدل بهینه سازی می افزاید، این تابع با یک تابع تکه خطی تقریب زده شده است.

یافته‎ها: در این تحقیق از 8 نمونه استاندارد، برای بررسی و حل مدل و مقایسه دو حالت غیر خطی و خطی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که با استفاده از مدل تقریبی می توان در زمان یکسان به جواب بهتری دست یافت. همچنین از طریق تحلیل حساسیت تاثیر تغییر ظرفیت تولید و انبارها بر ریسک بررسی شده است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: این تحقیق مسئله مسیریابی تولید را برای مواد خطرناک با توجه به معیارهای پایداری با استفاده از یک مدل غیرخطی مطرح می‌کند. و از یک تقریب خطی برای حل مدل مورد نظر استفاده می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of distribution risk of hazardous materials in the production routing problem

نویسندگان [English]

  • Amirsaman Kheirkhah
  • Amin Farahbakhsh

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

Purpose: The production routing problem is created by combining the two problems of lot sizing and vehicle routing. Previous research has examined the effectiveness of this combination in reducing costs. In this paper, the production routing problem is considered with the aim of minimizing the risk of production and distribution of hazardous materials. Attention to social and environmental criteria related to sustainability is being increased by researchers today. Hazardous materials are harmful to human health and the environment. Accidents related to these materials often have far-reaching adverse consequences. Risk is a danger measurement criterion for operations related to these materials.

Methodology: The problem is modeled as a mixed integer program. The risk function in the proposed model is nonlinear and depends on the load of the machine, the population risk, and the type of hazardous material. Given that solving the mathematical model with the nonlinear objective function is more difficult, this function is approximated by a piecewise linear function.

Findings: In this research, 8 standard instances have been used to evaluate and solve the model and compare the two nonlinear and linear models. The results show that by using the approximate model, a better answer can be achieved at the same time. Through sensitivity analysis, the effect of changes to production capacity and warehouses on risk has also been looked into.

Originality/Value: This research proposed the production routing problem for hazardous materials according to sustainability criteria using a nonlinear mathematical model. and uses a piecewise linear approximation to solve the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Piecewise linear function
  • Risk
  • Inventory Routing Problem
  • HAZMAT