نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.22105/dmor.2023.345520.1616

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارائه نسخه ترکیبی و بهبودیافته از یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه است که به دلیل تعامل سازنده با تصمیم‌گیرنده ابزار مفیدتری برای پشتیبانی تصمیم است.

روش‌شناسی پژوهش: برای این منظور از یک مساله برنامه ریزی خطی با قیود کنترل وزن و توابع شدت تشخیص برای ارائه روش بهبودیافته WASPAS استفاده شد و این امکان فراهم گردید تا در زمانی‌که وزن صریحی برای شاخص‌ها از تصمیم‌گیرنده اخذ نشده و صرفا اولویت شاخص‌ها مشخص است بتوان گزینه‌ها را رتبه‌بندی کرد.

یافته‎ها: نتایج حاصل از مقایسه استفاده روش پیشنهادی و روش WASPAS نشان داد این روش از قابلیت خوبی برای استفاده در مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره برخوردار است و در این مسأله خاص نتایج استفاده از این روش مشخص کرد در شرایط همه-گیری کووید-19 سبک رهبری حمایتی بالاترین رتبه را در بین سبک‌های رهبری به خود اختصاص داد و پس از آن به ترتیب سبک تبادلی، مشارکتی، تحول آفرین و آمرانه قرار گرفت.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش روش بهبودیافته WASPAS برای تعیین اولویت و وزن معیارها در حل مسائل MADM ارائه و برای تعیین سبک رهبری سازمان در همه‌گیری کوید-19 به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improved WASPAS Method for Determining Criteria Priority and Weights in Solving MADM Problems: A Case Study to Determine Leadership Style in Covid-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • Mehdi Soltanifar 1
  • Seyyed Mohammad Zargar 2
  • Maryamsadat Aman 2

1 Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2 Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to provide a hybrid and improved version of one of the Multi-Attribute Decision-Making (MADM) methods, which is a more useful tool for decision support due to the constructive interaction with the decision-maker.

Methodology: For this purpose, a linear programming problem with weight restriction and discrimination intensity functions was used to present the improved WASPAS method, and thus, when the explicit weight for the indicators was not taken from the decision maker, it was possible to rank the options.

Findings: The results of comparing the use of the proposed method with the WASPAS method showed that this method has a good capability for use in multi-criteria decision making problems and in this particular issue, the results of using this method showed that in the context of the covid-19 epidemic, the supportive leadership style had the highest rank among the leadership styles, followed by the Transactional leadership, participatory, transformational and Was placed Authoritative.

Originality/Value: In this study, the improved WASPAS method was presented to determine the priority and weight of criteria in solving MADM problems and to determine the organizational leadership style in the Covid-19 pandemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WASPAS method
  • Improved WASPAS method
  • Organizational leadership style
  • Covid-19 pandemic