نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: اغلب سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم‌گیری مالیات‌دهندگان بر اساس مدل‌های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مدل‌های تصمیم‌گیری متعارف که فارغ از بنیان‌های روان‌شناسی-اجتماعی و تنها بر اساس مولفه‌‌های اقتصادی طراحی شده‌اند، نمی‌تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم‌گیران را تبیین کنند امروزه ادبیات گسترده‌ای در خصوص رفتارهای مالیاتی مبتنی بر اقتصاد رفتاری شکل گرفته است. با توجه به این‌که موضوع پیشگیری از فرار مالیاتی توسط مودیان مالیاتی بسیار مهم و ضروری است، در این پژوهش با استفاده از ابزار مدل‌سازی ریاضی و سناریوسازی جهت محاسبه جرایم مالیاتی به مقایسه نظریه اقتصاد رفتاری و نظریه مطلوبیت انتظاری پرداخته شده است.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش با استفاده از ابزار مدل‌سازی ریاضی و پرسشنامه جهت محاسبه جرایم مالیاتی به مقایسه نظریه اقتصاد رفتاری و نظریه مطلوبیت انتظاری پرداخته شده است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که میزان جرایم محاسبه‌شده در نظریه اقتصاد رفتاری با جرایم در دنیای واقعی نزدیک‌تر است؛ بنابراین، نتایج به‌دست‌آمده توجیه مناسبی برای انتخاب نظریه چشم‌انداز به‌جای نظریه مطلوبیت انتظاری است و با اضافه شدن پارامتر اخلاق مالیاتی میزان جریمه مالیاتی در هر دو تئوری کاهش می‌یابد.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: با توجه به این‌که اقتصاد سالم اقتصادی است که بیش‌تر بر پایه مالیات بنا نهاده شده و در آن سعی شده باشد که هزینه‌های دولت از طریق وصول مالیات تامین شود. برای دستیابی به این مهم بایستی سیستم مالیاتی کشور اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating behavioral economics in tax evasion decision making phenomenon: a tax crime scenario approach

نویسندگان [English]

  • Najme Esmaeil Darjani
  • Ahmad Assadzadeh
  • Mohamad Mehdi Barghi Oskoei

Department of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Most tax policies are based on how taxpayers make decisions based on classical economic models. However, studies show that conventional decision-making models, which are designed without socio-psychological foundations and based only on economic components, can not explain the developments and the exact way decision-makers work. Considering that the issue of preventing tax evasion by taxpayers is very important and necessary, in this study, using mathematical modeling and scenario making tools to calculate tax crimes, the theory of behavioral economics and the theory of expected desirability have been compared.
Methodology: In this research, using mathematical modeling tools and a questionnaire to calculate tax crimes, the theory of behavioral economics and the theory of expected desirability have been compared.
Findings: The results indicate that the amount of crimes calculated in the theory of behavioral economics is closer to crimes in the real world. Therefore, the obtained results are a good justification for choosing the theory of perspective instead of the theory of expected utility, and by adding the parameter of tax ethics, the amount of tax penalty in both theories is reduced.
Originality/Value: Since a healthy economy is an economy that is mostly based on taxes and has tried to cover government expenditures through taxes. To achieve this, the country's tax system must be reformed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral economics
  • Tax evasion
  • Tax ethics
[1]     Frecknall Hughes, J., Moizer, P., Doyle, E., & Summers, B. (2017). An examination of ethical influences on the work of tax practitioners. Journal of business ethics, 146, 729–745.
[2]     Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of public economics, 1(3–4), 323–338.
[3]     Beale, T., & Wyatt, P. (2017). Predicting taxpayer behaviour and compliance: an economic analysis of jamaica’s property tax system. Conference on responsible land governance: towards an evidence base approach, 2017 world bank conference on land and poverty, organized by the world bank. Washington DC. USA. World Bank Group. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:20933410
[4]     Mousavi Jahromi, Y., Tahmasebi Boldaji, F., & Khaki, N. (2009). Tax evasion in the VAT system: A theoretical model. Journal of tax research, 17(5), 27-38. (In Persian). http://taxjournal.ir/article-1-138-fa.pdf
[5]     Ahmadi, V., Shahnazi, R., Eslamlouian, K., & Sadraei Javaheri, A. (2022). Evaluating the impact of occupation choice on tax evasion - behavioral economics approach with the agent-based method in the Iranian economy. Quarterly journal of applied theories of economics, 9(1), 271-294. (In Persian). DOI: 10.22034/ecoj.2022.46346.2891
[6]     Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect theory: An analysis of decision under risk. In Handbook of the fundamentals of financial decision making: part I (pp. 99–127). World Scientific. https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814417358_0006
[7]     Gogsadze, T. (2016). Tax compliance: a behavioral economics approach. (Doctoral dissertation, University of Leicester, United Kingdom). https://api.semanticscholar.org/CorpusID:56256050.
[8]     Sameti,  M, & Amiri, H. (2016). The effect of tax morale on tax compliance: case study Isfahan City. Quarterly journal of economic research and policies, 23(75), 231-262. (In Persian). http://qjerp.ir/article-1-1049-en.html
[9]     Samati, M., & Esmaili Derjani, N. (2013). The effect of natural resource abundance on the government’s financial policies in Iran during (1979-2009) with emphasizing on the natural resource curse hypothesis. Financial and economic policies, 3(1), 53-70. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1054509
[10]   Karimi Potanlar, S., Taghi Gilak Hakimabadi, M., & Saber Nochamani, F. (2015). Investigation of government effectiveness impact on reducing tax evasion: the case study of selected countries. Journal of tax research, 23(27), 63-90. (In Persian). http://taxjournal.ir/files/site1/user_files_a9a9aa/mtgilak-A-10-445-1-57ca4f8.pdf
[11]   Hosseini Kandaljim, M. H., Samati, M., Amiri, H., & Heydari, Z. (2016). Assessment of tax morality and the factors affecting it among students of economics and administrative sciences of Isfahan University. Quarterly journal of economic research and policies, 24(78), 7-30. (In Persian). http://qjerp.ir/article-1-1332-en.html
[12]   Mahmoud, R., Jamshidi, N., & Asadi, G. H. (2016). The new approach to tax compliance, providing a new framework. Journal of tax research, 24(31), 11-30. (In Persian). http://taxjournal.ir/article-1-979-en.html
[13]   Embaye, A., Tessema, M. T., & YU, W. C. (2016). Tax evasion and currency ratio: panel evidence from developing countries. Journal of global economics, management and business research, 7(3), 195–203. https://ikprress.org/index.php/JGEMBR/article/view/3072
[14]   Ritsatos, T. (2014). Tax evasion and compliance; from the neo classical paradigm to behavioural economics, a review. Journal of accounting & organizational change, 10(2), 244–262. DOI: 10.1108/JAOC-07-2012-0059
[15]   Kahneman, D. (1979). Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, 47(2), 263–291. https://www.uzh.ch/cmsssl/suz/dam/jcr:00000000-64a0-5b1c-0000-00003b7ec704/10.05-kahneman-tversky 79.pdf
[16]   Dhami, S., & Al Nowaihi, A. (2006). A simple model of optimal tax systems: taxation, measurement and uncertainty. The manchester school, 74(6), 645–669.
[17]   Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (1996). The costs of taxation and the marginal efficiency cost of funds. Staff papers, 43(1), 172–198.
[18]   Samson, A. (2016). The behavioral economics guide 2016 (with an introduction by Gerd Gigerenzer). https://core.ac.uk/download/pdf/42486710.pdf
[19]   Rahnama Rudposhti, F. (2012). Behavioral and neural finance (new financial paradigm) from theory to practice. (In Persian). https://library.vru.ac.ir/Inventory/100/43071.htm
[20]   Kahneman, D. (2003). A psychological perspective on economics. American economic review, 93(2), 162–168.
[21]   Alm, J. (2019). Tax compliance and administration. In Handbook on taxation (pp. 741–768). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315093161-30/tax-compliance-administration-james-alm
[22]   Alm, J., Sanchez, I., & De Juan, A.. (1995). Economic and noneconomic factors in tax compliance. Wiley Blackwell, 48(1), 1-18. https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1995.tb02312.x
[23]   Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (2002). Tax avoidance, evasion, and administration. In Handbook of public economics (Vol. 3, pp. 1423–1470). Elsevier.
[24]   Picur, R. D., & Riahi Belkaoui, A. (2006). The impact of bureaucracy, corruption and tax compliance. Review of accounting and finance, 5(2), 174–180.
[25]   Fehr Duda, H., De Gennaro, M., & Schubert, R. (2006). Gender, financial risk, and probability weights. Theory and decision, 60, 283–313.
[26]   Tversky, A., & Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of risk and uncertainty, 5, 297–323.
[27]   Asgari, H., Roozitalab, A., & Mansouri, A. (2021). Behavioral analysis of willingness to pay taxes (a case study of Semnan Industrial Town). Journal of tax research, 29(49), 7-32. (In Persian). DOI: 10.52547/taxjournal.29.49.7
[28]   Hasas Yeganeh, Y., Ebrahimi Sarveolia, M. H., Alasvand, F., & Delavar, A. (2019). Importance of factors influencing intention-to-pay tax from the perspective of tax payers:(case study: taxpayers of Iranian national tax admission organization-Tehran). Journal of management accounting and auditing knowledge, 8(29), 203-214. (In Persian). https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_13845.html?lang=en
[29]   Dehghan, S., Mousavi Jahromi, Y., & Abdoli, G. (2018). Prospect theory; new approach in explaining tax evasion phenomenon. Journal of economic research (tahghighat- e- eghtesadi), 53(1), 1-23. (In Persian). DOI: 10.22059/jte.2018.64841
[30]   Amiry, M. (2017). Behavioral economics and tax evasion. Economics research, 17(64), 95–130. DOI: 10.22054/joer.2017.7670
[31]   Bani Khalid, T., Alshira’h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of tax compliance intention among Jordanian SMEs: A focus on the theory of planned behavior. Economies, 10(2), 30-45.
[32]   Nguyen, T. H. (2022). The impact of non-economic factors on voluntary tax compliance behavior: A case study of small and medium enterprises in Vietnam. Economies, 10(8), 179-190.
[33]   Jamison, J. C., Mazar, N., & Sen, I. (2021). Applying behavioral insights to tax compliance: experimental evidence from Latvia. https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10871/121984
[34]   Azizi Mehr, A., Veyei, A., & Kesbi, F. (2017). Study of economic and non-economic elements affecting taxpayers’ tax compliance. The second annual conference of economics, management and accounting. Ahvaz, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/671460
[35]   Yitzhaki, S. (1979). Relative deprivation and the Gini coefficient. The quarterly journal of economics, 93(2), 321–324.