نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسنده

استادیار گروه ریاضی دانشکده علوم پایه مهندسی دانشگاه صنعتی سهند

10.22105/dmor.2023.336060.1596

چکیده

این مقاله به مطالعه مسئله برنامه‌ریزی پرورش ماهی در زنجیره‌های مختلف و مدیریت فروش در یک مزرعه پرورش ماهی در طول یک افق زمانی مشخص می پردازد و هدف آن تعیین بهینه زمان شروع و میزان تخم‌ریزی در زنجیره‌های مختلف، زمان صید و مدیریت سفارشات موجود در دوره‌های مختلف می‌باشد. در این مطالعه، یک فرمول‌بندی جدید در قالب یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته ارائه شده است که می‌تواند جواب بهینه مسئله را در مدت زمان کوتاهی پیدا کند. در مدل پیشنهادی جدید، برخی از مراحل میانی زنجیره پرورش ماهی که هیچ تاثیری بر تصمیمات کلیدی ندارند، نادیده گرفته می‌شوند و درنتیجه اندازه و پیچیدگی مدل پیشنهادی بدون نادیده گرفتن فرضیات حاکم بر مسئله و از دست رفتن بهینگی جواب‌ها کاهش می‌یابد. پس از پیاده‌سازی مدل پیشنهادی، با استفاده از نمونه داده‌های مختلف، مشاهده می‌شود که اندازه مدل، تعداد متغیرها و زمان اجرای آن در مقایسه با مدل مشابه کمتر است و با وجود اضافه کردن فرضیات واقعی جدیدی به مسئله، این مدل قادر است در زمان کوتاهی جواب مسئله شامل حجم و زمان تخم‌ریزی در هر زنجیره پرورش، زمان صید و نیز پذیرش یا رد تقاضاهای عمده را در دوره‌های مختلف به صورت بهینه تعیین کند.در این مطالعه برای مسئله زمانبندی زنجیره‌های پرورش ماهی و مدیریت فروش که تاکنون مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است، یک مدل جدید برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته ارائه شده است که در مقایسه با مدل موجود قبلی هم فرضیات واقعی بیشتری در آن لحاظ شده است و هم پیچیدگی و زمان اجرای کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A mixed integer linear programming model for fish farming scheduling in different chains and customers demand management

نویسنده [English]

  • Sajad Moradi

Assistant Professor of Applied Mathematics,Faculty of Basic Sciences,Sahand university of technology

چکیده [English]

This article studies an issue in the fish farming industry in which the goal is to find the best multi-period planning for handling various chains, including ordering, breeding, and selling of trout over a time horizon.

In this study, a new formulation is presented as a mixed integer linear programming model that could find the optimum solution quickly. In the new proposed formulation, some intermediate stages of the breeding chain that have no effect on decisions are ignored, and therefore, the size and complexity of the proposed model reduce without compromising the optimality of the answers.

After implementing the proposed model, using different data samples, it can be seen that this model achieves the optimal solution in a short time, including volume and time of spawning in each breeding chain and different periods, harvesting time, and accepting or rejecting the main demands.

In this paper, the issue of scheduling of fish farming chains and sales management, which there are a few studies in this field, has been studied and a new mixed integer linear programming model is presented. Compared to the previous model, this model has more real assumptions and less complexity and execution time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Order acceptance
  • Lot sizing
  • Fishing industry
  • Mathematical modeling