نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مدیریت، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 گروه مالی و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش اولویت‌‌بندی روش‌‌های بهبود مدیریت دارایی بدهی در شعب بانک سپه شهر تهران است.
روش‌شناسی پژوهش: ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه بوده و نمونه آماری را 146 نفر از مدیران و کارشناسان بانک سپه شهر تهران تشکیل می‌‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌‌اند. در این مطالعه، با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره به رتبه‌‎بندی اهداف کلان دارایی و بدهی در بانک سپه پرداخته شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج بین معیارهای اصلی اهداف کلان مدیریت دارایی و بدهی، "مدیریت ریسک نرخ بهره" با وزن 83/3، در اولویت اول، پس‌ازآن "نگهداری میزان کافی سرمایه" با وزن 67/3 در رتبه دوم و سپس "مدیریت ریسک نقدینگی" با وزن 41/3 در اولویت سوم قرار دارد و سپس بر اساس نتایج آزمون فریدمن، بین میزان دست‌یابی به هرکدام از اهداف کلان دارایی و بدهی در بانک سپه شهر تهران تفاوت وجود دارد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با جمع‎آوری داده‌های ترکیبی (دلفی (کیفی) و پیمایشی (کمی)) و با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‎‌گیری چندمعیاره، اهداف کلان در مدیریت دارایی و بدهی را در بانک سپه را رتبه‌بندی می‌‌کند. علاوه بر این، نتایج می‌تواند در فرآیند برنامه‌‌ریزی بانک‌‌ها و موسسات مالی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ranking the methods to improve asset-liability management in commercial banks of Iran using the hybrid MCDM approach (case study: Tehran branches of Sepah Bank)

نویسندگان [English]

  • Seyed Fakhreddin Fakhrhosseini 1
  • Meysam Kaviani 2

1 Department of Accounting and Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

2 Department of Financial and Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The main objective of this study is to rank methods of improving debt-asset management at branches of Bank Sepah in Tehran.
Methodology: Questionnaires were the tool to collect data, and statistical sample is 146 managers and experts of Bank Sepah in Tehran that have been selected by the simple random sampling method. In this study, by using Multiple Criteria Decision-Making (MCDM) techniques of fuzzy TOPSIS, we have ranked the goals of debt asset management in Bank Sepah.
Findings: Based on the results, among the main criteria for Asset and Liability Management (ALM) goals, “the risk management of interest rate” with a weight of 3. 83 is at the first priority, then the “maintenance of adequate capital” with a weight of 3. 67 is in the second place and then “liquidity risk management” with a weight of 3. 41 is in the third priority. Also, according to Friedman test results؛ there are differences between the achievements for each of the major debt-asset management in Bank Sepah in Tehran.
Originality/Value: This study is a mixed method (Delphi (qualitative) and survey (quantitative)) in terms of performance and in terms of data collection. By using MCDM techniques, we have ranked the major objectives of asset-debt management in Bank Sepah. In addition, the results could be used in the planning process of banks and financial institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset-liability management
  • Liquidity risk
  • Interest rate risk
  • Capital managemen
  • Hybrid MCDM
[1]     Kiyani Ghalehno, R., Niroomand, S., Didekhani, H., & Mahmoodirad, A. (2022). Multi-objective planning model for optimizing the portfolio of financial and credit institutions: a case study of Sistan and Baluchestan Agricultural Bank. Journal of decisions and operations research, 7(2), 299–315. (In Persian). http://www.journal-dmor.ir/article_128039_e79f46d1f07807e8063161ec3d9e2ad5.pdf
[2]     Kiani Ghaleh No, R. (2020). Evaluation of financial and credit institutions branches over a period of time with dependent criteria. Innovation management and operational strategies, 1(3), 221–238. (In Persian). https://www.journal-imos.ir/article_125568.html?lang=en
[3]     Pourzarandi, M. E., & Mansoureh, G. R. (2006). Designing and developing a model for measuring the effect of using asset and liability management in bank applying the goal programming. Journal of operational research and its applications, 3(11), 33–50. (In Persian). https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-88-fa.html
[4]     Gnana Sugirtham, S., & Gowri, M. (2021). Asset liability management of small finance banks in India. Turkish online journal of qualitative inquiry, 12(7), 5215–5223. http://ir.psgcas.ac.in/id/eprint/1169/
[5]     Sinkey, J. F. (1992). Commercial bank financial management in the financial-services industry. Prentice Hall.
[6]     Adrian, T., & Shin, H. S. (2011). Financial intermediary balance sheet management. Annual review of financial economics, 3(1), 289–307. https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-financial-102710-144915
[7]     Cornett, M. M., McNutt, J. J., Strahan, P. E., & Tehranian, H. (2011). Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis. Journal of financial economics, 101(2), 297–312. DOI:10.1016/j.jfineco.2011.03.001
[8]     Maredza, A., Wanke, P., Antunes, J., Pimenta, R., & Tan, Y. (2022). Social welfare and bank performance: evidence from a stochastic neural hybrid MCDM approach. Journal of economic studies, 49(7), 1137–1158. DOI:10.1108/JES-05-2021-0236
[9]     Wang, Y., Zheng, Y., & Huang, Y. (2022). Research on optimization of asset-liability-management of bank based on interest rate risk control and growth. International conference on statistics, applied mathematics, and computing science (CSAMCS 2021) (Vol. 12163, pp. 1065–1072). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2627830
[10]   Abou-El-Sood, H., & El-Ansary, O. (2017). Asset-liability management in Islamic banks: evidence from emerging markets. Pacific accounting review, 29(1), 55–78. DOI:10.1108/par-04-2016-0050
[11]   Saksonova, S. (2013). Approaches to improving asset structure management in commercial banks. Procedia - social and behavioral sciences, 99, 877–885. DOI:10.1016/j.sbspro.2013.10.560
[12]   Jaiswal, S. (2010). Relationship between asset and liability of commercial banks in India, 1997-2008. International research journal of finance and economics, 49, 45–61.
[13]   Chakraborty, S., & Mohapatra, S. (2009). An empirical study of asset liability management approach by Indian Banks. Available at ssrn 2646403. https: //ssrn. com/abstract=1503763
[14]   Labbafi, M., Darabi, R., & Sarraf, F. (2021). Modeling of asset-liability management in Bank Melli Iran under uncertainty: fractional programming model approach. Journal of decisions and operations research, 5(4), 446–461. (In Persian). https://www.journal-dmor.ir/article_121696.html?lang=en&lang=en
[15]   Hemmati Asiabaraki, M. H., Gholizadeh, M., & Mirbargkar, S. M. (2020). Developing asset correlation risk model (ACR) with asset-liability management (ALM) approach with using of VECM model. Financial engineering and portfolio management, 11(42), 446–463. (In Persian). http://fej.iauctb.ac.ir/m/article_672898.html?lang=en
[16]   Faraji, A., & Nazarian, R. (2020). Investigation of asset/liability structure of the alpha commercial bank: A canonical correlation analysis approach. Quarterly studies in banking management and Islamic banking, 5(Spring & Summer), 5(Spring & Summer), 103–128. (In Persian). https://jifb.ibi.ac.ir/article_118357_en.html
[17]   Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information and management, 42(1), 15–29. DOI:10.1016/j.im.2003.11.002
[18]   Rahimi Ghazikalayeh, A., Amirafshari, M., Mkrchyan, H. M., & Taji, M. (2013). Application of fuzzy hybrid analytic network process in equipment selection of open-pit metal mines. International journal of research in industrial engineering, 2(3), 35–46. (In Persian). http://www.riejournal.com/article_47953.html
[19]   Hwang, C. L., Yoon, K., Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Methods for multiple attribute decision making. Multiple attribute decision making: methods and applications a state-of-the-art survey, 58–191. DOI:10.1007/978-3-642-48318-9_3
[20]   Bellman, R. E., & Zadeh, L. A. (1970). Decision-making in a fuzzy environment. Management science, 17(4), B-141. DOI:10.1142/9789812819789_0004
[21]   Palczewski, K., & Sałabun, W. (2019). The fuzzy TOPSIS applications in the last decade. Procedia computer science, 159, 2294–2303. DOI:10.1016/j.procs.2019.09.404
[22]   Chen, C. T. (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy sets and systems, 114(1), 1–9. DOI:10.1016/S0165-0114(97)00377-1