نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تنکابن، مازندران، ایران

2 گروه مالی و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22105/dmor.2022.335597.1593

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش اولویت‌بندی روش‌های بهبود مدیریت دارایی بدهی در شعب بانک سپه شهر تهران می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده و نمونه آماری را 146 نفر از مدیران و کارشناسان بانک سپه شهر تهران تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) به رتبه‎بندی اهداف کلان دارایی و بدهی در بانک سپه پرداخته شده است.

یافته‎ها: بر اساس نتایج در بین معیارهای اصلی اهداف کلان مدیریت دارایی و بدهی (ALM)، "مدیریت ریسک نرخ بهره" با وزن 3.83، در اولویت اول، پس از آن "نگهداری میزان کافی سرمایه" با وزن 3.67در رتبه دوم و سپس "مدیریت ریسک نقدینگی" با وزن 3.41در اولویت سوم قرر دارد. همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن، بین میزان دستیابی به هر کدام از اهداف کلان دارایی و بدهی در بانک سپه شهر تهران تفاوت وجود دارد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با جمع آوری داده‎ها ترکیبی ((دلفی (کیفی) و پیمایشی (کمی)) است و با استفاده از تکنیک‎های تصمیم گیری چند معیاره، اهداف کلان روش‌های مدیریت دارایی و بدهی در بانک سپه را رتبه‎بندی می‌کند. علاوه بر این، نتایج می‎تواند در فرآیند برنامه‌ریزی بانک‌ها و موسسات مالی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ranking the methods to Improve Asset-Liability Management in Commercial Banks of Iran Using the Hybrid MCDM Approach (Case Study: Tehran Branches of Bank Sepah)

نویسندگان [English]

  • Seyed Fakhreddin, Fakhrhosseini 1
  • Meysam Kaviani 2

1 Department of Accounting and Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Iran

2 Department of Financial and Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The main objective of this study is to rank methods of improving debt-asset management at branches of Bank Sepah in Tehran.

Methodology: Questionnaires were the tool to collect data, and statistical sample is 146 managers and experts of Bank Sepah in Tehran that have been selected by the simple random sampling method. In this study, by using multiple criteria decision-making techniques (MCDM) of fuzzy TOPSIS, we have ranked the goals of debt asset management in Bank Sepah.

Findings: Based on the results, among the main criteria for Asset and liability management (ALM) goals, “the risk management of interest rate” with a weight of 3.83 is at the first priority, then the “maintenance of adequate capital” with a weight of 3.67 is in the second place and then “liquidity risk management” with a weight of 3.41 is in the third priority. Also, according to Friedman test results; there are differences between the achievements for each of the major debt-asset management in Bank Sepah in Tehran.

Originality/Value: This study is a mixed method ((Delphi (qualitative) and survey (quantitative)) in terms of performance and in terms of data collection. By using multiple criteria decision-making techniques, we have ranked the major objectives of asset-debt management in Bank Sepah. In addition, the results could be used in the planning process of banks and financial institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset-Liability Management
  • Liquidity Risk
  • Capital Management
  • Hybrid MCDM