نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران

10.22105/dmor.2022.336294.1597

چکیده

هدف: تصمیم‌گیری جهت انتخاب سهام همواره یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران بوده است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری و رتبه‌بندی سهام موجود در سه صنعت فلزی، شیمیایی و دارویی بورس اوراق بهادار با توجه به اهمیت این صنایع است.

روش‌شناسی پژوهش: نمونه آماری این پژوهش شامل سهام 84 شرکت موجود در این سه رشته صنعت می‌باشد که براساس اطلاعات سال 1399 موردبررسی قرارگرفته‌اند. در ابتدا با مرور پیشینه تحقیق، فاکتورهای رتبه‌بندی سهام استخراج گردید. برای غربال این فاکتورها ازنظر خبرگان این حوزه استفاده شد و پس از غربالگری، فاکتورهای نهایی انتخاب شدند. وزن دهی و اولویت‌بندی این فاکتورها با استفاده از روش سوارا فازی صورت گرفت. با توجه به وزن فاکتورهای به‌دست‌آمده از روش سوارا فازی و استفاده از اطلاعات مالی شرکت‌ها، از روش کوکوسو جهت رتبه‌بندی سهام هدف استفاده گردید.

یافته‎ها: نتایج نشان داد نسبت قیمت به درامد، حاشیه سود عملیاتی و درصد بازده سرمایه مهم‌ترین معیارها ازنظر خبرگان است. همچنین فسبزوار، فاسمین و وتوکا از گروه فلزی، وپخش، دسبحا و دپارس از گروه دارویی و شوینده، شپدیس و شفن از گروه شیمیایی به ترتیب جایگاه اول تا سوم را کسب کردند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در چهار سال اخیر کارهای مختلفی در این حوزه صورت گرفته اما کارهای کمتری به عدم قطعیت در نظرات خبرگان توجه داشته‌اند. همچنین در خصوص سایر نوآوری‌های این مقاله می‌توان به این نکته اشاره کرد که بر روی سه صنعت فلزی، شیمیایی و دارویی با توجه به اهمیت این صنایع، به‌طور خاص مطالعه و بررسی صورت نگرفته است. در رابطه با روش اولویت‌بندی معیارها و سهام نیز توجه کمتری به روش‌های نوین تصمیم‌گیری و عدم‌قطعیت در نظرات خبرگان شده است، لذا با استفاده از روش‌های نوین می‌توان اهمیت معیارها را با دقت بالاتری تعیین و بازده بهتری از سرمایه گذاری کسب نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stock ranking of companies in the three metals, chemical and pharmaceutical industries with a combined approach of Fuzzy SWARA and COCOSO

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Amin-Tahmasbi 1
  • Mahdi, Alireza 2

2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Roodsar, Iran ; amintahmasbi@guilan.ac.ir

چکیده [English]

Purpose: Deciding to choose stocks has always been one of the concerns of investors. The main purpose of this study is to identify the factors affecting the decision-making and ranking of stocks in the three metal, chemical and pharmaceutical industries of the stock exchange according to the importance of these industries.

Methodology: The statistical sample of this research includes the shares of 84 companies in these three industries, which have been examined based on the data of 2021. First, stock rating factors were extracted by reviewing the research background. For screening these factors were used by experts in this field and after screening, the final factors were selected. Weighting and prioritization of these factors were done using fuzzy Savara method. According to the weight of the factors obtained from the fuzzy ride method and the use of companies' financial information, the Cocoso method was used to rank the target stocks.

Findings: The results showed that price-income ratio, operating profit margin and percentage of return on capital are the most important criteria for experts. Also, Fasabezvar, Fasmin and Vetoka from the metal group, Vepakhsh, Desobha and Depars from the pharmaceutical and shoyande, Shepdis and Shefan from the chemical group won the first and third places.

Originality/Value: In the last four years, various works have been done in this field, but less work has paid attention to the uncertainty in the opinions of experts. Regarding other innovations of this article, it can be pointed out that the three industries of metal, chemical and pharmaceutical, due to the importance of these industries, have not been specifically studied. Regarding the method of prioritizing criteria and stocks, less attention has been paid to new decision-making methods and uncertainty in decisions. Therefore, using new methods, the importance of criteria can be determined with higher accuracy and better return on investment can be obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COCOSO
  • Fuzzy SWARA
  • Stock Rating
  • Stock Exchange
  • Decision making