نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22105/dmor.2022.328065.1563

چکیده

هدف: مسئله تخصیص فضای فیزیکی به نیازهای دانشگاهی یکی از مسائل بهینه سازی پیچیده است که مجموعه ای از نیازهای آموزشی و پژوهشی محدود را به مجموعه ای از منابع با رعایت مجموعه ای از محدودیت ها، توزیع می کند. با توجه به پیچیدگی این مسئله، تکنیک های متعددی مبتنی بر روش های ابتکاری پیشنهاد شده است. در این مقاله، یک مدل ریاضی از نوع برنامه ریزی اعداد صحیح برای فرموله کردن این مسئله ارائه می شود.

روش‌شناسی پژوهش: برای حل مدل از روش گرادیان کاهشی استفاده می شود و پارامترهای آن تنظیم می گردند. برای ارزیابی مدل و راه حل پیشنهادی، داده ها و امکانات یکی از دانشکده های نوپا در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، مورد آزمایش قرار می گیرد. تعداد 11 نیازمندی و 18 فضای فیزیکی قابل تخصیص در این دانشکده تعریف شده است، بنابراین تعداد 198 متغیر تصمیم گیری با دامنه ارزش های صفر و یک، در مدل وجود دارد. در ارزیابی، چندین سناریو، ایجاد و نتایج هر یک از سناریوها، مورد مقایسه قرار می‌گیرد.

یافته‎ها: مدل و راه حل ارائه شده، یک روش عمومی است و می تواند برای سایر دانشکده ها و دانشگاه هایی که با محدویت فضا، مواجه می باشند، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Mathematical Optimization Model for Allocating Physical Spaces to Academic Requirements

نویسندگان [English]

  • Zeynab Rashidi 1
  • Zahra Rashidi 2

1 Allameh Tabataba'i University

2 Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The issue of allocating space to academic needs is one of the complex optimization issues that distributes a limited set of educational and research needs to a set of resources with a set of constraints. Due to the complexity of this problem, several techniques based on innovative methods have been proposed. In this paper, a mathematical model of integer programming is presented to formulate this problem.

Methodology: To solve the model, the gradient descent method is used and its parameters are adjusted. To evaluate the proposed model and solution, the data and facilities of one of the fledgling faculties at Allameh Tabatabai University in Tehran are tested. There are 11 requirements and 18 allocable spaces in this faculty and therefore there are 198 binary decision variables, in the model. In experiments, several scenarios are created and the results of each scenario are compared.

Findings: The proposed model and solution is a general method and can be used for other faculties and universities that face space constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational space needs
  • Mathematical optimization
  • Research space needs
  • Space