نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهران ، ایران

10.22105/dmor.2022.327117.1560

چکیده

هدف: چالش اصلی در حوادث ویرانگر مانند زلزله کرمانشاه مکانیابی بهینه مراکز توزبع اقلام بشردوستانه است که بر تخصیص محموله های امدادی به مراکز تقاضا نقش موثری ایفا می کند. از اینرو ایجاد تعادل بین پیچیدگی مساله و عدم قطعیت با محدودیت های زمانبندی ارسال کمک ها و میزان منابع امری حیاتی است. در این راستا یک مدل مکانیابی تخصیص با در نظر گفتن پایایی مجموعه هاب توزیع توسعه یافته است که با اختلالات پیش رو بعد از وقوع بحران نیز مقابله می کند مدل پیشنهادی منطقه آسیب دیده را به چند لایه تقسیم کرده و همزمان ظرفیت ناوگان امدادی را مورد توجه قرار می دهد. و ترکیبی از برنامه ریزی فازی با محدودیت شانس و برنامه ریزی استوار را برای مقابله با عدم قطعیت پارامتری ارائه می نماید.


روش‌شناسی پژوهش: ابتدا عوامل و پارامترهای موثر مدیریت بحران در مکان‌یابی مراکز امدادرسانی هنگام وقوع بحران شناسایی شد. سپس مدلسازی ریاضی با در نظر گرفتن پایایی هاب توزیع مسئله بحران زلزله و امدادرسانی با توجه به توپوگرافی منطقه مورد مطالعه توسعه یافت، در ادامه متد محدودیت اپسیلون جهت پوشش مساله بهینه سازی چند هدفه و تعیین راه حل های بهینه پارتو غیر غالب اعمال گردید و ترکیب ریاضی برنامه ریزی امکانی-استوار جهت مواجه با عدم قطعیت بکار گرفته شد.


یافته‎ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که رویکرد بکارگیری مراکز توزیع موقت بر اساس لایه بندی محدوده جغرافیایی منطقه آسیب دیده همراه با حمل و نقل ترکیبی ضمن کاهش هزینه های لجستیکی بر کاهش زمان تحویل کالای امدادی تاثیر گذار است سیاست پایایی بکار گرفته شده در مجموعه هاب توزیع قابلیت اطمینان شبکه توزیع امدادی را ارتقا داده است سپس با مطالعه فاجعه زلزله کرمانشاه و تعیین پارامترهای حیاتی بحران، عملکرد و کارایی مدل پیشنهادی تایید شد.


اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر، به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم، امداد رسانی درمناطق کشور را در شرایط وقوع بحران تسهیل می نماید. پیش بینی مجموعه هاب توزیع پایا با رویکرد حمل و نقل ترکیبی متناسب با توپوگرافی منطقه اجرای بهینه عملیات کمک رسانی را تضمین می کند.همچنین مدل توسعه یافته با اندکی تغییرات در مناطق در معرض حادثه کشور قابلیت عملیاتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing the reliable location-allocation model in the humanitarian supply chain network using combined transport and the application of Possibilistic-Robust programming

نویسندگان [English]

  • Alireza Hamidieh 1
  • maryam besharat meymandi 2

1 Department of Industrial engineering,, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

2 Department of industrial engineering, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main challenge in devastating events such as the Kermanshah earthquake is the optimal location of humanitarian distribution centers, which plays an effective role in allocating relief shipments to demand centers. Therefore, balancing the complexity of the issue and the uncertainty with the constraints on aid scheduling and resource management is critical. In this regard, the location-allocation model has been developed by considering the reliability of the distribution hub set, which provides the possibility of dealing with impending disruptions after the crisis. The proposed model divides the affected area into several layers and simultaneously considers the capacity of the relief fleet. And offers a combination of fuzzy programming with chance constraints and robust programming to deal with parametric uncertainty.


Methodology: First, the effective factors and parameters of crisis management in locating relief centers under the crisis were identified. Subsequently mathematical modeling was distributed by considering the reliability of the earthquake crisis distribution hub and relief according to the topography of the study area. Next, the Epsilon constraint method was applied to cover the multi-objective optimization problem and to determine non-dominant Pareto optimal solutions, and the mathematical combination of Possibilistic-Robust programming was used to deal with uncertainty.


Findings: The results indicate that the approach of using temporary distribution centers (TDC) based on the stratification of the geographical area of the affected area along with combined transport is effective in reducing logistics costs and delivery time of relief goods. The reliability policy used in the distribution hub set has improved the confidence capability of the humanitarian distribution network. Then, by studying the Kermanshah earthquake disaster and determining the critical parameters of the crisis, was confirmed the performance and efficiency of the proposed model.


Originality/Value: The present study, as a decision support system, facilitates relief in the regions of the country in the event of a crisis. Predicting a reliable distribution hub set with a combined transportation approach appropriate to the topography of the region ensures the optimal implementation of relief operations. Also, the developed model is operational in the areas at risk of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian relief
  • Possibilistic-Robust programming
  • Reliability
  • Location-Allocation
  • Temporary distribution centers