نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و تحقیقات

2 رئیس دانشگاه آموزش عالی آیندگان تنکابن

3 استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‏ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22105/dmor.2022.331167.1576

چکیده

هدف: عملکرد خوب و کارایی بالای اتاق عمل نقش مهمی در بهبود بیمارستان‏ها و کیفیت خدمات ارائه‏ شده به بیماران دارد. اتاق عمل مرکز مالی هر بیمارستان است و حداکثر کارایی آن، پیامدهای مهمی به همراه دارد. بررسی‏ های انجام ‏شده نشان داد که هزینه ‏های اتاق عمل بالا و در مقابل، میزان درآمد حاصل از آن بسیار پایین است و این امر ضرورت انجام تحقیق حاضر را دوچندان می‏ کند. هدف از این مقاله افزایش کارایی اتاق عمل، کاهش زمان‏ های از دست رفته با بهینه ‏سازی جریان بیمار می ‏باشد.

روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش از شبیه ‏سازی عامل بنیان برای شبیه ‏سازی فرآیند بیمار در اتاق عمل استفاده شد. جهت کاهش طول اقامت بیمار در اتاق عمل، پنج شاخص‏ جدید تعریف کرده و با دقت در انتخاب عامل‏ها، مقدار بهینه آن‏ها را همزمان بدست می ‏آورد. پس از اعتبارسنجی، سناریوهای بهبود تعریف و بررسی شدند.

یافته‎ ها: سناریوی ترکیبی شامل تغییر زمان‏بندی فراخوان بیمار توسط جراح و کاهش زمان انتقال لوازم مصرفی و ست جراحی به اتاق عمل و زمان بیهوش کردن بیمار بیشترین تأثیر مثبت را بر تمامی اقدامات داشته و طول اقامت بیمار را 9.69 دقیقه کاهش داده است و بعد از آن سناریوی تغییر زمان فراخوان بیمار توسط جراح با کاهش 7.31 دقیقه طول اقامت بیمار، جزء سناریوهای موثر بوده است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در پژوهش حاضر دریافتیم که با کاهش طول اقامت بیمار می‏ توانیم کارایی اتاق عمل را افزایش دهیم، زیرا؛ زمان هدررفته اتاق عمل کاهش پیدا کرده و تعداد عمل‏ های یک شیفت افزایش پیدا می‏ کند و با انجام حتی یک عمل بیشتر در روز درآمد اتاق عمل به مقدار قابل توجهی افزایش می‏ یابد.کاهش طول اقامت بیمار باعث کاهش خستگی پرسنل و همچنین کاهش هزینه‏ های اتاق عمل (به دلیل عدم اضافه‏ کاری کارکنان) نیز می ‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Agent-based Model of Patient Flow to Improve Operating Room Efficiency

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Raahil Mousavi 1
  • Seyed Esmaeil Najafi 2
  • Mohammad Mehdi Sepehri 3

1 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: High efficiency in the operating room may significantly improve the overall performance of the hospital and the service quality provided to patients. The operating room is the de facto financial hub of the hospital and maximizing its efficiency may lead to considerable improvements. Studies have shown that operating room costs are high and, conversely, revenue is very low, which doubles the need for the present study.The purpose of this article is to increase the efficiency of the operating room and reduce the lost time by optimizing the patient flow.

Methodology: In this study, we use agent-based simulation to simulate patient care in the operating room. To reduce the length of the patient's stay in the operating room, it defines five new indicators and carefully selects the optimal amount of agents at the same time. After performing the required validations, a number of improvement scenarios were developed and evaluated.

Findings: A hybrid scenario including modifications to the referral time of the patient by the surgeon, transfer time of the surgical set and supplies to the operating room, and the timing of anesthesia proved to have the most positive impact on the criteria i.e. activities, reducing the average length of stay (LOS) by 9.69 minutes. The second-most effective scenario involved modifying the referral time of the patient by the surgeon, reduced the LOS by 7.31 minutes.

Originality/Value: Through this research, it became apparent that minimizing the patients' LOS improves the efficiency of the operating room as it helps reduce the overall idle time and increases the number of operations carried out in each shift. Making time even for one additional operation per day significantly increases the operating room income. Moreover, a shorter LOS means less fatigue for the medical staff and reduces the total cost of running the operating room by reducing the staff's overtime hours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Operating room"؛ Length of stay"؛ Patient flow"؛
  • "؛ Agent-based simulation"