نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان 67498-87717، ایران

10.22105/dmor.2022.328788.1565

چکیده

هدف: محصولاتی از قبیل ظروف یکبار مصرف را در نظر بگیرید که برای تولید آنها از ضایعات پلاستیکی استفاده میشود. برای تولید چنین محصولاتی ابتدا ضایعات پلاستیکی جمع آوری و بازیافت شده و سپس مورد استفاده قرار میگیرند. در این تحقیق زنجیره تأمینی شامل انبار ضایعات، بازیافت کننده و تولیدکننده در نظر گرفته شده که در آن از ضایعات پلاستیکی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید یک محصول استفاده میشود. تحت زنجیره تأمین مذکور انبار ضـایعـات، ضایعات پلاستیکی مورد نیاز را بصورت بازیافت نشده جمع آوری نموده و بازیافت کننده آنها را بازیافت میکند. سپس تولیدکننده با استفاده از ضایعات پلاستیکی بازیافت شده، محصول نهایی را تولید و تقاضای مشتریان را برآورده مینماید. در این ساختار انبار ضایعات قیمت ضایعات پلاستیکی بازیافت نشده، بازیافت کننده قیمت ضایعات پلاستیکی بازیافت شده و تولیدکننده قیمت محصول نهایی را تعیین میکنند.


روش‌شناسی پژوهش: با استفاده از رویکرد نظریه بازی، تصمیمات مطرح شده تحت زنجیره تأمین مورد بررسی اتخاذ میشوند. فرض میگردد که قدرت تصمیمگیری تولیدکننده بیشتر از انبار ضایعات و بازیافت کننده است. به همین منظور از یک بازی استکلبرگ که در آن تولیدکننده رهبر و انبار ضایعات و بازیافت کننده پیرو تصمیمات تولیدکننده هستند، برای قیمتگذاری ضایعات پلاستیکی و محصول نهایی استفاده میشود.


یافته ‎ها: نتایج نشان میدهند که قدرتهای تصمیمگیری انبار ضایعات و بازیافت کننده تأثیری بر روی قیمت و تقاضای محصول نهایی ندارند. سود تخصیص داده شده به تولیدکننده در حالتهایی که انبار ضایعات و بازیافت کننده دارای قدرتهای تصمیمگیری متفاوتی هستند، یکسان بوده و این مقدار بیشتر از حالتی است که آنها قدرتهای تصمیمگیری مشابهی دارند. همچنین هرچقدر تقاضای محصول نهایی نسبت به قیمت آن حساستر باشد، سود اعضا کمتر خواهد بود.


اصالت/ارزش افزوده علمی: میتوان گفت که در تحقیق فعلی ایده استفاده از رویکرد نظریه بازی برای استفاده از ضایعات پلاستیکی در تولید محصولات تحت زنجیره تأمین مورد بررسی، برای اولین بار در ادبیات موضوع مسأله مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A game-theoretic approach to set prices concerning a product manufactured from plastic waste

نویسنده [English]

  • Hamed Jafari

Assistant Professor, Industrial Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan 87717-67498, Iran

چکیده [English]

Purpose: Consider products such as disposable tableware manufacturerd from plastic waste. To produce these products, plastic waste is collected and recycled, and then is reused. In this research, a supply chain including waste depot, recycler, and manufacturer is considered in which plastic waste is reused in order to manufacture a product. Under this supply chain, the waste depot collects non-recycled plastic waste and the recycler recycles it. Then, the manufacturer uses recycled plastic waste to produce final product and to meet customer demand. In this structure, the waste depot, recycler, and manufacturer set the price of non-recycled plastic waste, the price of recycled plastic waste, and the price of final product, respectively.


Methodology: The game theory is used to make the decisions under the considered supply chain. It is assumed that the decision power of the manufacturer is more than of the waste depot and recycler. In this setting, to specify the prices adopted by the members, Stackelberg game-theoretic model is established in which the manufacturer is the leader and the waste depot and recycler are the followers.


Findings: Results indicate that decision power of the waste depot and recycler has no effect on the price and demand of final product. The profits allocated to the manufacturer are the same when decision powers of the waste depot and recycler are different. Moreover, more the price elasticity of the demand for final product leads to lower profits for the members.


Originality/Value: Using plastic waste is an effective approach to sustain environment and reduce pollution. In this research, plastic waste is used to manufacture products such as disposable tableware in a supply chain including manufacturer, recycler, and waste depot. The game theory approach is also applied to make decisions. To our knowledge, the idea of applying the game theory under the considered supply chain to use plastic waste for manufacturing disposable tableware has been raised for the first time in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain management
  • Pricing
  • Decision-making
  • Game theory
  • Recycling