نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی گرایش مالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.

10.22105/dmor.2022.322209.1547

چکیده

هدف: سبد سهام چند دوره ای پس از بسته شدن می تواند در فواصل زمانی منظم مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. فلسفه استفاده از مدل‌های سبد سهام چند دوره ای این است که غالباً سرمایه گذاران دارای یک دیدگاه چند دوره ای نسبت به تغییرات آتی دارایی‌ها هستند که این خود می‌تواند برآمده از تحلیل های تکنیکی، بنیادی یا مدل های آماری باشد. در مدل‌های متداول سبد سهام چند دوره‌ای فرض می‌شود که افق‌های زمانی پیش‌بینی و اصلاح برای تمام دارایی‌ها یکسان است. این در حالی است که ممکن است یک دارایی در افق یک ماهه و دیگری در افق دو ماهه پیش‌بینی شود و در آینده نیز در این افق‌ها مورد اصلاح قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل سبد سهام چند دوره‌ای می باشد که در آن دارایی‌ها دارای افق‌های زمانی متفاوت برای اصلاح هستند و یا یک دارایی می تواند برای چند دوره اولیه مورد معامله قرار نگیرد و سپس وارد چرخه اصلاح شود.

روش‌شناسی پژوهش : در مدل پژوهش برای توصیف بازده از متغیر نااطمینانی تعریف شده بر روی یک فضای نااطمینانی استفاده می‌شود. تابع هدف مدل بیشینه سازی ثروت نهایی سبد سهام می‌باشد و برای کنترل ریسک سبد از یک محدودیت استفاده می‌شود که در آن اندازه نااطمینانی قرار گرفتن ثروت نهایی زیر یک حد آستانه در یک سطح اطمینان مشحص کنترل می‌شود. برای یافتن جواب بهینه، مدل طراحی شده توسط یک تغییر متغیر به فرم یک برنامه ریزی خطی تبدیل می‌گردد.

یافته‌ها: پس از تشریح نحوه مدل سازی، ضمن یک مثال عددی نحوه پیاده سازی و بهینه سازی عملی مدل بر روی یک سبد سهام 6 عضوی با 4 گام زمانی ماهیانه بر روی بورس اوراق بهادار تهران تشریح می‌گردد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر سبد سهام چند دوره‌ای نااطمینانی را به یک سبد سهام چند دوره ای با افق های زمانی متفاوت گسترش می‌دهد و بوسیله برنامه ریزی خطی یک راه حل بهینه برای یافتن جواب بهینه ارائه می‌دهد. در سبد سهام پژوهش برای تطابق بیشتر با شرایط واقعی هزینه‌های معاملاتی نیز در نظر گرفته شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimal Multi-Period Portfolio Selection with Different Investment Horizons Using Uncertainty Theory

نویسندگان [English]

  • Younes nozarpour 1
  • sayyed mohammad reza davoodi 2
  • Mahdi fadaee 3

1 PhD student in Industrial Management, Financial Orientation, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.

2 faculty of management

3 Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Purpose: The multi-period portfolio after closing, can be reviewed and modified at regular intervals. The philosophy behind using multi-period stock portfolio models is that investors often have a multi-period view of future asset changes that can be derived from technical, fundamental, or statistical models. In conventional multi-period portfolio models, it is assumed that the forecast and correction horizons are the same for all assets. However, one asset may be predicted for the one-month horizon and another for the two-month horizon, and may be revised in the future in these periods. The purpose of this study is to present a multi-period stock portfolio model in which assets have different time horizons for correction or an asset can not be traded for the first few periods and then enter the correction cycle.

Methodology: In this model, uncertainty variables defined on an uncertainty space are used to describe the returns. The objective function of the model is to maximize the ultimate wealth of the portfolio, and to limit portfolio risk, a constraint is used in which the uncertainty of the ultimate wealth below a threshold is controlled at a confidence level. To find the optimal solution, the model is converted into a form of linear programming by a change of variable method.

Findings: After explaining how to model the research portfolio, using a numerical example the model is implemented on a portfolio with 6 stocks and 4 monthly time steps on the Tehran Stock Exchange.

Originality/Value: The present study extends the uncertain multi-period portfolio to a multi-period portfolio with different time horizons and offers an optimal solution through linear programming. In the research stock portfolio, transaction costs are also considered to be more in line with the real conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-period portfolio
  • Different investment horizons
  • Uncertainty theory
  • Uncertainty variable