نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22105/dmor.2022.313801.1521

چکیده

هدف: این مقاله درصدد ارائه ساختاری منعطف برای سازمان یادگیرنده متناسب با شرایط مدارس ایران می باشد تا با استفاده از آن مدارس به عنوان یک سازمان آموزشی در مواجهه با محیط پیوسته در حال تغییر، نوآوری و اثربخشی را تسهیل کنند و با آموزش ارزش های انسانی و اصول تعلیم و تربیت، کمک کنند دانش آموزان تبدیل به افرادی شوند که به نحوی سالم و متمدن در دنیای غنی از فناوری های آینده زندگی کنند.

روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک های فازی از جمله دلفی و دنپ (دیمتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه‌ای) برای ارائه یک چارچوب اجرایی و عملیاتی در حوزه سازمان یادگیرنده در مدارس استفاده شده است.

یافته‎ها: نتایج حاصله به ترتیب ساختارهای سازمان یادگیرنده، مهارت های سازمان یادگیرنده و فناوری های سازمان یادگیرنده به عنوان معیارهای اصلی سازمان یادگیرنده در مدارس ایرانی نشان می دهد. همچنین، زیرمعیارهای رهبری تقویت کننده، فناوری مدیریت دانش، قابلیت های شخصی و مدلهای ذهنی با ماهیت علت، نقش اساسی در شکل گیری سازمان یادگیرنده در مدارس ایفا می کنند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: محققان راه دستیابی ایران به اهداف اقتصادی پیش بینی شده در سند چشم انداز ایران 1404، را تبدیل سازمان های ایرانی به سازمان یادگیرنده معرفی کرده است. اما بررسی پایگاه های اطلاعاتی علمی در ایران بیانگر این است تلاش های محدودی در این راستا به خصوص در مدارس صورت گرفته است. این مقاله بدون تمرکز بر چرایی و چیستی سازمان یادگیرنده، با استفاده از ابعاد و معیارهای معرفی شده در خصوص سازمان یادگیرنده، به چگونگی ارائه ساختاری منعطف برای سازمان یادگیرنده متناسب با شرایط مدارس ایران اشاره می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using combinational method DEMATEL and ANP with the fuzzy approach to Prioritization of Learning Organization Criteria in Iranian Schools

نویسندگان [English]

  • Sahar Esmaeili
  • Kiamars Fathi Hafshejani
  • Changiz Valmohammadi
  • Ali Akbar Haddadi Harandi

Information Technology Management Department, Management Faculty, Islamic Azad University Sout of Branch

چکیده [English]

Purpose: This article seeks to provide a flexible structure for the learning organization tailored to the conditions of Iranian schools. Using this structure, schools, as an educational organization, facilitate innovation and effectiveness in the face of an ever-changing environment. Also, teaching human values and principles of education help students become people who live in a healthy and civilized way in a world rich in future technologies.

Methodology: This paper uses multi-criteria decision-making methods and fuzzy techniques such as fuzzy Delphi and DEMATEL and ANP techniques to provide an executive and operational framework in school learning organizations.

Findings: The results show the structures of the learning organization, the skills of the learning organization, and the technologies of the learning organization as the main criteria of the learning organization in Iranian schools, respectively. Also, reinforcing leadership sub-criteria, knowledge management technology, personal abilities, and subjective models with the nature of cause play a crucial role in forming learning organizations in schools.

Originality/Value: Researchers have identified the way for Iran to achieve the economic goals envisaged in the Iran Vision 2025 document, the transformation of Iranian organizations into learning organizations. However, the study of databases such as Irandak, scientific information of Jihad Daneshgahi, and the citation database of sciences of the Islamic world shows that limited efforts have been made in this direction, especially in schools in Iran. Without focusing on why and what the learning organization is, this article, using the dimensions and criteria introduced for the learning organization, points out how to provide a flexible structure for the learning organization appropriate to the conditions of Iranian schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Fuzzy ِDANP
  • Learning Organization
  • Learning Schools
  • Multi-Criteria Decision-Making