نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، اراک، ایران.

10.22105/dmor.2021.272429.1508

چکیده

هدف: یکی از مهمترین موضوعات قبل از طراحی و احداث هر تصفیه خانه‌ی فاضلاب، انتخاب فرآیند تصفیه‌ی مناسب می‌باشد. لذا با توجه به اهمیت کلیدی موضوع، این مطالعه با هدف انتخاب بهترین فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب شهر فرمهین انجام شد.
روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق توصیفی که در سال 1400 صورت گرفته شد، سه فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب به نام‌های: لجن فعال با حذف ازت و فسفر، هوادهی گسترده با حذف ازت و فسفر و ممبران بیوراکتور به عنوان گزینه‌های مساله در نظر گرفته شد. داده‌های مورد نیاز با توزیع پرسشنامه‌ای محقق ساخته متشکل از معیارهای هزینه‌ای، فنی، زیست محیطی و مدیریتی بین 21 خبره به دست آمد. وزن هر شاخص با استفاده از روش آنتروپی مشخص گردید و در نهایت ماتریس تصمیم‌گیری با به کارگیری یکی از جدیدترین روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه به نام "اندازه‌گیری و رتبه‌بندی مطابق با راه حل سازشی (مارکوس) " مورد پردازش قرار گرفته شد. لازم به ذکر است تمامی محاسبات به کمک نرم‌افزار Excel 2016 صورت گرفته شد.
یافته ‎ها: نتایج نشان داد هوادهی گسترده با حذف ازت و فسفر با کسب نمره‌ی سودمندی 758/0 اولویت اول، لجن فعال با حذف ازت و فسفر با کسب نمره‌ی سودمندی 723/0 اولویت دوم و در نهایت ممبران بیوراکتور با کسب نمره‌ی سودمندی 567/0 اولویت آخر را به خود اختصاص داده اند؛ لذا بهترین فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب در شهر فرمهین هوادهی گسترده با حذف ازت و فسفر می‌باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله با استفاده یکی از جدیدترین روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه به نام مارکوس بهترین فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب برای شهر فرمهین انتخاب شد که نتایج این تحقیق برای شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی بسیار سودمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Selecting the best wastewater treatment process in city of Farmahin using multiple attribute decision making

نویسنده [English]

  • Abbas Jahangiri

Research Expert, Markazi Province Water and Wastewater Company, Arak, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Selection of the appropriate process is one of the most important issues prior to design and construct any wastewater treatment plant. Considering the importance of this issue, current study was carried out to selecting the best wastewater treatment process in city of Farmahin.
Methodology: In this descriptive study that conducted in 2021, three wastewater treatment processes named: Activated Sludge with nitrogen and phosphorus removal, Extended Aeration with nitrogen and phosphorus removal and Membrane Bioreactor were considered as problem alternatives. The required data was obtained by distributing a researcher-made questionnaire consisting of cost, technical, environmental and managerial criteria among 21 experts. The weight of each attribute was determined using the Entropy method and finally, decision matrix was processed by using one of the newest multiple attribute decision making methods called “Measurement Alternatives and Ranking according to COmpromise Solution (MARCOS)”. It should be noted that all calculations were performed using Excel 2016 software.
Findings: The results showed extended aeration with nitrogen and phosphorus removal with 0.758 utility function has taken first priority, activated sludge with removal of nitrogen and phosphorus with a 0.723 utility function has taken second priority and finally membrane bioreactor with 0.576 utility function has taken last priority. Therefore, the best wastewater treatment process in the city of Farmahin is extended aeration with nitrogen and phosphorus removal.
Originality/Value: In this paper, by using one of the newest multiple Attribute decision making methods called "MARCOS", the best wastewater treatment process for the city of Farmahin was selected. The results of this research are very useful for the Markazi Province Water and Wastewater Company. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Attribute Decision Making
  • Wastewater Treatment Process
  • Measurement Alternatives and Ranking according to COmpromise Solution (MARCOS)
Aghasi, M., & Mehrdadi, N. (2018). Selection of the best wastewater treatment method in fish processing plants according to the AHP model (case study: Mirod fish processing planet). Environmental sciences, 16(3), 167-180. (In Persian). https://envs.sbu.ac.ir/article_97962.html?lang=en
Ali, Y., Pervez, H., & Khan, J. (2020). Selection of the most feasible wastewater treatment technology in Pakistan using Multi-Criteria Decision-Making (MCDM). Water conservation science and engineering, 5(3), 199-213. DOI: 10.1007/s41101-020-00094-6
 
Arroyo, P., & Molinos-Senante, M. (2018). Selecting appropriate wastewater treatment technologies using a choosing-by-advantages approach. Science of the total environment, 625, 819-827. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.331
Bagheri, R., Sobhanardakani, S., & Lorestani, B. (2017). Selection of the best wastewater treatment alternative for HDPE unit of petrochemical research and technology Company-Arak center based on the analytical hierarchy process. Iranian journal of health and environment, 10(3), 293-304. (In Persian). https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=578007
Carlos, N. B., & Noroña, M. I. (2021). Selection of a sustainable municipal wastewater treatment technology: a multi-criteria decision analysis approach using AHP and TOPSIS with fuzzy sets. Proceedings of the 11th annual international conference on industrial engineering and operations management (pp. 5236-2547). Singapore. http://www.ieomsociety.org/singapore2021/papers/885.pdf
Fataei, E., Torabian, A., Hosseinzadeh Kalkhoran, M., Alighadri, M., & Hosseinzadeh, S. (2013). Selection of optimum municipal wastewater treatment process using AHP (case study: Ardebil, Tabriz, and Uremia). Journal of health4(3), 260-272. (In Persian). http://healthjournal.arums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-26-14&slc_lang=en&sid=1
Gichamo, T., Gokcekus, H., Ozsahin, D. U., Gelete, G., & Uzun, B. (2020). Evaluation of different natural wastewater treatment alternatives by fuzzy PROMETHEE method. Desalination and water treatment177, 400-407.
Gichamo, T., Gökçekuş, H., Uzun Ozsahin, D., Gelete, G., & Uzun, B. (2021). Ranking of natural wastewater treatment techniques by Multi-criteria Decision Making (MCDM) Methods. In Uzun Ozsahin, D., Gökçekuş, H., Uzun, B., LaMoreaux, J. (Eds.), Application of multi-criteria decision analysis in environmental and civil engineering (pp. 87-100). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64765-0_11
Heidari, B., Mehdi Nejad, M. H., Najafpour, A. A., Zafarzadeh, A., & Elahi, H. (2016). A study on application of analytic hierarchy process in selecting the most appropriate wastewater treatment for rural areas (case study Soleimani Village - Firoozeh). Journal of research in environmental health, 2(1), 29-37. (In Persian). DOI: 10.22038/jreh.2016.7088
Hosseinzadeh Kalkhoran, M., Hosseinzadeh, Sh., & Fataei, E. (2017). Performing sensitivity analysis of municipal wastewater treatment process using AHP. Journal of environmental science and technology, 19(4), 283-294. (In Persian). DOI: 10.22034/jest.2017.10731
Jafari Fesharaki, P., & Forughizadeh, M. (2020). Selecting the optimal wastewater treatment process in an industrial research complex using AHP method. Journal of emergency management, 9(1), 43-52. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/2179205?lang=en
Jahangiri, A. (2020). Trend analyzing of water Supply to the cities and villages of Iran and wastewater disposing from them during the years 2012 to 2018 using a hybrid multiple attribute decision making approach. Journal of decisions and operations research, 5(2), 233-248. (In Persian). DOI: 10.22105/dmor.2020.239925.1184
Jahangiri, A., & Jahangiri, M. (2017). Simultaneous use of Multi Attribute Decision Making (MADM) and SERVQUAL methods in order to rating selected Iranian hospitals in terms of perceived quality of services from clients. Journal of decisions and operations research, 2(1), 90-106. (In Persian). DOI: 10.22105/dmor.2017.50652
Kamble, S. J., Singh, A., & Kharat, M. G. (2017). A hybrid life cycle assessment based fuzzy multi-criteria decision making approach for evaluation and selection of an appropriate municipal wastewater treatment technology. Euro-mediterranean journal for environmental integration2(1). DOI: 10.1007/s41207-017-0019-8
Molinos-Senante, M., Gómez, T., Caballero, R., Hernández-Sancho, F., & Sala-Garrido, R. (2015). Assessment of wastewater treatment alternatives for small communities: an analytic network process approach. Science of the total environment532, 676-687. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.06.059
Mosavi Bafroei, S. H., Amrollahi, M., & Eslami, H. (2019). Application of analytic hierarchy process in selecting the most appropriate method for wastewater treatment in meybod villages in Yazd, 2018: a descriptive study. Journal of Rafsanjan university of medical sciences, 18(8), 783-796. (In Persian). http://journal.rums.ac.ir/article-1-4546-fa.html
Nayeb, H., Torabian, A., & Mehrdadi, N. (2014). Selection of the optimal urban wastewater treatment process in various climates by using Analytical Hierarchy Process (AHP). Journal of environmental studies, 40(3), 787-799. (In Persian). DOI: 10.22059/jes.2014.52221
Sharma, A., & Rawal, N. (2021). The selection of wastewater treatment units based on analytical hierarchical process. In Pathak, K. K., Bandara, J. M. S. J., Agrawal, R. (Eds.), Recent trends in civil engineering (pp. 1003-1019). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-5195-6_73
Stević, Ž., Pamučar, D., Puška, A., & Chatterjee, P. (2020). Sustainable supplier selection in healthcare industries using a new MCDM method: measurement of alternatives and ranking according to COmpromise solution (MARCOS). Computers & industrial engineering140, 106231. https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106231
Tortajada, C. (2020). Contributions of recycled wastewater to clean water and sanitation sustainable development goals. NPJ clean water3(1), 1-6.
Wei, C., Wei, J., Kong, Q., Fan, D., Qiu, G., Feng, C., ... & Wei, C. (2020). Selection of optimum biological treatment for coking wastewater using analytic hierarchy process. Science of the total environment742, 140400. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140400
Yahya, M. N., Gökçekuş, H., Ozsahin, D., & Uzun, B. (2020). Evaluation of wastewater treatment technologies using TOPSIS. Desalin water treat177, 416-422.