نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

چکیده

هدف: علیرغم اهمیت روزافزون نقش دانش در گسترش عملکرد نوآوری و حفظ مزیت رقابتی در محیط رقابتی شدید جهانی، سازمان‌ها در بهره‌گیری و توسعه زیرساخت جریان دانش خارجی به سمت خود دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. نظریه ظرفیت جذب دانش و ایجاد ساختارهای کشف و بهره‌برداری در تحقیق و توسعه به‌عنوان نظریه دوسوتوانی سازمانی، می‌توانند تبیینی برای کمک به سازمان­‌ها برای رفع این مشکلات باشند؛ بنابراین این پژوهش با هدف تبیین اثر ظرفیت جذب دانش در کسب مزیت رقابتی و نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی به بررسی مطالعه در شرکت‌های صادراتی پرداخته است.
روش­‌شناسی پژوهش: مدل اولیه تحقیق از ادبیات استخراج و در مرحله کیفی و با مصاحبه عمیق با خبرگان، مدل مفهومی نهایی ترسیم شد. به‌منظور بررسی ابعاد به دست آمده، پایایی و روایی مدل جدید موردبررسی و پرسشنامه با روش نمونه‌گیری تصادفی در میان مدیران و خبرگان شرکت‌های صادراتی ایران توزیع شد. جامعه آماری پژوهش 570 شرکت برتر صادراتی ایران است. در بخش کیفی، نمونه‌گیری با روش نمونه­گیری نظری انجام و 11 نفر از مدیران شرکت­ها با بیش از 5 و 10 سال سابقه انتخاب شد. زمینه فعالیت خبرگان شرکت‌های منتخب شامل حوزه­های گاز و پتروشیمی، فولاد، قطعات خودرو، لوله و اتصالات و مواد غذایی بود. در بخش کمی نیز با کمک نرم­افزار G*Power 78 نمونه انتخاب شد. تحلیل داده‌های کیفی با روش تحلیل محتوا و با کمک نرم‌افزار ATLAS.ti و بررسی فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی (PLS) انجام شد.
یافته­‌ها: نتایج بخش کمی نشان می­دهد که متغیر ظرفیت جذب دانش به‌صورت مستقیم بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری ندارد؛ اما تاثیر این متغیر بر دوسوتوانی سازمانی و تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی معنادار است. ازاین‌رو می­توان بیان کرد که دوسوتوانی سازمانی در رابطه­ی میان ظرفیت جذب و مزیت رقابتی میانجی کامل بوده است.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: این پژوهش مسیری برای شرکت‌های فعال صادراتی درزمینه کسب مزیت رقابتی ترسیم می‌کند. شرکت‌ها می‌توانند بر پایه تقویت ساختارهای سازمانی دوسوتوان، ایجاد زمینه‌های یادگیری و تقویت ظرفیت جذب دانش، جریان ورود دانش بیرونی به سازمان را تسهیل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A model for gaining competitive advantage in Iranian export companies based on organizational ambidexterity and absorptive capacity

نویسندگان [English]

 • Narjes Bossaghzadeh 1
 • Mahmoud Moradi 2
 • Mohammad Tamimi 3

1 Department of Industrial Management, Masjed-e Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-e Soleiman, Iran.

2 Department of Industrial Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.

3 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Despite the growing importance of the role of knowledge in promoting innovation performance and maintaining competitive advantage in a highly competitive global environment, organizations face many difficulties in utilizing and developing the external knowledge flow infrastructure. Promoting organizational learning based on absorptive capacity theory and creating exploration and exploitation structures based on organizational ambidexterity theory can be an explanation to help organizations to solve these problems. This study aims to explain the effect of knowledge absorptive capacity in achieving competitive advantage and the mediating role of organizational ambidexterity in a study in export companies.
Methodology: The initial model was extracted from the literature and in the qualitative stage through in-depth interviews with experts, the final conceptual model was drawn. The research questionnaire, after confirming its reliability and validity, was distributed among managers and experts of Iranian export companies by random sampling method. The statistical population of the research were 570 top Iranian export companies. In the qualitative section, sampling was performed by theoretical sampling method and 11 managers of companies with more than 5 and 10 years of experience were selected. The field of activity of selected companies included: gas and petrochemical, steel, auto parts, pipes and fittings and food.
Findings: In the quantitative section, a sample of 78 companies was selected with the help of G*Power software. Qualitative data analysis was performed by ATLAS.ti and quantitative data with Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS). The results show that the absorptive capacity does not have a significant effect on the competitive advantage. Nevertheless, the effect of this variable on organizational ambidexterity and the effect of organizational ambidexterity on competitive advantage is significant. Therefore, it can be said that organizational ambidexterity has been a perfect mediator in the relationship between absorptive capacity and competitive advantage.
Originality/Value: The findings of this study provide a path for export companies in order to gain a competitive advantage. Companies can facilitate the flow of external knowledge into the organization by strengthening the ambidexterious organizational structures, creating learning environments and strengthening the capacity to absorb knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Absorptive capacity
 • Competitive advantage
 • Export companies
 • Organizational ambidexterity
 • Akbari, M. (2015). Investigating the effect of strategic leadership on competitive advantage with the mediating role of innovation ambidexterity. Iranian journal of trade studies, 19(74), 91-114. (In Persian). https://civilica.com/doc/1381609
 • Akbari, M., Emani, S., Mahmoodi, R., Abedi, H., & Toloe, A. H. (2017). Effects of network structure, knowledge stock and absorptive capacity on innovative performance of knowledge-based companies. Journal of innovation and value creation, 6(12), 1-20. (In Persian). http://journalie.ir/fa/Article/687
 • Ali, M., Kan, K. A. S., & Sarstedt, M. (2016). Direct and configurational paths of absorptive capacity and organizational innovation to successful organizational performance. Journal of business research, 69(11), 5317-5323.
 • Ali, M., & Park, K. (2016). The mediating role of an innovative culture in the relationship between absorptive capacity and technical and non-technical innovation. Journal of business research, 69(5), 1669-1675.
 • Ansari, R., Jafari, B. Z., & Karampoor, A. (2016). Structural modeling of absorptive capacity and innovation in knowledge based companies (Case study: development centers in azad university of Esfahan). Journal of innovation and value creation, 9(5), 47-61. (In Persian). http://journalie.ir/Article/336/FullText
 • Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.
 • Benner, M. J., & Tushman, M. L. (2003). Exploitation, exploration, and process management: the productivity dilemma revisited. Academy of management review, 28(2), 238-256.
 • Birkinshaw, J., Zimmermann, A., & Raisch, S. (2016). How do firms adapt to discontinuous change? Bridging the dynamic capabilities and ambidexterity perspectives. California management review, 58(4), 36-58.
 • Booshehri, A., Bagheri, A., Tabatabaeian, K., & Namvar, K. (2016). Role of absorptive capacity in ambidexterity (exploration and exploitatopn) improvement. Journal of technology development management, 4(1), 77-96. (In Persian). DOI: 22104/jtdm.2017.490
 • Carrión, G. C., Nitzl, C., & Roldán, J. L. (2017). Mediation analyses in partial least squares structural equation modeling: Guidelines and empirical examples. In Partial least squares path modeling: basic concepts, methodological issues and applications (pp. 173-195). Springer, Heidelberg. DOI: 1007/978-3-319-64069-3_8
 • Chai, K. H., Yap, C. M., & Wang, X. (2011). Network closure's impact on firms’ competitive advantage: the mediating roles of knowledge processes. Journal of engineering and technology management, 28(1-2), 2-22.
 • Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.
 • Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 35(1), 128-152. https://www.jstor.org/stable/2393553
 • Davari, A., & Rezazadeh, A. (2014). Structural equation modeling with PLS (first Ed.). Iranian Student Book Agency. (In Persian). https://www.gisoom.com/
 • Dranev, Y., Izosimova, A., & Meissner, D. (2020). Organizational ambidexterity and performance: assessment approaches and empirical evidence. Journal of the knowledge economy, 11, 676-691.
 • Duncan, R. B. (1976). The ambidextrous organization: designing dual structures for innovation. The management of organization, 1(1), 167-188.
 • Ebrahimpour, M., Akbari, M., & Jaijani, M. (2015). The effect of innovation ambidexterity on export knowledge and performance of new products in export markets. Journal of science & technology parks and incubators, 11(42) 1-10. (In Persian). https://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/20290
 • Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they?. Strategic management journal, 21(10‐11), 1105-1121.
 • Enkel, E., Heil, S., Hengstler, M., & Wirth, H. (2017). Exploratory and exploitative innovation: to what extent do the dimensions of individual level absorptive capacity contribute?. Technovation, 60, 29-38.
 • Fernhaber, S. A., & Patel, P. C. (2012). How do young firms manage product portfolio complexity? the role of absorptive capacity and ambidexterity. Strategic management journal, 33(13), 1516-1539.
 • Hosseini Nasab, S. E., Aghaei, M., & Rezaipour, M. (2010). Examining the relative advantage of Iran in the production and export of handwoven carpets (case study of Isfahan province). Spring economic research journal, 36, 255-283. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/178360
 • Gibson, C. B., & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of management journal, 47(2), 209-226.
 • Gürlek, M. (2021). Effects of high-performance work systems (HPWSs) on intellectual capital, organizational ambidexterity and knowledge absorptive capacity: evidence from the hotel industry. Journal of hospitality marketing & management, 30(1), 38-70.
 • Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications.
 • He, Z. L., & Wong, P. K. (2004). Exploration vs. exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis. Organization science, 15(4), 481-494.
 • Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. Computational statistics, 28, 565-580.
 • Hidalgo-Peñate, A., Padrón-Robaina, V., & Nieves, J. (2019). Knowledge as a driver of dynamic capabilities and learning outcomes. Journal of hospitality, leisure, sport & tourism education, 24, 143-154.
 • Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2005). Managing potential and realized absorptive capacity: how do organizational antecedents matter?. Academy of management journal, 48(6), 999-1015.
 • Kale, E., Aknar, A., & Başar, Ö. (2019). Absorptive capacity and firm performance: the mediating role of strategic agility. International journal of hospitality management, 78, 276-283.
 • Khan, Z., Lew, Y. K., & Marinova, S. (2019). Exploitative and exploratory innovations in emerging economies: the role of realized absorptive capacity and learning intent. International business review, 28(3), 499-512.
 • Khodadadi, S., Moradi, M., & Yakideh, K. (2018). Investigating the relationship between organizational ambidexterity and performance-related dimensions in banking industry (case study: Guilan bank branches). Industrial management journal, 10(1), 85-100. (In Persian). DOI: 22059/imj.2018.141514.1007005
 • Kim, L. (1998). Crisis construction and organizational learning: capability building in catching-up at Hyundai Motor. Organization science, 9(4), 506-521.
 • Kitapçi, H., & Çelik, V. (2014). The relationship between ambidexterity, organizational learning capacity and firm quality performance: an empirical study. Procedia-social and behavioral sciences, 109, 827-836.
 • Koryak, O., Lockett, A., Hayton, J., Nicolaou, N., & Mole, K. (2018). Disentangling the antecedents of ambidexterity: exploration and exploitation. Research policy, 47(2), 413-427.
 • Kurniawan, P., Hartati, W., Qodriah, S., & Badawi, B. (2020). From knowledge sharing to quality performance: the role of absorptive capacity, ambidexterity and innovation capability in creative industry. Management science letters, 10(2), 433-442.
 • Lee, Y., Cortes, A. F., Zhuang, Y., & Herrmann, P. (2021). Social capital and organizational ambidexterity: the moderating effect of absorptive capacity. International journal of emerging markets, 16(8), 1793-1812.
 • Li, D. Y., & Liu, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: evidence from China. Journal of business research, 67(1), 2793-2799.
 • Limaj, E., & Bernroider, E. W. (2019). The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs. Journal of business research, 94, 137-153.
 • Jiménez-Barrionuevo, M. M., García-Morales, V. J., & Molina, L. M. (2011). Validation of an instrument to measure absorptive capacity. Technovation, 31(5-6), 190-202.
 • Mahdi, O. R., Nassar, I. A., & Almsafir, M. K. (2019). Knowledge management processes and sustainable competitive advantage: an empirical examination in private universities. Journal of business research, 94, 320-334.
 • March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization science, 2(1), 71-87.
 • Masum, M., & Nowrozi, N. (2020). New product development through the pro-innovation culture and organizational ambidexterity (case study: sports equipment manufacturers). Journal of business management, 12(46), 226-251. (In Persian). http://noo.rs/STiSd
 • Minbaeva, D., Pedersen, T., Björkman, I., Fey, C. F., & Park, H. J. (2003). MNC knowledge transfer, subsidiary absorptive capacity, and HRM. Journal of international business studies, 34(6), 586-599.
 • Moradi, M., Ebrahimpour, M., & Mombeini, Y. (2014). Investigating the effect of behavioral integrity of senior management team and organizational ambivalence on performance. Studies of organizational behavior, 4(3), 61-95. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/352008
 • Momeni, M., & Mousavi, S. N. (2020). Investigating the effect of customer knowledge management on innovation capacity considering the mediation of knowledge absorptive capacity. Transformation management journal, 12(1), 145-168. (In Persian). DOI: 22067/pmt.v12i1.79379
 • Moradi, M., Ebrahimpour, M., & Mombeini, Y. (2014). Organizational ambidextreityas a new concept in knowledge based organizations. Journal of science & technology parks and incubators, 10(40) 18-27. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/145011/fa
 • Namvar, K., Bushehri, A., Tabaian, S., & Bagheri, A. (2020). Improving innovation performance through organizational ambidexterity approach and absorptive capacity management: evidence from Iran's defense industry. Journal of management improvement, 14(1), 149-171. (In Persian). DOI: 22034/jmi.2020.107251
 • Nieto, M., & Quevedo, P. (2005). Absorptive capacity, technological opportunity, knowledge spillovers, and innovative effort. Technovation, 25(10), 1141-1157.
 • Nitzl, C., Roldan, J. L., & Cepeda, G. (2016). Mediation analysis in partial least squares path modeling: helping researchers discuss more sophisticated models. Industrial management & data systems, 116(9), 1849-1864.
 • Nonaka, I., o Nonaka, I., Ikujiro, N., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation (Vol. 105). Oxford University Press, New York. https://books.google.com
 • Pangarso, A., Astuti, E. S., Raharjo, K., & Afrianty, T. W. (2020). The impact of absorptive capacity and innovation ambidexterity on sustainable competitive advantage: the case of Indonesian higher education. Entrepreneurship and sustainability issues, 7(3), 2436. https://pdfs.semanticscholar.org/7977/4fae5074fbd33f387bb0cc5130a82fd9ffb9.pdf
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of applied psychology, 88(5), 879-903.
 • Prieto, I. M., Revilla, E., & Rodríguez‐Prado, B. (2009). Managing the knowledge paradox in product development. Journal of knowledge management, 13(3), 157-170.
 • Ramazanian, M. R., Moradi, M., & Bossaghzadeh, N. (2013). Studying the effect of knowledge sharing and absorptive capacity on innovation capability. Public administration perspaective, 3(11), 91-111. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/207624/fa
 • Rasi, M., & Mohammadi Dolat-Abadi, H. (2021). Proposing a framework for identifying the competitive advantage of small and medium-sized manufacturing organizations under uncertainty conditions. Journal of decisions & operations research, 7(4), 515-529. (In Persian). DOI: 22105/dmor.2021.286940.1402
 • Hoseinzadeh Shahri, M., & Shahini, S. (2018). The impact of dynamic capability and innovation capability on competitive advantage. Journal of business administration researches10(19), 123-141. (In Persian). http://bar.yazd.ac.ir/article_1147.html?lang=en
 • Rothaermel, F. T., & Alexandre, M. T. (2009). Ambidexterity in technology sourcing: the moderating role of absorptive capacity. Organization science, 20(4), 759-780.
 • Rothaermel, F. T., & Thursby, M. (2005). University–incubator firm knowledge flows: assessing their impact on incubator firm performance. Research policy, 34(3), 305-320.
 • Sabouri, M. (2016). The importance of dynamic capabilities from the viewpoint of business leaders to success (Master Thesis, Shahroud University of Technology). (In Persian). https://elmnet.ir/article/11001707-91452/
 • Sadeghi, M., Movahedi Sobhani, F., & Rajabzade Ghatari, A. (2018). Explaining the role of mediating ambidextrous organizational culture in the relationship between knowledge absorptive capacity and organizational ambidexterity. Organizational culture management, 16(4), 871-898. (In Persian). DOI: 22059/jomc.2019.239239.1007309
 • Muhamad Safiih, L., & Azreen, N. (2016). Confirmatory factor analysis approach: a case study of mathematics students' achievement in TIMSS. Malaysian journal of mathematical sciences, 10, 41-51.
 • Sarkees, M., & Hulland, J. (2009). Innovation and efficiency: it is possible to have it all. Business horizons, 52(1), 45-55.
 • Eslami, Gh., Hasanzade, R., & Shahrabadi, M. (2020). Investigating the effect of knowledge absorption capacity on company performance through the mediating role of technology orientation. The first national conference on new approaches of management in interdisciplinary studies (pp. 1-16). Azadshahr Faculty of Humanities. (In Persian). https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1084311.html
 • Schuhbert, A. (2021). From knowledge-pools to activated networks: a conceptual approach to absorptive-capacities in a rural destination of Azerbaijan. Journal of information & knowledge management, 20(02), 2150019. https://doi.org/10.1142/S0219649221500192
 • Schweisfurth, T. G., & Raasch, C. (2018). Absorptive capacity for need knowledge: antecedents and effects for employee innovativeness. Research policy, 47(4), 687-699.
 • Seo, Y. W., Chae, S. W., & Lee, K. C. (2015). The impact of absorptive capacity, exploration, and exploitation on individual creativity: moderating effect of subjective well-being. Computers in human behavior, 42, 68-82.
 • Sheng, M. L. (2017). A dynamic capabilities-based framework of organizational sensemaking through combinative capabilities towards exploratory and exploitative product innovation in turbulent environments. Industrial marketing management, 65, 28-38.
 • Shirsavar, H. A., & Shirinpour, M. (2016). The effect of electronic customs administration on facilitating the export activities of export companies based in Giulan, Iran. Intellectual economics, 10(2), 114-121.
 • Solís-Molina, M., Hernández-Espallardo, M., & Rodríguez-Orejuela, A. (2018). Performance implications of organizational ambidexterity versus specialization in exploitation or exploration: the role of absorptive capacity. Journal of business research, 91, 181-194.
 • Sun, Q., Hou, R., & Hailekiros, G. S. (2021). Dual-network embeddedness, absorptive capacity, and enterprise innovation performance: evidence from the Chinese hi-tech manufacturing industry. International journal of manufacturing technology and management, 35(1), 69-88.
 • Teece, D., Peteraf, M., & Leih, S. (2016). Dynamic capabilities and organizational agility: risk, uncertainty, and strategy in the innovation economy. California management review, 58(4), 13-35.
 • Turner, N., Swart, J., & Maylor, H. (2013). Mechanisms for managing ambidexterity: a review and research agenda. International journal of management reviews, 15(3), 317-332.
 • Tushman, M. L., & O'Reilly III, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: managing evolutionary and revolutionary change. California management review, 38(4), 8-29.
 • Vahlne, J. E., & Jonsson, A. (2017). Ambidexterity as a dynamic capability in the globalization of the multinational business enterprise (MBE): case studies of AB Volvo and IKEA. International business review, 26(1), 57-70.
 • Vakili, Y., & shahriari, S. (2016). The effects of knowledge sharing on organizational ambidexterity: explanation of mediating role of absorptive capacity (case: Pharmaceutical companies). Journal of entrepreneurship development, 9(3), 573-591. (In Persian). DOI: 22059/jed.2016.60923
 • Vlačić, E., Dabić, M., Daim, T., & Vlajčić, D. (2019). Exploring the impact of the level of absorptive capacity in technology development firms. Technological forecasting and social change, 138, 166-177.
 • Volberda, H. W., Foss, N. J., & Lyles, M. A. (2010). Perspective—absorbing the concept of absorptive capacity: How to realize its potential in the organization field. Organization science, 21(4), 931-951.
 • Worren, N., Moore, K., & Cardona, P. (2002). Modularity, strategic flexibility, and firm performance: a study of the home appliance industry. Strategic management journal, 23(12), 1123-1140.
 • Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension. Academy of management review, 27(2), 185-203.