نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، تولید و عملیات، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

هدف: برای بهبود جایگاه رقابتی شرکت و مقابله با اختلالات و شکست‌ها، زنجیره تامین می‌بایست به‌سوی پادشکنندگی حرکت کند. بر این اساس، زنجیره تامین علاوه بر آمادگی مواجهه با اختلالات و پاسخ به آن، توان بازیابی شرایط قبل از اختلال را داشته و حتی شرایط بهتری را نیز ایجاد نماید. برای حرکت در این مسیر، لازم است تا تصمیم‌گیران جایگاه فعلی زنجیره تامین خود را به‌درستی شناخته و برای بهبود وضعیت پادشکنندگی آن تصمیمات درستی اتخاذ نمایند. برای همین منظور، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی سطح عملکرد پادشکنندگی در زنجیره تامین شرکت توزیع دارو پخش و تعیین اولویت بهبود مولفه‌های آن است.
روش‌شناسی پژوهش: جهت دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر قصد دارد با کاربست تکنیک دیمتل و روش تئوری گراف و رویکرد ماتریسی میزان عملکرد پادشکنندگی این سیستم زنجیره تامین را در حالت‌های بهینه، فعلی و کمینه مشخص نماید و درنهایت با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد، مولفه‌های پادشکنندگی زنجیره تامین شرکت توزیع دارو پخش را مورد تحلیل قرار داده و اولویت بهبود هر فاکتور را مشخص نماید.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده به ترتیب، ساختار زنجیره تامین، بهبود و بازیابی، یادگیری، انعطاف‌پذیری و نوآوری، در اولویت اول تا پنجم برای بهبود ساختار پادشکنندگی زنجیره تامین شرکت قرار دارند.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: پژوهش پیش‌رو سازمان‌ها را در ارزیابی سطح پادشکنندگی زنجیره تامین خود پشتیبانی نموده و منجر به تسهیل تصمیم‌گیری می‌گردد. روشی که در ادامه ارایه می‌شود، می‌تواند ماهیت پویای محیطی را برای مدیریت اختلالات زنجیره تامین ساده کرده و حتی امکان مقایسه زنجیره تامین‌های مختلف را به مدیران بدهد. ارزیابی و رصد مستمر سطح پادشکنندگی زنجیره تامین امکان ایجاد مزیت رقابتی برای دستیابی به سهم بازار بیشتر حتی در طول یک اختلال و یا اختلالات مستمر را فراهم‌ می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a model for assessing supply chain antifragility (case study: Darupakhsh Company)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mehdi Rahimian Asl 1
 • Mohammad Hassan Maleki 2

1 Department of Industrial Management - Production and Operations, Institute for Management and Planning Studies (Affiliated to presidency), Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper to evaluate the level of antifragility in the supply chain of a Daroopakhsh company. To improve the company's competitive position and confrontation to disruptions and breakdowns, the supply chain must move towards antifragility. Accordingly, the supply chain, in addition to being prepared to deal with and respond to disruptions, has the ability to recover pre-disruption conditions and create even better conditions. To move in this direction, it is necessary for decision makers to properly recognize the current position of their supply chain and make the right decisions to improve its dominance.
Methodology: To achieve this goal, the present study intends to determine the declining performance of this supply chain system in optimal, current and minimum conditions using Demetel technique, graph theory method and matrix approach. Finally, using the importance-performance analysis method, the components of supply chain are analyzed and prioritize the improvement of each factor.
Findings: Based on the results, respectively, supply chain structure, improvement and recovery, learning, flexibility and innovation are in the first to fifth priority to improve the dominance structure of the company's supply chain.
Originality/Value: This research supports organizations in assessing the level of sufficiency of their supply chain and facilitates decision making. The following approach can simplify the dynamic nature of the environment for managing supply chain disruptions and even allow managers to compare different supply chains. Continuous assessment and monitoring of the level of chain volatility enables the creation of a competitive advantage to achieve greater market share even during a disruption or ongoing disruptions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply chain management
 • Antifragility
 • DEMATEL technique
 • Graph theory and matrix approach
 • Performance importance analysis
 • Fuzzy approach
 • Ali, A., Mahfouz, A., & Arisha, A. (2017). Analysing supply chain resilience: integrating the constructs in a concept mapping framework via a systematic literature review. Supply chain management: an international journal, 22(1), 16-39.
 • Bendell, T. (2016). Building anti-fragile organisations: risk, opportunity and governance in a turbulent world. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315570426
 • Botjes, E. A., Mulder, H., & Nouwens, H. (2020). Defining antifragility and the application on organisation design (Master Thesis, Antwerp Management School). DOI: 5281/zenodo.3719389
 • Copeman, T., & Ivanova, K. (2018). On antifragility in technology ventureshttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3208447
 • dos Passos, D. S., Coelho, H., & Sarti, F. M. (2019). Measuring banks’ antifragility via fuzzy logic. International journal of computer and systems engineering, 13(7), 389-396.
 • Esmailpour, J., Aghabayk, K., Vajari, M. A., & De Gruyter, C. (2020). Importance–performance analysis (IPA) of bus service attributes: a case study in a developing country. Transportation research part a: policy and practice, 142, 129-150.
 • Ghasemi, A., & Alizadeh, M. (2017). Evaluating organizational antifragility via fuzzy logic, the case of an Iranian company producing banknotes and security paper. Operations research and decisions, 27(2), 21-43.
 • Ghasemi, A., Khoshsepehr, Z., & Fakhrpour, S. (2016). Provide a framework for measuring and evaluating the military invincibility of systems. International conference on management and accounting, Tehran, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/554109/
 • Größler, A. (2020). A managerial operationalization of antifragility and its consequences in supply chains. Systems research and behavioral science, 37(6), 896-905.
 • Ivanov, D. (2021). Introduction to supply chain resilience: management, modelling, technology. Springer Nature. https://books.google.com
 • Jain, V., & Raj, T. (2015). Evaluating the intensity of variables affecting flexibility in FMS by graph theory and matrix approach. International journal of industrial and systems engineering, 19(2), 137-154.
 • Jamali, G., Karimi Asl, E., Hashemkhani Zolfani, S., & Šaparauskas, J. (2017). Analysing larg supply chain management comoptitive strategies in Iranian cement industries. Economics and management, 20(3), 70-83. https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/26303
 • Johnson, J. & Gheorghe, A. V. (2013). Antifragility analysis and measurement framework for systems of systems. International journal of disaster risk science, 4(4), 159-168.
 • Kennon, D., Schutte, C. S., & Lutters, E. (2015). An alternative view to assessing antifragility in an organisation: a case study in a manufacturing SME. CIRP annals, 64(1), 177-180.
 • Khoshsepehr, Z., Fakhrpour, S. H., & Maleki, M. H. (2017). Promoting supply chain productivity with the use of the invincibility theory. The journal of productivity management, 11(2), 31-56.
 • Lemke, F., & Petersen, H. L. (2018). Supply chain risk management: advanced tools, models, and developments. In Managing reputational risks in supply chains (pp. 65-84). Springer. https://repository.vlerick.com/handle/20.500.12127/5853
 • Munoz, A., Todres, M., & Rook, L. (2021). Empowering organisations to gain from uncertainty: a conceptualisation of antifragility through leveraging organisational routines in uncertain environments. Australasian accounting, business and finance journal, 15(3), 23-42.
 • Platje, J. J. (2015). Sustainability and antifragility. Economic and environmental studies, 15(4(36)), 469-477.
 • Pournader, M., Kach, A., & Talluri, S. (2020). A review of the existing and emerging topics in the supply chain risk management literature. Decision sciences, 51(4), 867-919.
 • Ramezani, J., & Camarinha-Matos, L. M. (2020). Approaches for resilience and antifragility in collaborative business ecosystems. Technological forecasting and social change, 151, 119846. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119846
 • Ranjbar, R., Najafi, A., Mohammadi, A., Hamidi, N. (2019). Increasing the level of invincibility and reducing the cost of supply chain based on radio frequency identification technology. Industrial management, 13(46), 105-120. (In Persian). https://journals.iau.ir/article_663782.html
 • Rezapour, S., Farahani, R. Z., & Pourakbar, M. (2017). Resilient supply chain network design under competition: a case study. European journal of operational research, 259(3), 1017-1035.
 • Ruiz-Martin, C., López-Paredes, A., & Wainer, G. (2018). What we know and do not know about organizational resilience. International journal of production management and engineering, 6(1), 11-28.
 • Saad, Y. (2021). How to design antifragile public procurement systems?. https://www.researchgate.net/publication/348558928
 • Sumrit, D., & Anuntavoranich, P. (2013). Using DEMATEL method to analyze the causal relations on technological innovation capability evaluation factors in Thai technology-based firms. International transaction journal of engineering, management, & applied sciences & technologies, 4(2), 81-103.
 • Taleb, N. N. (2012). Anti-fragile: how to live in a world we don't understand (Vol. 3). London, UK: Allen Lane. https://www.amazon.com/-/es/Nassim-Nicholas-Taleb/dp/1846141567
 • Taleb, N. N. (2014). Antifragile: Things that gain from disorder (Vol. 3). Random House Trade Paperbacks. https://cmc.marmot.org/Record/.b42507212

 

 • Tordecilla, R. D., Juan, A. A., Montoya-Torres, J. R., Quintero-Araujo, C. L., & Panadero, J. (2021). Simulation-optimization methods for designing and assessing resilient supply chain networks under uncertainty scenarios: a review. Simulation modelling practice and theory, 106, 102166. https://doi.org/10.1016/j.simpat.2020.102166
 • Tukamuhabwa, B. R., Stevenson, M., Busby, J., & Zorzini, M. (2015). Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study. International journal of production research, 53(18), 5592-5623.
 • Uzunov, A. V., Nepal, S., & Chhetri, M. B. (2019). Proactive antifragility: a new paradigm for next-generation cyber defence at the edge. 2019 IEEE 5th international conference on collaboration and internet computing (CIC)(pp. 246-255). IEEE. DOI: 1109/CIC48465.2019.00039
 • Verhulsta, E. (2014). Applying systems and safety engineering principles for antifragility. Procedia computer science, 32, 842-849.
 • Zitzmann, I. (2014). How to cope with uncertainty in supply chains?-conceptual framework for agility, robustness, resilience, continuity and anti-fragility in supply chains. Proceedings of the Hamburg international conference of logistics (HICL) (pp. 361-377). Berlin: epubli GmbH. https://www.econstor.eu/handle/10419/209215
 • Zeng, F., Hou, C., Wu, S., Liu, X., Tong, Z., & Yu, S. (2007). Silver nanoparticles directly formed on natural macroporous matrix and their anti-microbial activities. Nanotechnology18(5), 055605. DOI: 1088/0957-4484/18/5/055605