نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بازرگانی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش ارائه مدلی برای تبیین کارکردهای دفتر مدیریت پروژه شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس وضعیت اهمیت-عملکرد این کارکردهاست.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ابزار گردآوری اطلاعات توصیفی (غیر آزمایشی) است. پس از مرور ادبیات نظری، 28 کارکرد اصلی طرح شهر دانش برای مدیریت پروژه‌هایش شناسایی شدند. پس از روایی محتوا و پایایی، پرسش‌نامه‌ای بین مدیران، مشاوران، مجریان و کارشناسان ارشد شهر دانش توزیع شد. بعد از سنجش روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی، داده‌ها با استفاده روش مدل‌سازی معادلات ساختاری، تحلیل شدند. سپس از روش بهترین-بدترین برای اولویت‌بندی ابعاد و زیر شاخص‌ها مدل استفاده شد. در ادامه عملکرد هر یک از ابعاد با نظرسنجی از خبرگان در دفتر مدیریت پروژه شهر دانش به دست آمد.  درنهایت با استفاده از ماتریس اهمیت- عملکرد کارکردهای دفتر مدیریت پروژه اولویت‌بندی شدند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، 7 کارکرد با 28 زیرکارکرد مدل مفهومی پژوهش را تبیین می‌کنند. همچنین بر اساس یافته‌های تحلیل اهمیت-عملکرد، طراحی و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه در قالب نمودارهای فرایندی، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها، فرمت‌های یکنواخت و قالب‌های استاندارد، شفافیت و وضوح اطلاعات ارائه شده در برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی پروژه، فراهم نمودن خدمات آموزشی در زمینه مفاهیم- فرایندها- روش‌ها و ابزارهای مدیریت پروژه، طراحی و توسعه و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پروژه در سازمان و مشارکت در ارزیابی عملکرد مدیران پروژه‌ها و تیم‌های مدیریت پروژه در اولویت اول بهبود قرار دارند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش برای اولویت بار مدل کارکردهای دفتر مدیریت پروژه برای سطح ایجاد یک مرکز نوآوری در کشور طراحی شد و نتایج مدل شناسایی شده برای شهر دانش می‌تواند راهنمای خوبی برای مدیریت پروژه‌های بزرگ‌ترین طرح توسعه‌ای دانشگاهی کشور و الگوی مناسبی برای سایر طرح‌های توسعه‌ای دانشگاهی باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating city of knowledge’s project management office functions using BWM and importance‐performance analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Rohollah Ghasemi 2
  • Hossein Toosi 3
  • Morteza Sheykhizadeh 2

1 Department of Business, Faculty of Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Management, Faculty of Management University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of Construction and Project Management, School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to provide a model to explain the functions of the Project Management Office (PMO) of City Knowledge (CK) and prioritize their functions based on the importance-performance status.
Methodology: The method of this research, In terms of purpose, is functional. In terms of data collection tools, it is descriptive (non-experimental). According to comprehensive literature review regarding to PMO functions, 28 main functions of the CK are identified. Questionnaires are designed and distributed among managers, consultants, facilitators and senior experts of City of Knowledge after content validity and reliability. The data are analyzed using structural equation modeling after measuring the construct validity by exploratory factor analysis. Then the best-worst method is used to prioritize the functions and sub-functions of the model. Then, the performance of each functions is obtained by conducting a survey of experts in the PMO of City of Knowledge. Finally, the functions of the PMO are prioritized using the importance‐performance analysis.
Findings: Based on the research findings, 7 functions with 28 sub-functions explain the conceptual model of the research. Also, based on the findings of  the importance‐performance analysis , design and documentation of project management system in the form of process diagrams, procedures and instructions, uniform formats and standard formats, transparency and clarity of information provided in project planning and organization, providing training services in the field of concepts Processes-Methods and tools of project management, design and development and deployment of project management information systems in the organization, participation in evaluating the performance of project managers, and project management teams are the first priority of improvemen.
Originality/Value: In this study, a model for assessing the prioritize of functions of the PMO to create an innovation center is presented. The proposed framework could be a good guideline for universities' policymakers to proceed with development projects and be a suitable model for others to benchmark development plans.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • City of knowledge
  • Project management office functions
  • Best-worst method
  • The importance‐performance analysis
  • University of Tehran
  • Tehran University of medical sciences
Afshar Najafi, B., & Shahabifard, H. R. (2016). Provide an integrated model for project portfolio selection and resource investment with the aim of maximizing current net worth and solving it by genetic algorithm. Industrial management studies, 14(42), 61-121. (In Persian). https://doi.org/10.22054/jims.2016.5708
Ahvenniemi, H., Huovila, A., Pinto-Seppä, I., & Airaksinen, M. (2017). What are the differences between sustainable and smart cities? Cities, 60, 234-245.
Akhavan, M., Mohammadlu, M. A., & Habibi, J. (2004). Critical causes of success and failure of information technology projects in the country. Industrial management studies, 2(6), 27-44. (In Persian). https://jims.atu.ac.ir/article_4364.html  
Allen, M. (2010). Corporate universities 2010: globalization and greater sophistication. The journal of international management studies, 5(1), 48-53.
Angell, R. J., Heffernan, T. W., & Megicks, P. (2008). Service quality in postgraduate education. Quality assurance in education, 16(3), 236-254.
Arbabi, H., Salehi-Taleshi, M. J., & Ghods, K. (2020). The role of project management office in developing knowledge management infrastructure. Engineering, construction and architectural management, 27(10), 3261-3287.
Ardito, L., Ferraris, A., Petruzzelli, A. M., Bresciani, S., & Del Giudice, M. (2019). The role of universities in the knowledge management of smart city projects. Technological forecasting and social change, 142, 312-321.
Aubry, M., Müller, R., Hobbs, B., & Blomquist, T. (2010). Project management offices in transition. International journal of project management, 28(8), 766-778.
Azzopardi, E., & Nash, R. (2013). A critical evaluation of importance–performance analysis. Tourism management, 35, 222-233.
Bredillet, C., Tywoniak, S., & Tootoonchy, M. (2018). Why and how do project management offices change? a structural analysis approach. International journal of project management, 36(5), 744-761.
Dai, C. X., & Wells, W. G. (2004). An exploration of project management office features and their relationship to project performance. International journal of project management, 22(7), 523-532.
Desouza, K. C., & Evaristo, J. R. (2006). Project management offices: a case of knowledge-based archetypes. International journal of information management, 26(5), 414-423.
Faraji, A., Rashidi, M., Tezangi, M. R., & Perera, S. (2021). Multihybrid dispute resolution framework for projects of downstream sector of petroleum industry. Journal of legal affairs and dispute resolution in engineering and construction, 13(4), 04521026. https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29LA.1943-4170.0000491
Ghasemi, R., Alidoosti, A., Hosnavi, R., & Norouzian Reykandeh, J. (2018). Identifying and prioritizing humanitarian supply chain practices to supply food before an earthquake. Industrial management journal, 10(1), 1-16. (In Persian). DOI: 10.22059/imj.2018.234645.1007246
Ismagilova, E., Hughes, L., Dwivedi, Y. K., & Raman, K. R. (2019). Smart cities: advances in research—an information systems perspective. International journal of information management, 47, 88-100.
Kloss, R. (2019). Adding value to project management–the magic triangle meets the “cultural” Iceberg. In Practical wisdom and diversity (pp. 205-218). Springer Gabler, Wiesbaden.
Kock, A., Schulz, B., Kopmann, J., & Gemünden, H. G. (2020). Project portfolio management information systems’ positive influence on performance–the importance of process maturity. International journal of project management, 38(4), 229-241.
Kog, F., & Yaman, H. (2016). A multi-agent systems-based contractor pre-qualification model. Engineering, construction and architectural management, 23(6), 709-726.
Kopmann, J., Kock, A., Killen, C. P., & Gemünden, H. G. (2017). The role of project portfolio management in fostering both deliberate and emergent strategy. International journal of project management, 35(4), 557-570.
Liang, F., Brunelli, M., & Rezaei, J. (2020). Consistency issues in the best worst method: measurements and thresholds. Omega, 96, 102175. https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.102175
Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. Journal of marketing, 41(1), 77-79.
Miković, R., Petrović, D., Mihić, M., Obradović, V., & Todorović, M. (2020). The integration of social capital and knowledge management–the key challenge for international development and cooperation projects of nonprofit organizations. International journal of project management, 38(8), 515-533.
Mohaghar, A., & Ghasemi, R. (2011). A conceptual model for cooperate strategy and supply chain performance by structural equation modeling a case study in the Iranian automotive industry. European journal of social sciences, 22(4), 519-530.
Mohaghar, A., & Ghasemi, R. (2020). Social responsibility in projects of city of knowledge university of Tehran and Tehran University of medical science plan [Presentation]. 3rd National Conference of Green University (health approach), University of Tehran, Tehran. (In Persian). https://greenuni.ut.ac.ir/
Mohaghar, A., Mahbanooei, B., Ghasemi, R. (2017). Knowledge city, entrepreneurship, green and smart University: a practical sample for ethnic oriented University (a case study: knowledge city plan in Tehran University and Tehran University of medical sciences) [Presentation]. 3rd National Conference of Green University (health approach), University of Tehran, Tehran. (In Persian). https://greenuni.ut.ac.ir/
Musarra, G., Bowen, K. T., Robson, M. J., & Spyropoulou, S. (2021). Partner-based opportunism, interface structure, and performance efficiency in upstream and downstream alliance activities contexts. Industrial Marketing management, 93, 76-89.
Park, S. H., & Kim, Y. S. (2018). An assessment of contract management capabilities for overseas construction projects. KSCE journal of civil engineering, 22(7), 2147-2158.
Pawłowski, K. (2009). The ‘fourth generation university’as a creator of the local and regional development. Higher education in Europe, 34(1), 51-64.
Pemsel, S., & Wiewiora, A. (2013). Project management office a knowledge broker in project-based organisations. International journal of project management, 31(1), 31-42.
Rendon, R. G. (2015). Benchmarking contract management process maturity: a case study of the US Navy. Benchmarking: an international journal, 22(7), 1481-1508.
Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.
Sarrab, M., Al-Shihi, H., Al-Khanjari, Z., & Bourdoucen, H. (2018). Development of mobile learning application based on consideration of human factors in Oman. Technology in society, 55, 183-198.
Silva, B. N., Khan, M., & Han, K. (2018). Towards sustainable smart cities: a review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities. Sustainable cities and society, 38, 697-713.
Silvius, G. (2021). The role of the project management office in sustainable project management. Procedia computer science, 181, 1066-1076.
Talebzadehhosseini, S., Garibay, I., Keathley-Herring, H., Al-Rawahi, Z. R. S., Garibay, O. O., & Woodell, J. K. (2021). Strategies to enhance university economic engagement: evidence from US universities. Studies in higher education, 46(6), 1112-1131.
Telenyk, S., Zharikov, E., & Rolik, O. (2017). Architecture and conceptual bases of cloud IT infrastructure management. In Advances in intelligent systems and computing (pp. 41-62). Springer, Cham.
Turner, J. R., & Simister, S. J. (2001). Project contract management and a theory of organization. International journal of project management, 19(8), 457-464.
Ulfat, L., Khosravani, F., & Jalali, R. (2010). Identifying and prioritizing project risk based on PMBOK standard using fuzzy approach (case study: non-level intersection construction projects in Bushehr province). Industrial management studies, 8(19), 147-163. (In Persian). https://jims.atu.ac.ir/article_4474.html  
University Public Relations. (2018). Transparency of the University of Tehran about the plan of the city of knowledge. (In Persian). https://news.ut.ac.ir/fa/news/5805
Wang, G. P., Wu, Z. Q., & Wang, T. (2016). Practice and innovation of engineering construction project management. Proceedings of the 22nd international conference on industrial engineering and engineering management 2015 (pp. 841-848). Atlantis Press, Paris.
Winter, M., & Szczepanek, T. (2008). Projects and programmes as value creation processes: A new perspective and some practical implications. International journal of project management, 26(1), 95-103.
Wissema, J. G. (2009). Towards the third generation university: Managing the university in transition. Edward Elgar Publishing.
Yang, J. (2017). Tendering. In Environmental management in mega construction projects (pp. 89-95). Springer, Singapore.
Yang, Y., Ng, S. T., Xu, F. J., & Skitmore, M. (2018). Towards sustainable and resilient high density cities through better integration of infrastructure networks. Sustainable cities and society, 42, 407-422.
Zhang, Y., Liu, S., Tan, J., Jiang, G., & Zhu, Q. (2018). Effects of risks on the performance of business process outsourcing projects: The moderating roles of knowledge management capabilities. International journal of project management, 36(4), 627-639.
Zuti, B., & Lukovics, M. (2014). Fourth generation universities and regional development [pdf]. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3117263