نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، و مدیر اجرایی طرح شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

2 پژوهشگر پسا دکتری مدیریت، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، و دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران.

3 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانش‌آموخته مدیریت زنجیره تأمین، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.

10.22105/dmor.2021.290728.1424

چکیده

هدف: هدف پژوهش ارائه مدلی برای تبیین کارکردهای دفتر مدیریت پروژه شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران و اولویت بندی آنها بر اساس وضعیت اهمیت-عملکرد این کارکردهاست.

روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ابزار گردآوری اطلاعات توصیفی (غیر آزمایشی) است. پس از مرور ادبیات نظری، 28 کارکرد اصلی طرح شهر دانش برای مدیریت پروژه‌هایش شناسایی شدند. پس از روایی محتوا و پایایی، پرسش‌نامه‌ای بین مدیران، مشاوران، مجریان و کارشناسان ارشد شهر دانش توزیع شد. بعد از سنجش روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی، داده‌ها با استفاده روش مدل‌سازی معادلات ساختاری، تحلیل شدند. سپس از روش بهترین-بدترین برای اولویت بندی ابعاد و زیر شاخص ها مدل استفاده شد. در ادامه عملکرد هر یک از ابعاد با نظرسنجی از خبرگان در دفتر مدیریت پروزه شهر دانش به دست امد. درنهایت با استفاده از ماتریس اهمیت- عملکرد کارکردهای دفتر مدیریت پروژه اولویت‌بندی شدند.

یافته‌ها: بر اساس یافته های پژوهش، 7 کارکرد با 28 زیرکارکرد مدل مفهومی پژوهش را تبیین می‌کنند. همچنین بر اساس یافته های تحلیل اهمیت-عملکرد، طراحی و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه در قالب نمودارهای فرایندی، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها، فرمت‌های یکنواخت و قالب‌های استاندارد، شفافیت و وضوح اطلاعات ارائه شده در برنامه‌ریزی و سازماندهی پروژه، فراهم نمودن خدمات آموزشی در زمینه مفاهیم- فرایندها- روش‌ها و ابزارهای مدیریت پروژه ، طراحی و توسعه و استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پروژه در سازمان و مشارکت در ارزیابی عملکرد مدیران پروژه‌ها و تیم‌های مدیریت پروژه در اولویت اول بهبود قرار دارند.

دانش‌افزایی: در این پژوهش برای اولویت با ر مدل کارکردهای دفتر مدیریت پروژه برای طح ایجاد یک مرکز نوآوری در کشور طراحی شد و نتایج مدل شناسایی شده برای شهر دانش می‌تواند راهنمای خوبی برای مدیریت پروژه‌های بزرگ‌ترین طرح توسعه‌ای دانشگاهی کشور و الگوی مناسبی برای سایر طرح‌های توسعه‌ای دانشگاهی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Evaluating City of Knowledge’s Project Management Office Functions: by Using BWM and Importance‐Performance Analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Rohollah Ghasemi 2
  • Hossein Toosi 3
  • Morteza Sheykhizadeh 4

1 Department of Business, Faculty of Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Postdoctoral Researcher in Management, Iran National Science Foundation, Ph.D. in Production and Operations Management, Faculty of Management University of Tehran,Tehran, Iran.

3 Asistant Professor, Construction and Project Management Department, School of Architecture, University of Tehran. Tehran, Iran.

4 M.Sc in Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective:The purpose of this study is to provide a model to explain the functions of the city of knowledge project (CKO) management office (PMO) and prioritize their functions based on the importance-performance status.

Methods:The method of this research, In terms of purpose, is functional. In terms of data collection tools, it is descriptive (non-experimental). According to comprehensive literature review regarding to PMO functions, 28 main functions of the CKO are identified. Questionnaires are designed and distributed among managers, consultants, facilitators and senior experts of City of Knowledge after content validity and reliability. The data are analyzed using structural equation modeling after measuring the construct validity by exploratory factor analysis. Then the best-worst method is used to prioritize the functions and sub-functions of the model. Then, the performance of each functions is obtained by conducting a survey of experts in the PMO of City of Knowledge. Finally, the functions of the PMO are prioritized using the importance‐performance analysis.

Results:Based on the research findings, 7 functions with 28 sub-functions explain the conceptual model of the research. Also, based on the findings of the importance‐performance analysis , design and documentation of project management system in the form of process diagrams, procedures and instructions, uniform formats and standard formats, transparency and clarity of information provided in project planning and organization, providing training services in the field of concepts Processes - Methods and tools of project management, design and development and deployment of project management information systems in the organization, participation in evaluating the performance of project managers, and project management teams are the first priority of improvement.

Contribution: in this study, a model for assessing the prioritize of functions of the PMO to create an innovation center is presented. The proposed framework could be a good guideline for universities' policymakers to proceed with development projects and be a suitable model for others to benchmark development plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City of Knowledge
  • Project Management Office Functions
  • Best-worst method
  • the importance‐performance analysis
  • University of Tehran
  • Tehran University of Medical Sciences