نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.296381.1451

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر طراحی مدل بهینه ­سازی شبکه تأمین حلقه بسته سبز در صنعت لبنیات دامداران با استفاده از برنامه ­ریزی آرمانی فازی است.
روش‌شناسی پژوهش: مقاله حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده ­ها و نحوه اجرای تحقیق مدل­سازی ریاضی با رویکرد
برنامه ­ریزی آرمانی فازی است و به بهینه­ سازی شبکه تأمین حلقه بسته سبز در صنعت دامداران پرداخته است. جامعه و نمونه آماری را 15 نفر از خبرگان صنایع لبنی دامداران که حداقل دارای ده سال سابقه اجرایی در این صنایع و ارزیابی شبکه تأمین رادارند، همچنین اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه شبکه تأمین حلقه بسته سبز تشکیل می‌دهند.
یافته ها: نتایج مدل­سازی و حل مدل عددی، اهمیت نقش بُعد مالی و در نظر گرفتن هم­زمان ابعاد زیست­ محیطی، مالی و اجتماعی در مدل ریاضی برای کسب مزیت رقابتی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز را در پی دارد. همچنین پارامترهای هزینه در عملکرد اقتصادی برنامه اصلی زنجیره تأمین تأثیر مثبتی دارد، اما با بررسی این پارامترها در تحلیل حساسیت باعث افت عملکرد تولید در ابعاد اجتماعی و
 زیست ­محیطی می­گردد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: دانش‌افزایی پژوهش از دیدگاه کاربردی می­تواند اطلاعات مهمی را برای تصمیم ­گیران، مدیران ارشد صنعت لبنیات کشور در خصوص بهینه ­سازی شبکه تأمین سبز و حفظ محیط­زیست فراهم آورد. جنبه نوآوری پژوهش حاضر طراحی مدل چهار هدفه، جهت کمینه­ سازی هزینه ­های اقتصادی؛ میزان انتشار گازهای آلاینده در سراسر شبکه زیست­ محیطی، میزان صدمات اجتماعی و حداکثر کردن درآمد کل حاصل از فروش محصولات در طول شبکه تأمین با استفاده از مدل­سازی ریاضی برنامه­ریزی آرمانی فازی است. مدل­سازی مسئله برنامه­ریزی آرمانی فازی در یک شبکه تأمین چند سطحی، چند دوره­ای و چند محصولی باهدف
کمینه ­سازی انحرافات نامطلوب هر یک از چهار آرمان از حد مطلوب انجام‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a fuzzy goal programming (FGP) model in green supply network closed loop (GSNCL)

نویسندگان [English]

  • Shahram Mokhlesabadi 1
  • Mohsen Hashemi Gohar 2

1 Department of Industrial Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.

2 Department of Accounting , Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University , Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this article is to design a GSNCL optimization in the dairy industry of Damdaran using FGP model.
Methodology: This article is applied in terms of purpose and in terms of data type and how to implement descriptive-survey research and dissertation modeling, with a FGP approach and has optimized the GSNCL in Damdaran industry. The society and the statistical sample consisted of 15 experts in the dairy industry of Damdaran, who have at least 10 years of executive experience in these industries and evaluation of supply network, as well as academic professors specializing in the field of GSNCL.
Findings: The results of modeling and solving the numerical model, the importance of the role of financial dimension and simultaneous consideration of the environmental, financial and social dimensions in the mathematical model to gain competitive advantage of the GSNCL. Also, cost parameters have a positive effect on the economic performance of the main supply chain program, but by examining these parameters in sensitivity analysis, it causes a decrease in production performance in social and environmental dimensions.
Originality/Value: Knowledge-enhancing research from an applied point of view can provide important information for decision makers, senior managers of dairy industry in the country about optimizing the GSNCL and maintaining the environment. The innovation aspect of the present study is to design a four-objective model to minimize economic costs, emissions of pollutant gases throughout the living network, the amount of social damages, and maximize the total revenue generated from the sale of products during the supply network using FGP. Modeling of FGP problem in a multilevel, multi-round and multi-product supply network has been carried out with the aim of minimizing undesirable deviations of each of the four ideals from the desired level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Network Closed Loop (GSNCL)
  • Minimization of deviations
  • Tivari method
  • Fuzzy logic
  • Fuzzy Goal Programming (FGP)
Afarin Mohammadzadeh, M., & Hasanzadeh, R. (2018). Identification and ranking of effective factors on the implementation of green supply chain management by Fuzzy TOPSIS and Fuzzy AHP in Electricity Industry. Journal of decisions and operations research, 3(3), 281-301. (In Persian). DOI: 10.22105/DMOR.2018.69514
Ahmad, F., Adhami, A. Y., & Smarandache, F. (2020). Modified neutrosophic fuzzy optimization model for optimal closed-loop supply chain management under uncertainty. Optimization theory based on neutrosophic and plithogenic sets (pp. 343-403). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819670-0.00015-9
Hajian, S., Afshar Kazemi, M. A., Seyed Hosseini, S. M.  & Toloie, A. (2019). Provide a multi-objective model for the closed-loop supply chain green location on the network routing and multi-product chnddvrhay perishable goods. Industrial management journal, 11(1), 83-110. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479660
Bhatia, M. S., Jakhar, S. K., Mangla, S. K., & Gangwani, K. K. (2020). Critical factors to environment management in a closed loop supply chain. Journal of cleaner production255, 120239. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120239
Baradaran, V. & Safari, Z. (2020). A two-objective location model for a closed loop supply chain network design under uncertainty conditions. Indusrtial management studies, 54(17), 223-262. (In Persian). DOI: 10.22054/jims.2018.21406.1743
Bashiri, M., & Sherafati, M. (2013). Advanced Bi-objective closed loop supply chain network design considering correlated criteria in fuzzy environment. Journal of industrial engineering research in production systems, 1(1), 25-36. (In Persian). https://ier.basu.ac.ir/article_494.html?lang=en
Behzadi, M., & Seifabrghy, M. (2018). Two-stage and robust stochastic optimization of closed-loop supply chain network under uncertainty. Journal of production and operations management, 9(2), 77-97. (In Persian). DOI: 10.22108/jpom.2017.92475
De, M., & Giri, B. C. (2020). Modelling a closed-loop supply chain with a heterogeneous fleet under carbon emission reduction policy. Transportation research part e: logistics and transportation review133, 101813. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.11.007
Feyzolahi, S., Soltanpanah, H., Faroghi, H. & Rahimzadeh, A. (2019). Development of a multi-objective and multi-period chain link supply network model under uncertainty conditions. Industrial management perspective, 32 (8), 61-96. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484335
Hosseini-Motlagh, S. M., Nouri-Harzvili, M., Johari, M., & Sarker, B. R. (2020). Coordinating economic incentives, customer service and pricing decisions in a competitive closed-loop supply chain. Journal of cleaner production255, 120241. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120241
Huang, L., Murong, L., & Wang, W. (2020). Green closed-loop supply chain network design considering cost control and CO2 emission. Modern supply chain research and applications, 2(1), 42-59. https://doi.org/10.1108/MSCRA-02-2019-0005
Kamal, M., Modibbo, U. M., AlArjani, A., & Ali, I. (2021). Neutrosophic fuzzy goal programming approach in selective maintenance allocation of system reliability. Complex & intelligent systems, 7(2), 1045-1059.
Koleyae, M., Azar, A. & Rajabzade Ghatari, A. (2019). Two-stage mathematical model configuration for green supply chain management. Organizational resources management researchs, 8(4), 111-130. (In Persian). https://ormr.modares.ac.ir/article-28-15641-fa.html
Khakbazan, E., Chaharsoghi, S., & Mokhatab Rafiei, F. (2018). Presenting an integrated value based supply chain model considering financial ratios in financial decisions. Modern research in decision making, 3(1), 113-136. (In Persian). http://journal.saim.ir/article_31248.html?lang=en
Kiani, S., & Samouei, P. (2020). Multi-objective dynamic recycling-routing-inventory for different pharmaceutical items with considering discount in a closed-loop supply chain. Journal of decisions and operations research, 5(3), 290-311. (In Persian). DOI: 10.22105/dmor.2020.237709.1170
Mohtashami, Z., Aghsami, A., & Jolai, F. (2020). A green closed loop supply chain design using queuing system for reducing environmental impact and energy consumption. Journal of cleaner production242, 118452. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118452
Mokhlesabadi, S., Kabaranzadeh Khadim, M., Aghajanikasehgar, H., & Movahedi, M. (2020). Designing a Fuzzy Goal Programming (FGP) model of Green Closed Loop Supply Network (GCLSN) direction integrating financial and operational flow. Financial engineering and exchange management, 11(45), 389-422. (In Persian). http://fej.iauctb.ac.ir/article_679099.html?lang=en
Mohammadi, A., Alem Tabriz, A., & Pishvaee, M. (2018). Designing green closed-loop supply chain network with financial decisions under uncertainty. Industrial management journal, 10(1), 61-84. (In Persian). DOI: 10.22059/imj.2018.240867.1007303
Manouchehri, S., Tajdin, A., & Shirazi, B. (2019). Robust integrated optimization for green closed loop supply chain. Journal of industrial management perspective, 9(3), 55-85. (In Persian). DOI: 10.52547/jimp.9.3.55
Peng, H., Shen, N., Liao, H., Xue, H., & Wang, Q. (2020). Uncertainty factors, methods, and solutions of closed-loop supply chain—a review for current situation and future prospects. Journal of cleaner production254, 120032. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120032
Parsaiyan, S., Amiri, M., Azimi, P., & Taghavifard, M. (2019). Designing a Green Closed-loop Supply Chain Simulation Model and Product Pricing in The Presence of a Competitor. Industrial management studies, 17(52), 153-202. DOI: 10.22054/jims.2018.34709.2125
Rahimi, M., Mahdavi, E., Seyed Esfehani, M.M., Fazlolah Tabar, H. & Nayeri, S. (2017). Closed-loop green supply chain network design considering product pricing and product life cycle. Industrial engineering and production management studies, 2(2), 16-46. (In Persian). https://civilica.com/doc/542851/
Rezaee, F., & Pilevari, N. (In Press). Mathematical model of sustainable multilevel supply chain with meta-heuristic algorithm approach (case study: ATMOSPHERE GROUP: industrial and manufacturing power plant). Journal of decisions and operations research. DOI: 10.22105/dmor.2021.270853.1310
Soltani Tehrani, M., Hasanpour, H. & Ramezani, S. (2016). Two-objective cost optimization model and carbon dioxide in the closed loop supply chain. Management research in Iran, 13(19), 169-190. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=272405
Tsaur, R. C., Chiu, C. L., & Huang, Y. Y. (2021). Fuzzy portfolio selection in COVID-19 spreading period using fuzzy goal programming model. Mathematics9(8), 835. https://doi.org/10.3390/math9080835
Yavari, M., & Zaker, H. (2020). Designing a resilient-green closed loop supply chain network for perishable products by considering disruption in both supply chain and power networks. Computers & chemical engineering134, 106680. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2019.106680
Zhang, Z., Liu, S., & Niu, B. (2020). Coordination mechanism of dual-channel closed-loop supply chains considering product quality and return. Journal of cleaner production248, 119273. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119273
Zhen, L., Huang, L., & Wang, W. (2019). Green and sustainable closed-loop supply chain network design under uncertainty. Journal of cleaner production227, 1195-1209. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.098