نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ویروس کووید-19 تهدید بزرگی برای سلامتی و ایمنی مردم در سراسر جهان است. یکی از مؤلفه‌های اساسی در مقابله با این تهدید جهانی، تصمیم‌گیری سریع و بجا برای کنترل همه‌گیری این بیماری است؛ بنابراین پیش‌بینی روند آینده این بیماری در جهان ازجمله پیش‌بینی افراد فوت‌شده می‌تواند برای سیاست‌گذاری، مدیریت و کنترل شیوع آن مفید باشد. ازاین‌رو به پیش‌بینی میزان مرگ‌ومیر ناشی از این ویروس با مدل‌های خاکستری در جهان پرداخته‌شده است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به بررسی روند پیش‌بینی میزان مرگ‌ومیر در جهان با استفاده از مدل‌های نظریه سیستم‌های خاکستری می‌پردازد. داده‌های پژوهش از سایت سازمان بهداشت جهانی جمع‌آوری‌شده و پیش‌بینی میزان افراد فوت‌شده در جهان به‌صورت ماهانه با پنج روش سیستم خاکستری GM(1,1)،GreyVerhulst،DGM(1,1)،NGBM(1,1) و F-NGBM(1,1) مدل‌سازی و پیش‌بینی‌شده است. به‌منظور ارزیابی خطای مدل‌ها، از معیارهای متداول ارزیابی خطا MAE، RMSE و MAPE استفاده شد.
یافته ها: با ارزیابی خطای مدل‌ها، پیش‌بینی مدل F-NGBM(1,1) در دسته مدل‌های عالی، مقادیر پیش‌بینی مدل GreyVerhulst جزو دسته پیش‌بینی‌های قابل‌قبول و بقیه مدل‌ها در دسته پیش‌بینی خوب قرار می‌گیرند. همچنین مدل (F-NGBM(1,1 با مقادیر خطایMAE, RMSE و MAPE به ترتیب 26989.54، 21533.94 و 7.21 مناسب‌ترین مدل نسبت به سایر روش‌های دیگر است. 250958 فوتی با پیش‌بینی مدل (F-NGBM(1,1 برای انتهای سال 2021 برآورد شده است که ممکن است مناسب‌ترین مقدار در بین روش‌های پیش‌بینی‌ها باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به عدم وجود داده‌های تاریخی و همچنین عدم قطعیت فراوان در داده‌های دسترس، نیاز است از رویکردهای مواجهه با عدم قطعیت همچون نظریه سیستم خاکستری در پیش‌بینی میزان مرگ‌ومیر این بیماری استفاده شود. ازاین‌رو در این پژوهش برخلاف پژوهش‌های انجام‌شده با مدل‌های مختلف پیش‌بینی خاکستری به برآورد میزان مرگ‌و‌میر پرداخته که به نسبت روش‌های موجود، داده‌های نسبتاً کمتری نیاز داشته و خطای مدل هم بسیار پایین‌تر است. همچنین این پژوهش برای میزان مرگ‌ومیر در کل دنیا انجام‌شده است و جامعیت بیشتری برای اقدامات یکپارچه جهانی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting Covid-19 virus mortality in the world by using grey system models

نویسندگان [English]

  • davood darvishi
  • Mostafa Nori joybari
  • parvin babaei

Department of Mathematics, Payame Noor University, P.O. Box 19395-3697, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Covid-19 virus is a major threat to the health and safety of people around the world. One of the key components in dealing with this global threat is rapid and timely decision-making to control the epidemic of the disease, so predicting the future trend of this disease in the world, including predicting deaths, can be useful for policy-making, management and control of its prevalence. Therefore, the mortality rate caused by this virus has been predicted with grey models in the world.
Methodology: This study examines the process of predicting mortality rates in the world using the theory of grey systems models. Research data were collected from the World Health Organization website and predicted the number of deaths in the world on a monthly basis by five methods: GM (1, 1), Verhulst Grey, DGM (1, 1), NGBM (1, 1) and FNGBM(1, 1). In order to evaluate the error of the models, the common error evaluation criteria MAE, RMSE and MAPE were used.
Findings: By evaluating the model error, the prediction of the F-NGBM model (1, 1) in the category of excellent models, the prediction values of the GreyVerhulst model are in the category of acceptable predictions and the rest of the models are in the category of good predictions. Also, the F-NGBM (1, 1) model with MAE, RMSE and MAPE error values of 26989.54, 21533.94 and 7.21, respectively, is the most suitable model compared to the other methods. An estimated 250,958 deaths are estimated by the F-NGBM (1.1) model by the end of 2021, which may be the most appropriate value among forecasting methods.
Originality/Value: Due to the lack of historical data and also a lot of uncertainty in the available data, it is necessary to use approaches to dealing with uncertainty such as the grey system theory in predicting the mortality rate of this disease. Various grey predictions estimate the mortality rate, which requires relatively less data than existing methods, and the model error is much lower. The study also looked at the worldwide mortality rate and will be more comprehensive on integrated global action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data analysis
  • Covid-19 virus
  • Grey system
  • Grey prediction
  • Time series
Aghdaee, E., & Husseinzadeh Kashan, A. (2018). An approach based on Leagues Championship Algorithm (LCA) and Kalman Filter for multi-objective project scheduling problem and predicting the time progress. Journal of decisions and operations research3(2), 99-113. DOI: 10.22105/dmor.2018.65519
Bilgil, H. (2021). New grey forecasting model with its application and computer code. AIMS mathematics6(2), 1497-1514.
Box, G. E., & Pierce, D. A. (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. Journal of the American statistical association65(332), 1509-1526.
Carmona-Benítez, R. B., & Nieto, M. R. (2020). SARIMA damp trend grey forecasting model for airline industry. Journal of air transport management82, 101736. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2019.101736
Chen, C. I. (2008). Application of the novel nonlinear grey Bernoulli model for forecasting unemployment rate. Chaos, solitons & fractals37(1), 278-287. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2006.08.024
Darvishi Salookolaei, D., Liu, S., & Babaei, P. (2017). Application of grey system theory in rainfall estimation. Control and optimization in applied mathematics2(2), 15-32. (In Persian). http://mathco.journals.pnu.ac.ir/article_5727.html
Darvishi Salookolaei, D., Babaei, P., & Heydari Gorji, S. (2019). Prediction of renewable energy production using grey systems theory. International journal of nonlinear analysis and applications10(Special Issue (nonlinear analysis in engineering and sciences)), 39-51. DOI: 10.22075/ijnaa.2019.4395
 Ding, S., Xu, N., Ye, J., Zhou, W., & Zhang, X. (2020). Estimating Chinese energy-related CO2 emissions by employing a novel discrete grey prediction model. Journal of cleaner production259, 120793. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120793
Eberhart, R., & Kennedy, J. (1995, October). A new optimizer using particle swarm theory. MHS'95. Proceedings of the sixth international symposium on micro machine and human science (pp. 39-43). IEEE. DOI: 10.1109/MHS.1995.494215
Eyo, I., Eyoh, J., & Umoh, U. (2021). On the prediction of COVID-19 time series: an intuitionistic fuzzy logic approach. Journal of fuzzy extension and application2(2), DOI: 171-190. 10.22105/jfea.2021.263890.1070
Huang, Y. L., & Lee, Y. H. (2011). Accurately forecasting model for the stochastic volatility data in tourism demand. Modern economy2(05), 823-829. DOI: 10.4236/me.2011.25091
Ju-long, D. (1980). Study on fuzzy decision-making systems. Retrieved from https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-HZLG1980S2010.htm
Julong, D. (1989). Introduction to grey system theory. The Journal of grey system1(1), 1-24. http://www.researchinformation.co.uk/grey/IntroGreySysTheory.pdf
Khan, I. U., Aslam, N., Aljabri, M., Aljameel, S. S., Kamaleldin, M. M. A., Alshamrani, F. M., & Chrouf, S. M. (2021). Computational intelligence-based model for mortality rate prediction in covid-19 patients. International journal of environmental research and public health18(12), 6429. https://doi.org/10.3390/ijerph18126429
Kırbaş, İ., Sözen, A., Tuncer, A. D., & Kazancıoğlu, F. Ş. (2020). Comparative analysis and forecasting of COVID-19 cases in various European countries with ARIMA, NARNN and LSTM approaches. Chaos, solitons & fractals138, 110015. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110015
Kuniya, T. (2020). Prediction of the epidemic peak of coronavirus disease in Japan. Journal of clinical medicine9(3), 789. https://doi.org/10.3390/jcm9030789
Lewis, C. D. (1982). Industrial and business forecasting methods: a practical guide to exponential smoothing and curve fitting. Butterworth-Heinemann.
Liu, L., Chen, Y., & Wu, L. (2020). Forecasting confirmed cases, deaths, and recoveries from COVID-19 in China during the early stage. Mathematical problems in engineering. https://doi.org/10.1155/2020/1405764
Liu, S., & Forrest, J. Y. L. (2010). Grey systems: theory and applications. Springer Science & Business Media.
Liu, S., Yang, Y., & Forrest, J. (2017). Grey data analysis. Springer Singapore, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-1841-1
Lixia, Z., Hong, T., & Miao, H. (2019). Grey system analysis in the field of medicine and health. Grey systems: theory and application, 9(2), 251-258. https://doi.org/10.1108/GS-11-2018-0054
Lu, J., Xie, W., Zhou, H., & Zhang, A. (2016). An optimized nonlinear grey Bernoulli model and its applications. Neurocomputing177, 206-214. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.11.032
Niksirat, M., & Nasseri, S. H. (2020). Forecasting of the number of cases and deaths due to corona disease using neuro-fuzzy networks. Journal of decisions and operations research5(4), 414-425. (In Persian). DOI: 10.22105/dmor.2020.236967.1164
Pao, H. T., Fu, H. C., & Tseng, C. L. (2012). Forecasting of CO2 emissions, energy consumption and economic growth in China using an improved grey model. Energy40(1), 400-409. https://doi.org/10.1016/j.energy.2012.01.037
Pourhomayoun, M., & Shakibi, M. (2021). Predicting mortality risk in patients with COVID-19 using machine learning to help medical decision-making. Smart health20, 100178. https://doi.org/10.1016/j.smhl.2020.100178
Pourhosaingholi, M. A., Mehrabi, Y., Alani-Majd, H., & Yavari, P. (2006). Using latent variables in logistic regression model to eliminate the effect of multicolinearity in analysis of factors associated with breast cancer. Iran journal epidemiol, 1(3-4), 41-50. (In Persian). https://irje.tums.ac.ir/article-1-196-fa.html
Rath, S., Tripathy, A., & Tripathy, A. R. (2020). Prediction of new active cases of coronavirus disease (COVID-19) pandemic using multiple linear regression model. Diabetes & metabolic syndrome: clinical research & reviews14(5), 1467-1474. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.07.045
Satpathy, S., Mangla, M., Sharma, N., Deshmukh, H., & Mohanty, S. (2021). Predicting mortality rate and associated risks in COVID-19 patients. Spatial information research, 29, 455–464. https://doi.org/10.1007/s41324-021-00379-5
Shirouyehzad, H., Jouzdani, J., & Khodadadi Karimvand, M. (2020). Fight against COVID-19: a global efficiency evaluation based on contagion control and medical treatment. Journal of applied research on industrial engineering7(2), 109-120. DOI: 10.22105/jarie.2020.225087.1146
Tsai, S. B., Xue, Y., Zhang, J., Chen, Q., Liu, Y., Zhou, J., & Dong, W. (2017). Models for forecasting growth trends in renewable energy. Renewable and sustainable energy reviews77, 1169-1178. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.06.001
Velásquez, R. M. A., & Lara, J. V. M. (2020). Forecast and evaluation of COVID-19 spreading in USA with reduced-space Gaussian process regression. Chaos, solitons & fractals136, 109924. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109924
Wang, C. N., & Phan, V. T. (2014). An improvement the accuracy of grey forecasting model for cargo throughput in international commercial ports of Kaohsiung. International journal of business and economics research3(1), 1-5. DOI: 10.11648/j.ijber.20140301.11
Wen, K. L., & Huang, Y. F. (2004, October). The development of grey Verhulst toolbox and the analysis of population saturation state in Taiwan-Fukien. 2004 IEEE international conference on systems, man and cybernetics (IEEE Cat. No. 04CH37583) (Vol. 6, pp. 5007-5012). IEEE. DOI: 10.1109/ICSMC.2004.1400986
World Health Organization (WHO). (n.d.). WHO statement regarding cluster of pneumonia cases in Wuhan, China. Beijing. Retrieved October 09, 2020, from https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-ofpneumonia-cases-in-wuhan-china
National Health Commission (NHC). (n.d.). Coronavirus death toll. Retrieved October 09, 2020, from Retrieved from https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-toll/
Xie, N. M., & Liu, S. F. (2009). Discrete grey forecasting model and its optimization. Applied mathematical modelling33(2), 1173-1186. https://doi.org/10.1016/j.apm.2008.01.011
Yang, X., Zou, J., Kong, D., & Jiang, G. (2018). The analysis of GM (1, 1) grey model to predict the incidence trend of typhoid and paratyphoid fevers in Wuhan City, China. Medicine97(34). DOI: 10.1097/MD.0000000000011787
Zhang, G. P. (2003). Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model. Neurocomputing50, 159-175. https://doi.org/10.1016/S0925-2312(01)00702-0
Zhao, Y. F., Shou, M. H., & Wang, Z. X. (2020). Prediction of the number of patients infected with COVID-19 based on rolling grey Verhulst models. International journal of environmental research and public health17(12), 4582. https://doi.org/10.3390/ijerph17124582
Zhou, J., Fang, R., Li, Y., Zhang, Y., & Peng, B. (2009). Parameter optimization of nonlinear grey Bernoulli model using particle swarm optimization. Applied mathematics and computation207(2), 292-299. https://doi.org/10.1016/j.amc.2008.10.045
Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., ... & Tan, W. (2020). A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. New England journal of medicine. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017