نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه زند شیراز، شیراز، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران.

10.22105/dmor.2021.278121.1341

چکیده

هدف: در این مقاله مدل‌های هزینه و درآمد برای ارزیابی پروژه‌های عمرانی راه و شهرسازی شهر شیراز با استفاده از تکنیک‌های DEA و DEA-R پیشنهاد می‌شود. امروزه در برخی از پروژه‌ها با داده‌های قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل مواجه هستیم که در این مقاله مدل‌های کارایی هزینه و درآمد با شاخص‌های قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل پیشنهادشده است.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش مدل کارایی هزینه و درآمد با شاخص‌های قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل در DEA و DEA-R ارائه‌شده است، همچنین با سنجش کارایی هزینه و درآمد با شاخص‌های قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل به مقایسه نتایج بین این دو مدل پرداخته‌شده است.
یافته ها: با مقایسه نتایج میان مدل‌های کارایی هزینه و درآمد با شاخص‌های قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل در DEA و DEA-R این نتیجه حاصل شد که امکان مقایسه منطقی بین آن‌ها وجود ندارد، اما مدل‌های پیشنهادی به‌منظور این‌که از نسبت‌های ورودی به خروجی استفاده می‌کنند می‌توانند حائز اهمیت باشد. در برخی از واحدهای تصمیم‌گیرنده ممکن است، رفتار مشابه ای در DEA و DEA-R وجود داشته باشد اما ملاکی برای مقایسه کلی نمی‌باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله مدلی جهت سنجش کارایی هزینه و درآمد با شاخص‌های قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل ارائه شد که می‌تواند مقدمه‌ای برای ارائه مدل‌های بیشتر برای سنجش کارایی هزینه و درآمد تحت شرایط واقعی باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Calculate of cost and revenue efficiency in projects with controllable and uncontrollable indicators in DEA and DEA-R: a (case study of Shiraz road construction projects)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Jamasb Ghalati 1
  • Mohammadreza Mozaffari 2
  • Kazem Etemad 3

1 Department of Industrial Engineering, Zand University of Shiraz, Shiraz, Iran.

2 Department of Mathematical, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

3 Department of Industrial Engineering, Zand Non-Profit University of Shiraz, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study was carried out to propose cost and revenue models for evaluating road and urban construction and development projects in Shiraz (Iran) using Data Envelopment Analysis (DEA) and DEA based ratio data, (DEA-R) techniques. Today, we are encountering controllable and uncontrollable data in some projects. In this research, cost and revenue efficiency models were proposed considering controllable and uncontrollable indicators.
Methodology: In this research, cost and revenue efficiency model with controllable and uncontrollable indicators in DEA and DEA-R is presented, also by measuring cost and revenue efficiency with controllable and uncontrollable indicators to compare the results between these two models Been paid.
Findings: By comparing the results between cost and revenue efficiency models with controllable and uncontrollable indicators in DEA and DEA-R, it was concluded that it is not possible to make a logical comparison between them. But the proposed models can be important in order to use the input to output ratios. In some decision-making units, similar behavior may be present in DEA and DEA-R, but it is not a criterion for general comparison.
Originality/Value: In this paper, a model for measuring cost and revenue efficiency with controllable and uncontrollable indicators was presented, which can be an introduction to provide more models for measuring cost and revenue efficiency under real conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: DEA
  • DEA-R
  • Cost efficiency
  • Revenue efficiency
  • Project
Chavoshi, S. F., Mahmoud Zadeh, M., & Gholam Abri, A. (2019). Evaluation of e-commerce efficiency in Iranian provinces with data envelopment analysis approach. Quarterly journal of economic research and policy, 27(89), 268-233. (In Persian). https://www.sid.ir/FA/JOURNAL/ViewPaper.aspx?id=532552
Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2006). Introduction to data envelopment analysis and its uses: with DEA-solver software and references. Springer Science & Business Media. DOI:10.1007/0-387-29122-9
Despić, O., Despić, M., & Paradi, J. C. (2007). DEA-R: ratio-based comparative efficiency model, its mathematical relation to DEA and its use in applications. Journal of productivity analysis28(1), 33-44. https://doi.org/10.1007/s11123-007-0050-x
Emami Meybodi, A. (2005). Principles of measuring applied scientific efficiency and productivity. Publications of the institute of business studies and research, Tehran, second edition. http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18464709
Gilak Hakim Abadi, M. T., Asna Ashari, A., & Ahmadpour, H. (2016). Investigating the efficiency of commercial banks in Iran: a case study of Bank Saderat Mazandaran. Journal of economic research, 5(3), 127-156. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=51303
Golpîra, H. (2013). Estimating duration of projects manual tasks using MODAPTS plus method. International journal of research in industrial engineering2(1), 12-19.
Jaferi, F., Sajadi, S. M., Alinaghian, M., & Beyranvand, M. (2014). Investigation of project risk management in project-based organizations using the PMBOK Guideline case study: national gas company of lorestan province. Journal of applied research on industrial engineering1(2), 50-58.
Kafi, F. (2010). Identify and analyze the requirements of project-based organizations (Master Thesis, Tarbiat Modares University). (In Persian).https://elmnet.ir
Kalantari, N., Mohammadi Pour, R., Seyedi, M., Shiri, & Azizkhani, M. (2018). Evaluating the performance of the country's gas refineries in the fifth development plan with an efficiency approach and data envelopment analysis. Journal of energy economics studies, 14(57). (In Persian). http://iiesj.ir/article-1-923-fa.html
Kamarudin, F., Sufian, F., Nassir, A. M., Anwar, N. A. M., & Hussain, H. I. (2019). Bank efficiency in Malaysia a DEA approach. Journal of central banking theory and practice8(1), 133-162. http://hdl.handle.net/10419/217668
Kayedpour, F., Sayadmanesh, SH., Salmani, Y., & Sadeghi, Z. (2020). Measure the effiviency and productivity of cement companies in Tehran stock exchange by data envelopment analysis and malmquist productivity index in gray environment. Innovation management and operational strategies, 1(4), 363-382. (In Persian). http://www.journal-imos.ir/article_127880.html
Liu, W. B., Zhang, D. Q., Meng, W., Li, X. X., & Xu, F. (2011). A study of DEA models without explicit inputs. Omega39(5), 472-480. https://doi.org/10.1016/j.omega.2010.10.005
Mozaffari, M. R., Kamyab, P., Jablonsky, J., & Gerami, J. (2014). Cost and revenue efficiency in DEA-R models. Computers & industrial engineering78, 188-194. https://doi.org/10.1016/j.cie.2014.10.001
Mozaffari, M. R., Dadkhah, F., Jablonsky, J., & Wanke, P. F. (2020). Finding efficient surfaces in DEA-R models. Applied mathematics and computation386, 125497. https://doi.org/10.1016/j.amc.2020.125497
Mozaffari, M. R., Ostovan, S., & Fernandes Wanke, P. (2020). A hybrid genetic algorithm-ratio DEA approach for assessing sustainable efficiency in two-echelon supply chains. Sustainability12(19), 8075. https://doi.org/10.3390/su12198075
Naderi Pour, M. (2011). Project management and application project planning and control. Kohsar Publishing. (In Persian). https://www.adinehbook.com/gp/product/9647652582
Nguyen, P. H., & Pham, D. T. B. (2020). The cost efficiency of Vietnamese banks–the difference between DEA and SFA. Journal of economics and development, 22(2), 209-227. https://doi.org/10.1108/JED-12-2019-0075
Rahimi, R. (2020). Envelopment analysis of inverse data based on cost-effectiveness of the study: national Iranian gas company. The first scientific conference on industrial management and engineering. (In Persian). https://civilica.com/doc/1044209/       
Rahimi, Z., & Najafi, E. (2019). Measuring the efficiency and ranking of national projects in the construction industry using data envelopment analysis and TOPSIS techniques and comparing the results (case study, abadrahan pars company projects from 1393 to 1397). International conference on industrial management and engineering strategies and challenges. (In Persian). https://civilica.com/doc/903466/     
Sakthidharan, V., & Sivaraman, S. (2018). Impact of operating cost components on airline efficiency in India: a DEA approach. Asia pacific management review23(4), 258-267. https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2017.12.001
Torres-Samuel, M., Vásquez, C. L., Luna, M., Bucci, N., Viloria, A., Crissien, T., & Manosalva, J. (2020). Performance of education and research in Latin American countries through data envelopment analysis (DEA). Procedia computer science170, 1023-1028. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.079
Soleimani-Chamkhorami, K., & Ghobadi, S. (2021). Cost-efficiency under inter-temporal dependence. Annals of operations research, 302, 289–312. https://doi.org/10.1007/s10479-021-03989-2
Tohidnia, S., & Tohidi, G. (2019). Measuring productivity change in DEA-R: a ratio-based profit efficiency model. Journal of the operational research society70(9), 1511-1521. https://doi.org/10.1080/01605682.2018.1506561
Telles, E. S., Lacerda, D. P., Morandi, M. I. W. M., & Piran, F. A. S. (2020). Drum-buffer-rope in an engineering-to-order system: an analysis of an aerospace manufacturer using data envelopment analysis (DEA). International journal of production economics222, 107500. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.09.021
Vafadar Asghari, M., Kord, B., & Salar Zehi, H. (2014). Evaluation of relative efficiency of Mehr housing projects using data envelopment analysis (DEA) technique; (Study of cities with more than 25,000 people in Sistan and Baluchestan province). Economics and urban management, 2(5). (In Persian). http://ensani.ir/fa
Vali Zadeh Palang Saraei, F. (2020). A new approach to supplier selection: interval ranking of DEA whit double frontires. Innovation management of operational strategies, 1(1), 17-37. (In Persian). http://www.journal-imos.ir/article_120959.html
Wei, C. K., Chen, L. C., Li, R. K., & Tsai, C. H. (2011). Using the DEA-R model in the hospital industry to study the pseudo-inefficiency problem. Expert systems with applications38(3), 2172-2176. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.08.003
Wei, C. K., Chen, L. C., Li, R. K., & Tsai, C. H. (2011). A study of developing an input-oriented ratio-based comparative efficiency model. Expert systems with applications38(3), 2473-2477. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.08.036
Wei, C. K., Chen, L. C., Li, R. K., & Tsai, C. H. (2011). Exploration of efficiency underestimation of CCR model: Based on medical sectors with DEA-R model. Expert systems with applications38(4), 3155-3160. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.08.108
Worthington, A. C., & Hurley, E. V. (2002). Cost efficiency in Australian general insurers: a non-parametric approach. The British accounting review34(2), 89-108. https://doi.org/10.1006/bare.2002.0185
Zha, Y., Liang, N., Wu, M., & Bian, Y. (2016). Efficiency evaluation of banks in China: a dynamic two-stage slacks-based measure approach. Omega60, 60-72. https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.12.008