نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22105/dmor.2021.286940.1402

چکیده

سازمان‌های کوچک و متوسط در بخش تولید و خدمات غالباً با رقابت شدیدی روبرو هستند. در نتیجه این رقابت تعداد سازمان‌های کوچک و متوسطی که در بازار می‌توانند دوام بیاورند و به توسعه کسب و کار خود بپردازند رو به کاهش است. لذا هدف اساسی مدیریت استراتژیک در این‌گونه سازمان‌‌‌ها شناسایی قابلیت‌‌‌ها و شایستگی‌هایی است که بتواند توان رقابتی این سازمان‌‌‌ها را بیفزاید و مزیت‌‌‌های رقابتی آن‌ها را برای دوام در بازار تعیین کند. ازآنجایی‌که شایستگی محوری منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می‌شود، بنابراین لازم است تا شایستگی‌های محوری سازمان‌هایی کوچک و متوسط در بخش تولیدی که زمینه تحقیق این مقاله است شناسایی و اولویت‌بندی شود. بدین منظور این مقاله به ارائه چارچوبی جهت شناسایی شایستگی‌های محوری و متعاقباً مزیت رقابتی سازمان‌های کوچک و متوسط تولیدی در شرایط عدم قطعیت فازی می‌پردازد. در این راستا ابتدا برخی از مهم‌ترین شایستگی‌های محوری سازمان‌ها که در ادبیات تحقیق به آن توجه بیشتری شده است استخراج‌ می‌شود و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی توسعه‌یافته گروهی اقدام به اولویت‌بندی آن‌ها می‌شود. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است و جامعه آماری نیز 12 نفر از مدیران سازمان‌های کوچک و متوسط تولیدی می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند مدیران سازمان‌های کوچک و متوسط تولیدی را در فرآیندهای تصمیم‌گیری به‌خصوص درزمینهٔ مدیریت استراتژیک جهت تعیین مزیت رقابتی یاری نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شایستگی‌های محوری خدمات مشتری و تبلیغات به عنوان "مزیت رقابتی" در سازمان‌های کوچک و متوسط تولیدی تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proposing a framework for identifying the competitive advantage of small and medium-sized manufacturing organizations under uncertainty conditions

نویسندگان [English]

  • Mahsima Rasi
  • Hossein Mohammadi Dolat-Abadi

School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Small and medium-sized organizations often face intense competition in the manufacturing and services sectors. As a result of this competition, the number of small and medium-sized organizations in the market which can survive and grow their business is declining in the recent years. Therefore, the main goal of strategic management in such organizations is to identify capabilities and competencies that can increase the competitiveness of them and determine their competitive advantages for market sustainability. Since core competencies lead to competitive advantage for the organization, it is necessary to identify and prioritize the core competencies of small and medium organizations in the manufacturing sector that is the subject of this article. To this end, this paper provides a framework for identifying the core competencies and consequently the competitive advantage of small and medium-sized manufacturing organizations in conditions of fuzzy uncertainty. In this regard, first, some of the most important core competencies of organizations that have received more attention in the research literature are extracted and then using the group fuzzy TOPSIS technique to prioritize them. The research data was collected through a questionnaire and the statistical population is 12 managers of small and medium production organizations. The results of this study can help managers of small and medium organizations in decision-making processes, especially in the field of strategic management to determine competitive advantage. Research findings show that the core competencies of customer services and advertising are considered as a "competitive advantage" in small and medium-sized manufacturing organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core Competence
  • Small and Medium-sized Enterprises
  • Competitive advantage
  • Group Fuzzy TOPSIS