نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه ریاضی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.252710.1235

چکیده

هدف: برای مدیران، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، آگاهی از تداوم فعالیت شرکت امری مهم و قابل‌توجه می‌باشد. بدین منظور پژوهشگران مالی به دنبال روش‌های موثر جهت ارزیابی عملکرد شرکت و پیش‌بینی تداوم فعالیت آن در سال‌های آتی هستند.
روش‌شناسی پژوهش: در تحقیق‌های پیشین، از مدل استاندارد تحلیل پوششی داده‌ها برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها استفاده‌شده است. تحقیق حاضر بر آن است تا مدلی از تحلیل پوششی داده‌ها با شاخص‌های نیمه مثبت و منفی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ارائه دهد. شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می‌دهند. برای دستیابی به این هدف، نمونه‌ای متشکل از 40 شرکت غیر ورشکسته و 20 شرکت ورشکسته در سال‌های 1393 تا 1397 انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت‌های ورشکسته ماده 141 قانون تجارت است.
یافته‌ها: برای انتخاب نسبت‌های مالی‌ای که همبستگی معنادارتری با وضعیت مالی شرکت دارند از رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل پوششی داده‌های دوسطحی استفاده شده است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: ابتدا مدل تحلیل پوششی داده‌های دوسطحی برای شاخص‌های نیمه مثبت و منفی توسعه داده خواهد شد. سپس پیش‌بینی درستی ورشکستگی با عدم آن با استفاده از نتایج مدل پیشنهادی بررسی خواهد شد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Financial bankruptcy forecasting model with a two-tier approach in data envelopment analysis with semi-positive and negative indicators

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Karimi Pashaki 1
  • Mahnaz Ahadzadeh Namin 2

1 Department of Financial Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Mathematics, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: For managers, investors and creditors, it is important to be aware of the continuity of the company. To this end, financial researchers are looking for effective methods to evaluate the company's performance and predict the continuation of its activities in the coming years.
Methodology: In previous research, the standard data envelopment analysis model has been used to predict corporate bankruptcy. The present study aims to provide a model of data envelopment analysis with semi-positive and negative indicators to predict the bankruptcy of companies operating in the Tehran Stock Exchange. The companies listed on the Tehran Stock Exchange constitute the statistical population of the research. To achieve this goal, a sample consisting of 40 non-bankrupt companies and 20 bankrupt companies in the years 1393 to 1397 were selected. The criterion for selecting bankrupt companies is Article 141 of the Commercial Code.
Findings: To combine tax ratios that have a more significant correlation with the financial situation of the company, the combined approach of gray relationship analysis and two-level data envelopment analysis has been used.
Originality/Value: First, a two-level data envelopment analysis model for semi-positive and negative indices will be developed, then the correct prediction of bankruptcy with its absence will be examined using the results of the proposed model.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Gray relation analysis
  • Super-efficient data envelopment analysis
  • Efficiency
  • Bi-level data envelopment analysis
Altman, E. (1968). Financial ratio discriminate analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of finance, 23(4), 589-609. https://www.jstor.org/stable/2978933
Andersen, P., & Petersen, N. C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management Science. 39(10) 1261–1264. https://doi.org/10.1287/mnsc.39.10.1261
Bahari Saravi, A. M., & Hassanzadeh, R. (2021). Modeling of logistics problem solving in crisis relief in dam fractures: a case study of shahid rajaei dam in sari. Decision making in operations research, 5(1), 1-12. (In Persion). https://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.206948.1133
 Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. Journal of accounting research, 4, 71–111. https://doi.org/10.2307/2490171
Eftekharifard, A., & Zomordian, G. (2017). Investigating and explaining efficient financial ratios for predicting bankruptcy applicants for banking facilities based on bankruptcy prediction models (case study: applicants for Bank Melli Iran facilities). Quarterly journal of new research in management and accounting, 3(25) 25-44. (In Persion). https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/78574/31
Emrouznajad, A., Anouze, A. L., & Thanassoulis, E. (2010). A semi-oriented radial measure for measuring the efficiency of decision-making units with negative data, using DEA. Eurioean journal of operational research, 200(1) 297-304. https://ideas.repec.org/a/eee/ejores/v200y2010i1p297-304.html
Fakhreddin, S. F., & Aghaei Meybodi, O. (2020). Predicting and identifying companies with high probability of bankruptcy in Tehran Stock Exchange (different analysis of models). Decision making in operations research, 4(2) 100-111. (In Persion). https://dx.doi.org/10.22105/dmor.2019.179504.1111  
Gordon, S. (1978). Predicting the possibility of failure in a Fraser university. Simon Fraser University.
Huang, C., Dai, C., & Guo, M. (2015). A hybrid approach using two-level DEA for financial failure prediction and integrated SE-DEA and GCA for indicators selection. Journal mathematics and computation, 251, 431-441. https://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2018/04/133-English-TarjomeFa.pdf
Jia, Z. Y., Ma, J. W., Wang, F. J., & Liu, W. (2010). Characteristics forecasting of hydraulic valve based on grey correlation and ANFIS. Expert systems with applications, 37(2) 1250–1255. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.06.003
Li. Y. X., Yang, J. G., Gelvis, T., & Li, Y.Y. (2008). Optimization of measuring points for machine tool thermal error based on grey system theory. the international journal of advanced manufacturing technology, 35(7–8) 745–750. https://doi.org/10.1007/s00170-006-0751-8
Lin, C. L., Lin, J. L., & Ko, T. C. (2002). Optimisation of the EDM process based on the orthogonal array with fuzzy logic and grey relational analysis method. the international journal of advanced manufacturing technology, 19(4) 271–277. https://doi.org/10.1007/s001700200034
Meng, W., Zhang, D., Qi, L., & Liu, W. B. (2008). Two-level DEA approaches in research evaluation. Omega, 36(6), 950-957. https://doi.org/10.1016/j.omega.2007.12.005
Nabavi Chashmi, S. A., Ahmadi, M., & Mahdavi Farahabadi, S. (2010). Predicting the bankruptcy of companies using the logit model. Financial engineering and portfolio management, 1(5), 81-55. (In Persion). https://www.sid.ir/paper/197606/fa
Nahra, T. A., Mendez, D., & Alexander, J. A. (2009). Employing super-efficiency analysis as an alternative to DEA: an application in outpatient substance abuse treatment. European journal of operational research, 196(3), 1097–1106. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2008.04.022
 
Nazemi Ardakani, M., Zare MehrJardi, V., & Mohammadi Nodooshan, A. (2018). A Firms' Bankruptcy Prediction Model Based on Selected Industries by Using Decision Trees Model. Journal of asset management and financing6(2), 121-138. https://amf.ui.ac.ir/article_21355.html
Scott, J. (1981). The probability of bankruptcy: A comparison of empirical predictions and theoretical models. Journal of banking & finance, 5(3), 317-344.
Panahi, H., Asadzadeh, A., & Jalili, M. A. (2014). Five -year financial bankruptcy forecast for companies listed on the Tehran stock exchange. Financial research, 16(1), 76-57. (In Persion). https://dx.doi.org/10.22059/jfr.2014.51840
Vazifehdost, H., & Zangeneh, T. (2015). A hybrid bankruptcy prediction model based on GMDH-type neural network and genetic algorithm for Tehran Stock Exchange companies. Strategic management researches21(57), 83-100. (In Persion). https://smr.journals.iau.ir/article_524024.html
Waqfi, S. H., (2020). Using artificial intelligence algorithm in Financial Bankruptcy by Macro-economic and Accounting variables in listed companies for stock exchange in Tehran. Decision making in operations research, 4(2), 158-173. (In Persion). http://www.journal-dmor.ir/article_91412.html