نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، پردیس کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در داده‌ها و چگونگی برخورد با آن در هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، امری ضروری است؛ زیرا وجود انحراف کوچکی در داده‌ها می‌تواند منجر به تغییر قابل‌توجهی در نتایج کارایی گردد. این در حالی است که در دنیای واقعی و در بسیاری از موارد، داده‌های مربوطه دارای عدم قطعیت می‌باشند. هدف از این مقاله ارائه یک مدل جدید استوار تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای با عدم قطعیت به‌منظور اندازه‌گیری کارایی در شرایط وجود عدم قطعیت است.
روش‌شناسی پژوهش: به این منظور ابتدا به ارائه یک رویکرد جدید در ارزیابی کارایی برای تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پرداخته می‌شود. روش قطعی ارائه شده در این مقاله شامل خروجی نامطلوب است و می‌تواند برای ساختارهای متفاوت در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله بعد با گسترش مدل ارائه شده برای داده‌های غیرقطعی، یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای استوار جدید برای شبکه‌ای سه مرحله‌‌ای با خروجی نامطلوب ارائه می‌شود.
یافته‌ها: مدل ارائه شده به‌منظور ارزیابی نواحی برق ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نواحی شامل یک فرآیند سه مرحله‌ای با خروجی‌های نامطلوب در برخی از مراحل می‌باشند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل ارائه شده به‌طور هم‌زمان کارایی مراحل و کارایی کل را به دست می‌آورد. علاوه بر این نمره کارایی کلی شبکه می‌تواند مبنایی برای رتبه‌بندی نواحی باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: مدل ارائه شده، مدلی جدید برای ارزیابی کارایی در شرایط عدم قطعیت و با داشتن خروجی نامطلوب است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Robust Network Data Envelopment Analysis Model with Undesirable Output to Evaluate Efficiency in Conditions of Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Mostafa Radsar 1
  • Aliyeh Kazemi 2
  • Mohammadreza Mehregan 2

1 Department of Industrial Management, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.

2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: It is important to consider the uncertainty in the data, and know how to deal with it when evaluating efficiency by using data envelopment analysis; since the presence of small deviations in the data can lead to significant changes in efficiency results. However, in the real world in many cases, the data is uncertain. The purpose of this paper is to present a robust model of network data envelopment analysis in order to measure efficiency in the presence of uncertainty.
Methodology: A new approach to evaluate efficiency for network data envelopment analysis is first proposed. The definitive method presented in this paper involves undesirable output and can be used for different structures in network data envelopment analysis. Next by extending, the proposed model for uncertain data a new robust network data envelopment analysis model is presented for three-stage networks with undesirable outputs.
Findings: The proposed model is used to evaluate the electricity regions of Iran. These regions involve a three-step process with undesirable outputs in some stages. The results show that the proposed model achieves the efficiency of the steps and the total efficiency simultaneously. In addition, the overall network efficiency score can be a basis to rank the areas.
Originality/Value: The proposed model is a new model in the field of efficiency evaluation in conditions of uncertainty and having an undesirable output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network data envelopment analysis
  • Robust optimization
  • Undesirable output
  • Power industry
Amani, N., & Bagherzadeh Valami, H. (2018). Efficiency evaluation of regional electronic companies in Iran by network DEA: a based on the conversion of the structures into a uniform structure. Journal of decisions and operations research, 3(3), 249-280. (In Persian). DOI: 10.22105/dmor.2018.81213
Amini, A., & Alinezhad, A. (2019). Developing network DEA model with undesirable outputs for evaluation of green supply chain management. Iranian journal of supply chain management21(63), 51-63.
Amirteimoori, A., & Kordrostami, S. (2010). Multi-period efficiency analysis in data envelopment analysis. International journal of mathematics in operational research2(1), 113-128.
Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science30(9), 1078-1092.
Ben-Tal, A., & Nemirovski, A. (2000). Robust solutions of linear programming problems contaminated with uncertain data. Mathematical programming88(3), 411-424.
Bertsimas, D., & Sim, M. (2004). The price of robustness. Operations research52(1), 35-53.
Chen, Y., Cook, W. D., Li, N., & Zhu, J. (2009). Additive efficiency decomposition in two-stage DEA. European journal of operational research196(3), 1170-1176.
Cook, W. D., Zhu, J., Bi, G., & Yang, F. (2010). Network DEA: additive efficiency decomposition. European journal of operational research207(2), 1122-1129.
Despotis, D. K., Koronakos, G., & Sotiros, D. (2016). The “weak-link” approach to network DEA for two-stage processes. European journal of operational research254(2), 481-492.
Du, J., Liang, L., Chen, Y., Cook, W. D., & Zhu, J. (2011). A bargaining game model for measuring performance of two-stage network structures. European journal of operational research210(2), 390-397.
Emrouznejad, A., & Yang, G. L. (2018). A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978–2016. Socio-economic planning sciences61, 4-8.
Esmaeilzadeh, A., & Kazemi Matin, R. (2019). Multi-period efficiency measurement of network production systems. Measurement134, 835-844.
Färe, R., & Grosskopf, S. (2000). Network DEA. Socio-economic planning sciences, 34(1), 35–49.
Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the royal statistical society: series A (General)120(3), 253-281.
Fathollah Bayati, M., & Sajjadi, S. J. (2017). Robust network data envelopment analysis approach to evaluate the efficiency of regional electricity power networks under uncertainty. PloS One12(9), e0184103. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184103
Holod, D., & Lewis, H. F. (2011). Resolving the deposit dilemma: a new DEA bank efficiency model. Journal of banking & finance35(11), 2801-2810.
Huang, J., Chen, J., & Yin, Z. (2014). A network DEA model with super efficiency and undesirable outputs: an application to bank efficiency in China. Mathematical problems in engineering2014. https://doi.org/10.1155/2014/793192
Jablonsky, J. (2016). Efficiency analysis in multi-period systems: an application to performance evaluation in Czech higher education. Central European journal of operations research24(2), 283-296.
Jafari, M., & Dezfouli Khajehzadeh, M. (2015). Robust fuzzy multi objective optimization model for portfolio selection. Journal of decision engineering1(1), 31-56. (In Persian). http://jde.khu.ac.ir/article-1-26-en.html
Jahani Sayyad Noveiri, M., Kordrostami, S., Amirteimoori, A. (2017). Cost efficiency of closed–loop supply chain in the presence of dual-role and undesirable factors. Journal of new researches in mathematics, 3(9), 5-16. (In Persian). https://jnrm.srbiau.ac.ir/article_10404.html?lang=en
Kaffash, S., Azizi, R., Huang, Y., & Zhu, J. (2020). A survey of data envelopment analysis applications in the insurance industry 1993–2018. European journal of operational research284(3), 801-813.
Kao, C. (2009). Efficiency decomposition in network data envelopment analysis: a relational model. European journal of operational research192(3), 949-962.
Kao, C. (2009). Efficiency measurement for parallel production systems. European journal of operational research196(3), 1107-1112.
Kao, C. (2019). Inefficiency identification for closed series production systems. European journal of operational research275(2), 599-607.
Kao, C., & Hwang, S. N. (2008). Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: an application to non-life insurance companies in Taiwan. European journal of operational research185(1), 418-429.
Kao, C., & Hwang, S. N. (2010). Efficiency measurement for network systems: IT impact on firm performance. Decision support systems48(3), 437-446.
Kao, C., & Liu, S. T. (2014). Multi-period efficiency measurement in data envelopment analysis: the case of Taiwanese commercial banks. Omega47, 90-98.
Khalili-Damghani, K., & Shahmir, Z. (2015). Uncertain network data envelopment analysis with undesirable outputs to evaluate the efficiency of electricity power production and distribution processes. Computers & industrial engineering88, 131-150.
Khoveyni, M., Fukuyama, H., Eslami, R., & Yang, G. L. (2019). Variations effect of intermediate products on the second stage in two-stage processes. Omega85, 35-48.
Kordrostami, S., & Noveiri, M. J. S. (2017). Evaluating the efficiency of firms with negative data in multi-period systems: an application to bank data. International journal of industrial mathematics9(1), 27-35.
Lewis, H. F., & Sexton, T. R. (2004). Network DEA: efficiency analysis of organizations with complex internal structure. Computers & operations research31(9), 1365-1410.
Lim, S., & Zhu, J. (2019). Primal-dual correspondence and frontier projections in two-stage network DEA models. Omega83, 236-248.
Liu, J. S., & Lu, W. M. (2012). Network-based method for ranking of efficient units in two-stage DEA models. Journal of the operational research society63(8), 1153-1164.
Monzeli, A., Daneshian, B., Tohidi, G., Sanei, M., & Razavian, S. (2020). Efficiency study with undesirable inputs and outputs in DEA. Journal of fuzzy extension and applications1(1), 76-84.
Najafi, S. E., Jaberi, M., Hoseinzadeh Lotfi, F., & Haji Molana, M. (2021). A comprehensive hybrid Ndea-Bsc model and a new neural network for predicting organizational performance indicators. Journal of decisions and operations research6(2), 271-287. (In Persian). DOI: 10.22105/DMOR.2020.254632.1243
Nemoto, J., & Goto, M. (2003). Measurement of dynamic efficiency in production: an application of data envelopment analysis to Japanese electric utilities. Journal of productivity analysis19(2), 191-210.
Pérez-Reyes, R., & Tovar, B. (2009). Measuring efficiency and productivity change (PTF) in the Peruvian electricity distribution companies after reforms. Energy policy37(6), 2249-2261.
Peykani, P., Mohammadi, E., & Emrouznejad, A. (2021). An adjustable fuzzy chance-constrained network DEA approach with application to ranking investment firms. Expert systems with applications166, 113938. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113938
Peykani, P., Mohammadi, E., Farzinpour Saen, R., Sadjadi, S. J., & Rostamy‐Malkhalifeh, M. (2020). Data envelopment analysis and robust optimization: a review. Expert systems37(4), e12534. https://doi.org/10.1111/exsy.12534
Ramos-Real, F. J., Tovar, B., Iootty, M., De Almeida, E. F., & Pinto Jr, H. Q. (2009). The evolution and main determinants of productivity in Brazilian electricity distribution 1998–2005: an empirical analysis. Energy economics31(2), 298-305.
Razavi Hajiagha, S. H., Hashemi, S. S., Mahdiraji, H. A., & Azaddel, J. (2015). Multi-period data envelopment analysis based on Chebyshev inequality bounds. Expert systems with applications42(21), 7759-7767.
Saleh, H., Shafiee, M., & Sanji, M. (2020). Modifying the interconnecting activities through an adjusted dynamic DEA model: a slacks-based measure approach. Journal of applied research on industrial engineering7(3), 287-300.
Sarkhosh-Sara, A., Tavassoli, M., & Heshmati, A. (2020). Assessing the sustainability of high-, middle-, and low-income countries: a network DEA model in the presence of both zero data and undesirable outputs. Sustainable production and consumption21, 252-268.
Seiford, L. M., & Zhu, J. (1999). Profitability and marketability of the top 55 US commercial banks. Management science45(9), 1270-1288.
Shafiei Nikabadi, M., Yakideh, K., & Oveysi Omran, A. (2017). An integrated approach of DEA with a variety of outputs and windows analysis for evaluating efficiency of the power industry. Journal of industrial management perspective6(4), 157-180. (In Persian). https://jimp.sbu.ac.ir/article_87218.html?lang=en
Shakouri, R., Salahi, M., & Kordrostami, S. (2019). Stochastic p-robust approach to two-stage network DEA model. Quantitative finance and economics3(2), 315-346.
Sokhanvar, M., Sadeghi, H., Assari, A., Yavari, K., & Mehregan, N. (2012). Structural analysis and efficiency trend of electricity distribution companies in Iran by using window data envelopment analysis. Economic growth and development research1(4), 145-182. (In Persian). https://egdr.journals.pnu.ac.ir/?_action=articleInfo&article=63&lang=en
Soyster, A. L. (1973). Convex programming with set-inclusive constraints and applications to inexact linear programming. Operations research21(5), 1154-1157.
Tone, K. (2001). A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis. European journal of operational research130(3), 498-509.
Zhou, X., Xu, Z., Chai, J., Yao, L., Wang, S., & Lev, B. (2019). Efficiency evaluation for banking systems under uncertainty: a multi-period three-stage DEA model. Omega, 85, 68-82.