نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.286722.1400

چکیده

هدف: بر همگان واضح و مبرهن است که در این دوران یکی از عامل کلیدی رشد اقتصادی کشورها، اقتصاد دانش‌­بنیان است و در این بین وجود شرکت­های دانش­بنیان زیرساخت اصلی حصول این مهم را شکل می­دهد. این مقاله با هدف توسعه شرکت­های دانش‌­بنیان با تأکید بر فرایندهای کسب‌وکار آن‌ها انجام شد.
روش‌شناسی پژوهش: بدین منظور با مرور ادبی به بررسی فرایندهای کسب‌وکار پرداخته شد و به خاطر جامعیت مدل EFQM جهت بررسی بیشتر انتخاب شد. سپس با 9شرکت، به‌عنوان نمونه­های هدفمند، مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران، مصاحبه و آسیب‌های این شرکت‌ها شناسایی شد. در ادامه مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و هماهنگی با توجه به یکپارچگی فرآیندهای سازمانی، برنامه‌ها و رویکردهای شرکت‌های بزرگ در اظهارنامه جایزه تعالی سازمان بررسی و رویکردهای مورد استفاده این شرکت‌ها استخراج و دسته‌بندی شدند. در این مسیر از نظرات خبرگان این حوزه نیز به منظور تعدیل برنامه‌ها و رویکردها استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی فرایندهای کلیدی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، مدلی مبتنی بر پویایی‌شناسی سیستم طراحی شد.
یافته‌ها: ازآنجاکه افزایش امتیاز مدل EFQM به منزله افزایش احتمال رشد شرکت در نظر گرفته شده است، لذا می‌توان با استفاده از این مدل برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان راهکارهایی ارائه کرد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله از مدل‌های شبیه­سازی و ریاضی برای توسعه عملکرد شرکت‌­های دانش بنیان و تحلیل هم‌زمان آسیب­‌های شرکت‌ها و مقایسه آن با یک مدل جامع استفاده شده است، به صورتی که بتوان راهکارهای مناسب جهت اصلاح فرایندها را پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the Business Processes of Knowledge-Based Companies

نویسندگان [English]

  • Jamal Khani Jazani
  • Amir Azarfar
  • Sahar Jafari

Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: It is clear to everyone that in this period, one of the key factors of economic growth of countries is the knowledge-based economy, and in the meantime, the existence of knowledge-based companies forms the main infrastructure for achieving this important goal. This article was conducted with the aim of developing knowledge-based companies with an emphasis on their business processes.
Methodology: For this purpose, business processes were reviewed through a literary review and due to the comprehensiveness of the EFQM model, it was selected for further review. Then, 9 companies were identified as targets, located in the organization's growth center, interviews and the injuries of these companies were identified. Then, decision-making and coordination mechanisms according to the integrity of organizational processes, programs and approaches of large companies in the Excellence Award statement of the organization were reviewed and the approaches used by these companies were extracted and categorized. In this way, the opinions of experts in this field were used to adjust the programs and approaches. Finally, a model based on system dynamics was designed to investigate the key processes of acquiring knowledge-based businesses.
Findings: Since increasing the score of EFQM model is considered as increasing the probability of company growth, so it is possible to use this model to provide solutions for the growth of knowledge-based companies.
Originality/Value: In this paper, simulation and mathematical models are used to develop the performance of knowledge-based companies and simultaneously analyze the damage of companies and compare it with a comprehensive model, so that appropriate solutions to improve processes can be predicted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational excellence model
  • Simulation
  • Knowledge-based companies
Alvesson, M. (2004). Knowledge work and knowledge-intensive firms. OUP Oxford.
Babazadeh, Y., & Babazadeh, R. (2018). Conceptual model of strategic planning of resilience economics approach. Journal of decisions and operations research, 3(3), 302-316. (In Persian). https://www.journal-dmor.ir/article_81215.html?lang=en
Carrizosa, M. T. (2007). Firm growth, persistence and multiplicity of equilibria: an analysis of Spanish manufacturing and service industries (Doctoral Thesis, Universitat Rovira i Virgili). Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=8107
Chaston, I. (2009). Entrepreneurial management in small firms. Sage Publications.
Coad, A., & Reid, A. (2012). The role of technology and technology-based firms in economic development. Final Report for Scottish Enterprise, Glasgow.
da Silva, F. M., Oliveira, E. A. D. A. Q., & de Moraes, M. B. (2016). Innovation development process in small and medium technology-based companies. RAI revista de administração e inovação13(3), 176-189.
Danesh, Z., Shirouyehzad, H., & Borjis, N., (2019). Analysis of organizational culture factors in Glenor Company based on Denison model. Journal of decision making and operations research, 4(3), 276-290. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=496371
Etzkowitz, H. (2006, May). The entrepreneurial university and the triple helix as a development paradigm. Conference on launching a program to transform university-industry-government relations in Ethiopia (pp. 29-31).
Fallah Haghighi, N., & Mirtorabi, M. (2018). Problems of agricultural knowledge-based companies based in Iran scientific and industrial research organization. Journal of studies in entrepreneurship and sustainable agricultural development, 4(4), 79-97. (In Persian). DOI: 10.22069/jead.2018.14803.1322
Farnoodi, S., Ghazinoory, S., Radfar, R., & Tabatabaeian, H. (2017). Investigating the growth factors of knowledge-based firms in Iran with approach to explaining the possible paths. Science and technology policy, 9(2), 49-65. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=318984
Greiner, L. E. (1972). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review.
Halawi, L. A. (2005). Knowledge management systems' success in knowledge-based organizations: an empirical validation utilizing the DeLone and McLean IS success model. Nova Southeastern University.
Kazanjian, R. K., & Drazin, R. (1990). A stage-contingent model of design and growth for technology based new ventures. Journal of business venturing5(3), 137-150.
Khayatian, M. S., Elyasi, M., & Tabatabaeeian, S. H. (2016). The model for sustainability of knowledge-based firms in Iran. Science and technology policy, 8(2), 49-62. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282261
Khorakian, A., & Atarmoghadam, N. (2018). Investigating the factors affecting on the incubation phase of new product development process in knowledge-based companies by employing DEMATEL and system dynamics approaches. Journal of technology development management, 6(1), 73-101. (In Persian). DOI: 10.22104/jtdm.2018.2895.1977
Lee, Y. J. (2010). Technology strategy by growth stage of technology-based venture companies. International review of business research papers6(6), 216-234.
Lewis, V. L., & Churchill, N. C. (1983). The five stages of small business growth. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1504517
Mansoori, S., Vazifeh, Z., & Yousefi Tabas, H. (2017). Prioritization of drivers of effective factors in the development of knowledge-based companies in Kerman province. Journal of entrepreneurship development, 10(2), 319-338. (In Persian). DOI: 10.22059/JED.2017.230257.652181
Musa Khani, M., Saghafi, F., Hosseinzadeh, M., & Sadeghi, M. (2020) Introduction of new technologies policy framework using the identification of factors affecting the development of technological innovation system with a hybrid approach. Journal of decision making and operations research, 5(1), 13-27. (In Persian).  DOI: 10.22105/DMOR.2020.221888.1138
Parsanejad, M., & Shahcheragh, S. R. (2021). Prioritization of the entrepreneurial exit causes at business growth stages. Innovation management and operational strategies, 2(1), 1-13. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/461384
Roberts, E. B. (1981). Managerial applications of system dynamics. Pegasus Communications, Inc.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2003). Research methods forbusiness students. Prentice Hall: Financial Times.
Wang, C., L., & Perveiz, A. K. (2003). Structure & structural dimensions for knowledge based organizations. Measuring business excellence, 7(1), 51-62. https://doi.org/10.1108/13683040310466726