نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 رئیس اجرای پروژه های حمل و نقل مجتمع فولاد مبارکه، اصفهان، ایران.

4 رئیس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مجتمع فولاد مبارکه، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف:  امروزه استفاده از مدل­های بلوغ به عنوان یکی از مهمترین راه­های ارزیابی وضعیت بلوغ مدیریت پروژه در یک سازمان به شمار می­رود. این مدل­ها به سازمان­ها کمک می­کنند تا قابلیت­های خود را در سطح پروژه­ها و استراتژی­های سازمانی با یک استاندارد معین و علمی مقایسه کنند. هدف از این پژوهش، سنجش بلوغ مدیریت پروژه سازمانی بر اساس مدل بلوغ مدیریت پروژه در واحد معاونت اجرای پروژه­های مجتمع فولاد مبارکه است.
روش‌شناسی پژوهش: به منظور سنجش بلوغ مدیریت پروژه، در ابتدا سوالات مصاحبه در هر یک از حوزه‌های دانشی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای شناسایی گردید، سپس جمع­آوری اطلاعات در قالب مصاحبه در سطح کارشناسان و مدیران مجتمع فولاد مبارکه صورت گرفته است. در ادامه از روش ارزیابی نسبی تجمعی برای رتبه‌بندی حوزه­های دانش مدیریت پروژه با توجه به نتایج به دست­آمده استفاده شده­است.
یافته ها: نتایج نشان می­دهد که واحد معاونت اجرای پروژه­ها در حوزه دانشی مدیریت زمان‌بندی پروژه نسبت به سایر حوزه­ها عملکرد مطلوب‌تری دارد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: دراین پژوهش به ارزیابی و تحلیل عملکرد واحد اجرای پروژه­های سازمان بر پایه استاندارد مدل بلوغ مدیریت پروژه پرداخته شده­است. طبق نتایج به دست آمده، پیشنهادات کاربردی برای بهبود عملکرد مدیریت پروژه ارائه شده­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Maturity assessment and ranking of project management knowledge areas based on OPM3: case study: Isfahan,s Mobarakeh Steel Company

نویسندگان [English]

  • Hadi Shirouyehzad 1
  • Mahsa Soroushnia 2
  • Mahdi Mellat 3
  • Mohammad Reza Salehi 4

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Faculty of Industrial Engineering, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Expert in Mobarakeh Steel Company, Isfahan, Iran.

4 Expert in Project Planning and Control of Mobarakeh Steel Company, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Todays, the use of maturity models is one of the most important ways to assess the maturity status of project management in an organization. These models help organizations to compare their capabilities at the level of projects and organizational strategies with a specific and scientific standard. The purpose of this paper is assessment the maturity of organizational project management based on OPM3 model in the project execution department of Mobarakeh Steel Company.
Methodology: In order to assess the maturity of project management, first the interview questions in each of Knowledge Areas were identified using library studies, then information was collected in the form of interviews with experts and managers of Mobarakeh Steel Company. After that, Additive Ratio ASsessment method was used for ranking the Project Management Knowledge Areas according to the obtained results.
Findings: The results show that the project execution department has a better performance in the knowledge Area of project schedule management than other areas.
Originality/Value: In this research, the performance of the project execution department of the Company is evaluated and analyzed based on OPM3 model. According to the results, applied suggestions for improving project management performance are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational project management maturity model
  • Project management body of knowledge
  • Multi criteria decision making
  • Additive ratio assessment
Anantatmula, V. S., & Rad, P. F. (2018). Role of organizational project management maturity factors on project success. Engineering management journal30(3), 165-178.
Bento, I., Gomes, J., & Romão, M. (2019). The relationship between OPM3 and project performance: a multiple case study. The journal of modern project management6(3). https://www.journalmodernpm.com/index.php/jmpm/article/view/293
Crawford, J. K. (2001). Project management maturity model: Providing a proven path to project management excellence (first Ed). Taylor & Francis.
Galavizadeh, E., Sobhiyah, M. H., Arbabi, H., & Khameneh, A. H. (2018, Jan). Presenting a local model to measure the maturity of project portfolio management in project - based organizations (case study: Mapna Company). The 4th conference of construction & project management (In Persian). https://civilica.com/doc/716962/
Ghoddousi, P., Amini, Z., & Hosseini, M. R. (2011). A survey on the maturity state of Iranian grade one construction companies utillzing OPM3 maturity model. Technics technologies education management6(1), 69-77.
Kosieradzka, A., & Rostek, K. (2021). Process management and organizational process maturity: economic and non-economic organizations (first Ed). Springer.
Mohammadganjinik, M., Bamdadsoofi, J. (2016, May). Assessing the level of organizational maturity of project management of project-oriented private companies using the OPM3 model (Case Study: Machine Sazi Vijeh Company). Global conference on management, economic, accounting and humanities at the beginning of third millennium. (In Persian). https://civilica.com/doc/524929/
PMI, P. (2013). Organizational project management maturity model (OPM3®), knowledge foundation (third Ed). Project Management Institute, Inc.
PMI, P (2017). A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (sixth ED). Project Management Institute, Inc.
Shirouyehzad, H., & Tavakoli, M. M. (2014). Topics in multi criteria decision making (First Ed.). Danesh pajoohan barin. (In Persian). http://www.daneshpajoohan.org
Silva, D., Tereso, A., Fernandes, G., & Pinto, J. Â. (2014). OPM3® portugal project: analysis of preliminary results. Procedia Technology16, 1027-1036.
Silva, D., Tereso, A., Fernandes, G., Loureiro, I., & Pinto, J. Â. (2015). OPM3® portugal project-information systems and technologies organizations-outcome analysis. In New contributions in information systems and technologies (pp. 469-479). Springer.
Tahri, H., & Drissi-Kaitouni, O. (2015). New design for calculating project management maturity (PMM). Procedia-social and behavioral sciences, 181, 171-177.
Wijaksono, F. A., Pratami, D., & Bay, A. F. (2020, July). Measurement of risk project maturity using organizational project management maturity model (Opm3): study case of construction project in bandung. IOP conference series: materials science and engineering (TICATE). Jakarta, Indonesia. DOI: 10.1088/1757-899X/852/1/012098
Yazici, H. J. (2020). An exploratory analysis of the project management and corporate sustainability capabilities for organizational success. International journal of managing projects in business, 13(4), 793-817.
Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making. Technological and economic development of economy16(2), 159-172.